Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia wczesnonowożytna (XVI-XVIII wiek)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2HWN
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia wczesnonowożytna (XVI-XVIII wiek)
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych zagadnień historii Polski i powszechnej w czasach nowożytnych.Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi problemami politycznymi, wyznaniowymi, gospodarczymi, ustrojowymi w Rzeczypospolitej i świecie w okresie od XVI do końca wieku XVIII.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ I

Konwersatorium i wykład – 60+60 godz. Punkty ECTS: 10

Bilans nakładu pracy studenta: 264 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 30x2 godz.= 60 godz.

- udział studenta w zajęciach wykładowych: 30x2 godz.= 60 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 29x2godz.=58 godz.

- udział w konsultacjach związanych z realizacją prac projektowych: 8x1 godz.= 10 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z ośmiu konsultacji)

- realizacja zadań projektowych: 8x6 godz.=48 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. osiem zadań projektowych)

- zapoznanie się studenta z listą lektur i opracowanie wybranych pozycji: 50 godz.

- przygotowanie przez studenta sprawozdania z wybranych lektur: 20 godz.

- zaliczenie lektur: 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 6 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 60+60+58+10+48+6+20+1= 264 godz. (264:25=10,56)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+30wyk.+8konsult.+6zalicz.+1eg. = 75 godz., 3 pkt. ECTS (75:25=3)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

8konsult.+8projekt.+30real.=46 godz. 2 pkt. ECTS (46:25=1,84)

1. Wprowadzenie do historii nowożytnej. Najważniejsze problemy epoki

2. Wokół ustroju Rzeczypospolitej w XVI i XVII w.

3. Problem Ukrainy w I Rzeczypospolitej

4. Rzeczypospolita w układzie stosunków Międzynarodowych XVI – XVIII w.

5. Rzeczpospolita w okresie unii polsko-saskiej

6. Reformy doby stanisławowskiej

7. Kryzysy i konflikty w Europie XVII – XVIII w.

8. Pierwsze rewolucje mieszczańskie w Europie nowożytnej

9. Cywilizacja Oświecenia

10. Powstanie USA.

Literatura:

Tylko podręczniki. Literatura uzupełniająca rozesłana do każdego studenta.

1 Markiewicz M., Historia Polski 1492 – 1795, Kraków 2004.

2. Gierowski J., Historia Polski 1492 – 1864, Warszawa 1972.

3. Wielka historia Polski, t. 4 –S. GRZYBOWSKI, Dzieje Polski i Litwy(1506-1648), Kraków 2000.

4. Wielka historia Polski, t. 5 –J.A.GIEROWSKI, Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648- 1763), Kraków 2001.

5. Augustyniak U., Historia Polski 1572 – 1795, Warszawa 2008.

6. Wójcik Z., Historia powszechna XVI-XVII wieku, Warszawa 1991.

7. Rostworowski E. Historia powszechna wiek XVIII,

Warszawa 2002

8 Bazylow L., Historia powszechna 1492-1648, Warszawa 2001.

9. Kersten A., Maciszewski J., Historia powszechna 1648-1789, Warszawa 1971.

10. K. Mikulski, J. Wijaczka, Historia powszechna XVI – XVIII, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się (w zakresie wiedzy studenta):

KP6_WG1: zna i rozumie wybrane zagadnienia historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej w w ujęciu chronologicznym i tematycznym

KP6_WG6: zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych z zakresu historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej.

KP6_WK2: wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia nt. historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

KP6_WK5: rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne z zakresu historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej.

Efekty uczenia się (w zakresie umiejętności studenta):

KP6_UW1: samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny nt. historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej, przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW5: potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej.

KP6_UK5: potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na tematy z zakresu historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej.

KP6_UK6: potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki z zakresu historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej.

Efekty uczenia się (w zakresie kompetencji studenta):

KP6_KK1: ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy w odniesieniu do historii Polski i powszechnej epoki nowożytnej, jak też własnych umiejętności warsztatowych, a przy tym rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

KP6_KO2: docenia i szanuje, jak też jest gotów promować nowożytne tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Europy, Polski i swojego regionu.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę;

Wykład: egzamin ustny . Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest uprzednim zaliczeniem ćwiczeń z historii wczesnonowożytnej oraz 100% obecnością

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Drozdowski, Marzena Liedke, Krystyna Szelągowska
Prowadzący grup: Mariusz Drozdowski, Marzena Liedke, Paweł Szadkowski, Krystyna Szelągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobyciu podstawowych i uporządkowanych informacji o najważniejszych problemach społecznych, gospodarczych, politycznych, wyznaniowych i kulturowych w XVI-XVIII w. z uwzględnieniem stanowiska historiografii polskiej i obcej.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ I

Konwersatorium – 60+60 godz. Punkty ECTS: 10

Bilans nakładu pracy studenta: 264 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 30x2 godz.= 60 godz.

- udział studenta w zajęciach wykładowych: 30x2 godz.= 60 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 29x2godz.=58 godz.

- udział w konsultacjach związanych z realizacją prac projektowych: 8x1 godz.= 10 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z ośmiu konsultacji)

- realizacja zadań projektowych: 8x6 godz.=48 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. osiem zadań projektowych)

- zapoznanie się studenta z listą lektur i opracowanie wybranych pozycji: 50 godz.

- przygotowanie przez studenta sprawozdania z wybranych lektur: 20 godz.

- zaliczenie lektur: 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 6 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 60+60+58+10+48+6+20+1= 264 godz. (264:25=10,56)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+30wyk.+8konsult.+6zalicz.+1eg. = 75 godz., 3 pkt. ECTS (75:25=3)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

8konsult.+8projekt.+30real.=46 godz. 2 pkt. ECTS (46:25=1,84)

1. Wprowadzenie do historii nowożytnej. Najważniejsze problemy epoki

2. Wokół ustroju Rzeczypospolitej w XVI i XVII w.

3. Problem Ukrainy w I Rzeczypospolitej

4. Rzeczypospolita w układzie stosunków Międzynarodowych XVI – XVIII w.

5. Rzeczpospolita w okresie unii polsko-saskiej

6. Reformy doby stanisławowskiej

7. Kryzysy i konflikty w Europie XVII – XVIII w.

8. Pierwsze rewolucje mieszczańskie w Europie nowożytnej

9. Cywilizacja Oświecenia

10. Powstanie USA.

Literatura:

1 Markiewicz M., Historia Polski 1492 – 1795, Kraków 2004.

2. Gierowski J., Historia Polski 1492 – 1864, Warszawa 1972.

3. Wielka historia Polski, t. 4 –S. GRZYBOWSKI, Dzieje Polski i Litwy(1506-1648), Kraków 2000.

4. Wielka historia Polski, t. 5 –J.A.GIEROWSKI, Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648- 1763), Kraków 2001.

5. Augustyniak U., Historia Polski 1572 – 1795, Warszawa 2008.

6. Z. Wójcik, Historia powszechna XVI-XVII wieku, Warszawa 1991.

7. Rostworowski E. Historia powszechna wiek XVIII,

Warszawa 2002.

8. K. Mikulski, J. Wijaczka, Historia powszechna XVI – XVIII, Warszawa 2011.

9. Cegielski T. Kądziela Ł., Rozbiory Polski, Warszawa 1990

10. Czapliński W., O Polsce siedemnastowiecznej, Warszawa 1966;

11 Chynczewska – Hennel T, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII w., Warszawa 1985.

12 Rutkowski J., Historia gospodarcza Polski, t. 1 Czasy przedrozbiorowe, Poznań 1947.

13. Gierowski J.A., W cieniu Ligi Północnej, Wrocław 1972.

14. Bardach J, Leśnodorski B., Pietrzyk M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994.

15. Olszewski H ., Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii, Poznań 1966.

16. Tazbir J., Dzieje polskiej tolerancji, Warszawa 1973.

17. Wójcik Z., Wojny kozackie w dawnej Polsce, Kraków 1989.

18. Wyczański A., Polska w Europie XVI w., Warszawa 1973.

19. Zielińska Z., Walka familii o reformę Rzeczypospolitej, Warszawa 1983.

20 DROZDOWSKI M, MY O NAS I O INNYCH. SZLACHTA RZECZYPOSPOLITEJ WOBEC KOZACZYZNY ZAPOROSKIEJ W LATACH 1648-1659, BIAŁYSTOK 2015

21 ROYLE T. Wojna domowa. Wojny trzech królestw 1638-1660, Oświęcim 2018.

22 Ferling J. Cud nad Potomakiem. Amerykańskie zwycięstwo w wojnie o niepodległość, Oświęcim 2019.

23 Geoffrey P., Globalny kryzys. Wojna, zmiany klimatyczne i katastrofa w XVII wieku, Oświęcim 2019

24 Mahan A. T., Wpływ potęgi morskiej na historię 1660-1783, Oświęcim 2020

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)