Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia po 1945 r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3HPO
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia po 1945 r.
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami i procesami społeczno-politycznymi zachodzącymi w świecie i w Polsce po 1945 r.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne, historia

Rok studiów III, semestr letni

Wymagania wstępne

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 60 godz. wykładu + 60 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne - wykład, dyskusja, analiza materiałów źródłowych

Punkty ECTS - 10

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach: 60 h, udział w ćwiczeniach: 60 h, przygotowanie do zajęć: 90 h, przygotowanie do egzaminu i obecność na nim: 40 h.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 120 godz., 4 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym: 0 godz., 0 pkt

Literatura:

A. Chwalba, Historia powszechna 1989-2011, Warszawa 2011.

E. Czapiewski, J. Tyszkiewicz, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2012.

A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2012.

A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2011.

J. Eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna PRL, Warszawa 2018.

J. Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012.

R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010.

W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2015, Warszawa 2020 (lub wersje wcześniejsze).

W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1,P6_WG2,KP6_WG3,KP6_WG4,KP6_WG5,KP6_WG6,KP6_WG7,KP6_G9, KP6_WG10,KP6_WK2,KP6_WK4,KP6_WK5,KP6_WK6,KP6_UW1,KP6_UW2,

KP6_UW3,KP6_UW4,KP6_UW5,KP6_UW6,KP6_UW7,KP6_UW8,KP6_UK1,KP6_UK3,KP6_UK5,KP6_UK6,KP6_UO1,KP6_UU1,KP6_KK1,KP6_KK2,KP6_KK3,KP6_KK4,KP6_KO3,KP6_KR1,KP6_KR2,KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

cena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne, egzamin ustny

wymagana obecność na ćwiczeniach, zaliczenie ewentualnych nieobecności

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Pasko, Joanna Sadowska
Prowadzący grup: Artur Pasko, Joanna Sadowska, Tomasz Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)