Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia 1918-1945

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3HIS
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia 1918-1945
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia 1918-1945 350-HS1-3HIS

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi historii Polski i powszechnej w latach 1918-1945, ze szczególnym uwzględnieniem ładu wersalsko-waszyngtońskiego, roli mocarstw, w tym zwłaszcza USA po I wojnie światowej, także w latach trzydziestych i podejmowanych próbach stabilizacji gospodarczo-politycznej Europy. Omówione też zostaną narastające sprzecznościach i konflikty, które doprowadziły do II wojny światowej i nowego pojałtańskiego systemu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są historii Polski i powszechnej z lat 1918-1945, a w szczególności zmianom politycznym na mapie Europy i świata po I wojnie światowej i przemianom gospodarczo-politycznym w latach dwudziestych i trzydziestych oraz wydarzeniom II wojny światowej.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr III/ sem. zimowy

Konwersatorium – 60+60 godz. Punkty ECTS: 10

Bilans nakładu pracy studenta: 250 godz

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 125

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 125

Periodyzacja okresu i jego ogólna charakterystyka. Tendencje w najnowszej historiografii.

Niepodległość Polski w planach mocarstw zachodnich.

Konferencja paryska: przebieg obrad i postanowienia. Ład wersalsko-waszyngtoński w okresie międzywojennym.

Wielka Wojna i jej następstwa: historia i pamięć Europejczyków i Amerykanów.

Budowa państwa polskiego i jego kształt ustrojowy; walka o granice i stosunki

z sąsiadami w latach dwudziestych.

Pomiędzy izolacjonizmem a zaangażowaniem: Europa Środkowo-Wschodnia w polityce Stanów Zjednoczonych w latach rządów republikańskich.

Fascynacja Ameryką i amerykanizacja Polski w okresie międzywojennym.

Narodziny faszyzmu: geneza ruchu i etapy budowy dyktatury Benito Mussoliniego.

Dojście Hitlera do władzy. Budowa dyktatury. Polityka wewnętrzna i zagraniczna III Rzeszy.

Kierunki polityki zagranicznej II RP. Rok „odwilży” w relacjach ze wschodnim sąsiadem. Polityka równowagi.

Wielki światowy kryzys gospodarczy. Nowy Ład Franklina Delano Roosevelta.

Rosja Radziecka i ZSRR w polityce USA: od nieuznawania do układu Roosevelt-Litwinow.

Europejski układ sił w połowie lat trzydziestych. Wzrost napięć międzynarodowych. Appeasement i konferencja w Monachium. Geneza II wojny światowej.

Stany Zjednoczone wobec wojny w Europie, 1939-1941.

Atak na ZSRR; „Wielka Wojna Ojczyźniana”.

Napięcia na Dalekim Wschodzie.Pearl Harbor i wejście USA do wojny. Wojna na Pacyfiku.

Sprawa polska w polityce aliantów w czasie II wojny światowej.

Kształtowanie się koalicji antyhitlerowskiej. Konferencje wielkiej trójki i plany powojennego ładu w świecie. Początki dyplomacji atomowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001.

H. Batowski, Polska dyplomacja na obczyźnie, 1939-1941, Kraków 1991.

W. Benz, Historia Trzeciej Rzeszy, Warszawa 2006.

A. Beevor, II wojna światowa, Kraków 2013.

R. Conquest, Stalin, Warszawa 1996.

A. Czubiński, Europa dwudziestego wieku, Poznań 1998.

A. Czubiński, Druga wojna światowa, 1939-1945, Poznań 2000.

N. Davies, Powstanie 44, Kraków 2004.

A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988.

J.A. Gierowski, Historia Włoch, Wrocław 1999.

K. Grunberg, Adolf Hitler, Warszawa 1994.

J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski, 1919-1945. Od Wersalu do Jałty, Warszawa 1989.

M. Kamiński, M. Zacharias, Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej, Warszawa 1987.

H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996.

S. Korboński, Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945, Warszawa 2008.

J. Krasuski, Historia Niemiec, Warszawa 2005.

K. Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900-2001, Warszawa 2004.

T. Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Wrocław 1998.

S. Sierpowski, Polityka zagraniczna Polski międzywojennej, Warszawa 1994.

M. Smoleń, Stracone dekady. Historia ZSRR, 1917-1991, Warszawa 1994.

T. Snyder, Skrwawione ziemie: Europa między Hitlerem a Stalinem, Warszawa 2011.

Lektura uzupełniająca:

S. Aleksijewicz, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, Wołowiec 2010.

W. Anders, Klęska Hitlera w Rosji 1941-1945, Londyn 1997.

A. Beevor, Walka o Hiszpanię 1936-1939. Pierwsze starcie totalitaryzmów, Kraków 2009.

J. Bohler, Najazd 1939: Niemcy przeciw Polsce, Kraków 2011.

A. Bullock, Hitler i Stalin. Żywoty równoległe, Warszawa 1994, t. I-II.

N. Davies, Orzeł biały, czerwona gwiazda, Kraków 1997.

P. Dybicz, red., Zakłamana historia powstania, Warszawa 2014.

P. Foro, Włochy faszystowskie, Kraków 2008.

P. Gursztyn, Rzeź Woli, Warszawa 2014.

G. Haag, Mussolini. Butny faszysta, Warszawa 2015.

P. Łossowski, Stosunki polsko-litewskie, 1921-1939, Warszawa 1997.

A. Mania, Department of State 1789-1939: pierwsze 150 lat udziału w polityce zagranicznej USA, Kraków 2013.

H. Marczewska-Zagdańska, Czechosłowacja w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, 1933-1938, Warszawa 1996.

W. Materski, Na widecie. II Rzeczypospolita wobec Sowietów, 1918-1943, Warszawa 2005.

R. Miedwiediew, Ludzie Stalina, Warszawa 1989.

R. Miedwiediew, Pod osąd historii. Geneza i następstwa stalinizmu, Warszawa 1990, t. I-II.

P. Moa Rodriguez, Mity wojny domowej. Hiszpania 1936-1939, Warszawa 2007.

L. Mularska-Andziak, Franco, Londyn 1994.

H. Parafianowicz, Polska w europejskiej polityce Stanów Zjednoczonych prezydenta Herberta C. Hoovera 1929-1933, Białystok 1991.

H. Parafianowicz, Czechosłowacja w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, 1918-1933, Białystok 1996.

G. Popow, O Wojnie Ojczyźnianej, 1941-1945, Warszawa 2005.

A. Schom, Wojna na Pacyfiku 1941-1943, Warszawa 2007.

S. Sierpowski, Faszyzm we Włoszech, 1919-1926, Wrocław 1974.

S. Sierpowski, Liga Narodów w najlepszym czasie (1926-1929), Poznań 2018.

J. Smaga, Narodziny i upadek imperium ZSRR, 1917-1991, Kraków 1992.

P. Wandycz, Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności, Kraków 1995.

M. Wańkowicz, Monte Cassino, Warszawa 1984.

P.P. Wieczorkiewicz, Łańcuch śmierci: czystka w Armii Czerwonej 1937-1939, Warszawa 2001.

J. K. Zawodny, Powstanie warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 1994.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG7, KP6_WG9, KP6_WG10, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_WK5, KP6_WK6, KP6_UW1, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW7, KP6_UW8, KP6_UK1, KP6_UK3, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin (w zależności od sytuacji epidemicznej i obowiązujących przepisów) na bazie wykładów i wybranej lektury.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Niewiński, Halina Parafianowicz
Prowadzący grup: Łukasz Niewiński, Halina Parafianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia 1918-1945 350-HS1-3HIS

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są historii Polski i powszechnej z lat 1918-1945, a w szczególności zmianom politycznym na mapie Europy i świata po I wojnie światowej i przemianom gospodarczo-politycznym w latach dwudziestych i trzydziestych oraz wydarzeniom II wojny światowej.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr III/ sem. zimowy

Konwersatorium – 30+30 godz. Punkty ECTS: 10

Bilans nakładu pracy studenta: 248 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- udział studenta w zajęciach wykładowych: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x2godz.=28 godz.

- udział w konsultacjach związanych z realizacją prac projektowych: 8x1 godz.= 10 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z ośmiu konsultacji)

- realizacja zadań projektowych: 8x6 godz.=48 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. osiem zadań projektowych)

- zapoznanie się studenta z listą lektur i opracowanie wybranych pozycji: 50 godz.

- przygotowanie przez studenta sprawozdania z wybranych lektur: 20 godz.

- zaliczenie lektur: 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 6 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 30+30+28+10+48+50+20+5+6+20+1= 248 godz. (248:25=9,92)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+30wyk.+8konsult.+6zalicz.+1eg. = 75 godz., 3 pkt. ECTS (75:25=3)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

8konsult.+8projekt.+30real.=46 godz. 2 pkt. ECTS (46:25=1,84)

1-2.Periodyzacja okresu i jego ogólna charakterystyka. Tendencje w najnowszej historiografii.

3. Niepodległość Polski w planach mocarstw zachodnich.

4. Konferencja paryska: przebieg obrad i postanowienia. Ład wersalsko-waszyngtoński w okresie międzywojennym.

5-6.Wielka Wojna i jej następstwa: historia i pamięć Europejczyków i Amerykanów.

7-8. Budowa państwa polskiego i jego kształt ustrojowy; walka o granice i stosunki z sąsiadami w latach dwudziestych.

9-10. Pomiędzy izolacjonizmem a zaangażowaniem: Europa Środkowo-Wschodnia w polityce Stanów Zjednoczonych w latach rządów republikańskich.

11. Fascynacja Ameryką i amerykanizacja Polski w okresie międzywojennym.

12-13. Narodziny faszyzmu: geneza ruchu i etapy budowy dyktatury Benito Mussoliniego.

14. Budowa państwa radzieckiego. Komunizm wojenny i NEP.

15-16. Dojście Hitlera do władzy. Budowa dyktatury. Polityka wewnętrzna i zagraniczna III Rzeszy.

17. Kierunki polityki zagranicznej II RP. Rok „odwilży” w relacjach ze wschodnim sąsiadem. Polityka równowagi.

18. Wielki światowy kryzys gospodarczy. Nowy Ład Franklina Delano Roosevelta.

19. Rosja Radziecka i ZSRR w polityce USA: od nieuznawania do układu Roosevelt-Litwinow.

20. Stalinizm. Procesy i czystki w Armii Czerwonej w latach trzydziestych.

21-22. Europejski układ sił w połowie lat trzydziestych; wzrost napięć międzynarodowych. Appeasement i konferencja w Monachium. Geneza II wojny światowej.

23-24. USA wobec wojny w Europie, 1939-1941.

25. Atak na ZSRR; „Wielka Wojna Ojczyźniana”.

26. Pearl Harbor i wejście USA do wojny. Wojna na Pacyfiku.

27. Europejski ruch oporu. Powstanie warszawskie.

28. Sprawa polska w polityce aliantów w czasie II wojny światowej.

29-30. Kształtowanie się koalicji antyhitlerowskiej. Konferencje wielkiej trójki i plany powojennego ładu w świecie. Początki dyplomacji atomowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001.

H. Batowski, Polska dyplomacja na obczyźnie, 1939-1941, Kraków 1991.

W. Benz, Historia Trzeciej Rzeszy, Warszawa 2006.

A. Beevor, II wojna światowa, Kraków 2013.

R. Conquest, Stalin, Warszawa 1996.

A. Czubiński, Europa dwudziestego wieku, Poznań 1998.

A. Czubiński, Druga wojna światowa, 1939-1945, Poznań 2000.

N. Davies, Powstanie 44, Kraków 2004.

A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988.

J.A. Gierowski, Historia Włoch, Wrocław 1999.

K. Grunberg, Adolf Hitler, Warszawa 1994.

J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski, 1919-1945. Od Wersalu do Jałty, Warszawa 1989.

M. Kamiński, M. Zacharias, Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej, Warszawa 1987.

H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996.

S. Korboński, Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945, Warszawa 2008.

J. Krasuski, Historia Niemiec, Warszawa 2005.

K. Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900-2001, Warszawa 2004.

T. Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Wrocław 1998.

S. Sierpowski, Polityka zagraniczna Polski międzywojennej, Warszawa 1994.

M. Smoleń, Stracone dekady. Historia ZSRR, 1917-1991, Warszawa 1994.

T. Snyder, Skrwawione ziemie: Europa między Hitlerem a Stalinem, Warszawa 2011.

Lektura uzupełniająca:

S. Aleksijewicz, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, Wołowiec 2010.

W. Anders, Klęska Hitlera w Rosji 1941-1945, Londyn 1997.

A. Beevor, Walka o Hiszpanię 1936-1939. Pierwsze starcie totalitaryzmów, Kraków 2009.

J. Bohler, Najazd 1939: Niemcy przeciw Polsce, Kraków 2011.

A. Bullock, Hitler i Stalin. Żywoty równoległe, Warszawa 1994, t. I-II.

N. Davies, Orzeł biały, czerwona gwiazda, Kraków 1997.

P. Dybicz, red., Zakłamana historia powstania, Warszawa 2014.

P. Foro, Włochy faszystowskie, Kraków 2008.

P. Gursztyn, Rzeź Woli, Warszawa 2014.

G. Haag, Mussolini. Butny faszysta, Warszawa 2015.

P. Łossowski, Stosunki polsko-litewskie, 1921-1939, Warszawa 1997.

A. Mania, Department of State 1789-1939: pierwsze 150 lat udziału w polityce zagranicznej USA, Kraków 2013.

H. Marczewska-Zagdańska, Czechosłowacja w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, 1933-1938, Warszawa 1996.

W. Materski, Na widecie. II Rzeczypospolita wobec Sowietów, 1918-1943, Warszawa 2005.

R. Miedwiediew, Ludzie Stalina, Warszawa 1989.

R. Miedwiediew, Pod osąd historii. Geneza i następstwa stalinizmu, Warszawa 1990, t. I-II.

P. Moa Rodriguez, Mity wojny domowej. Hiszpania 1936-1939, Warszawa 2007.

L. Mularska-Andziak, Franco, Londyn 1994.

H. Parafianowicz, Polska w europejskiej polityce Stanów Zjednoczonych prezydenta Herberta C. Hoovera 1929-1933, Białystok 1991.

H. Parafianowicz, Czechosłowacja w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, 1918-1933, Białystok 1996.

G. Popow, O Wojnie Ojczyźnianej, 1941-1945, Warszawa 2005.

A. Schom, Wojna na Pacyfiku 1941-1943, Warszawa 2007.

S. Sierpowski, Faszyzm we Włoszech, 1919-1926, Wrocław 1974.

S. Sierpowski, Liga Narodów w najlepszym czasie (1926-1929), Poznań 2018.

J. Smaga, Narodziny i upadek imperium ZSRR, 1917-1991, Kraków 1992.

P. Wandycz, Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności, Kraków 1995.

M. Wańkowicz, Monte Cassino, Warszawa 1984.

P.P. Wieczorkiewicz, Łańcuch śmierci: czystka w Armii Czerwonej 1937-1939, Warszawa 2001.

J. K. Zawodny, Powstanie warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 1994.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)