Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3SLI2
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie cz.2
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy licencjackiej, w której prawidłowo zanalizują odpowiednio dobrane źródła i literaturę naukową związaną w wybranym zagadnieniem. W ramach zajęć prowadzący seminarium wspólnie ze studentami dobierze tematykę prac licencjackich, będzie konsultował właściwy dobór źródeł, oceniał merytorycznie przedstawiane etapami poszczególne rozdziały prac. W ramach dyskusji wskazywane będą mocne i słabe strony prezentowanych treści.

Skrócony opis:

Realizacja przez studiujących zgodnie ze standardami akademickimi projektu badawczego w postaci rozprawy licencjackiej z zakresu historii

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne 1 stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: historia

Rok studiów/semestr: rok III, semestr 6

Wymagania wstępne: zaawansowana, uporządkowana chronologicznie i tematycznie wiedza z zakresu historii powszechnej oraz ziem polskich w odniesieniu do epoki historycznej, w ramach której mieści się realizowany temat rozprawy licencjackiej.

Ramy merytoryczne zajęć: w oparciu o posiadane i rozwijane na seminarium kompetencje personalno-społeczne i merytoryczno-redakcyjne, studiujący

konceptualizują i realizują pod kierunkiem promotora projekt badawczy w postaci rozprawy licencjackiej.

Założeniem przedmiotu jest: stworzenie studiującym warunków do przygotowania i obrony prac licencjackich z zakresu historii XIX i XX w. Seminarium ma charakter pracy samodzielnej w zakresie wybranego tematu. Praca dotyczy zebrania materiałów, ich analizy, opracowania koncepcji pracy oraz realizacji koncepcji w postaci pracy licencjackiej, według wymogów obowiązujących w WHiSM UwB. Na każdym etapie, w czasie zajęć seminaryjnych studiujący prezentują kolejne rozdziały pracy.

Celem przedmiotu jest: po pierwsze – uściślenie zainteresowań naukowych seminarzystów (nakreślenie granic obszaru badawczego) w odniesieniu do ich przyszłej pracy licencjackiej (etap I). Odbywać się to będzie w drodze prezentacji przez studiujących przedmiotu swoich poszukiwań naukowych, a następnie krytycznej dyskusji nad nim. Drugim celem jest wypracowanie koncepcji danej pracy – tematu i struktury (etap II). Studiujący powinni umieć przedstawić temat swoje j pracy i zarysować jej strukturę, prezentując jednocześnie przyjętą przez siebie metodologię. Dyskusja towarzysząca temu etapowi powinna dotyczyć przedmiotu pracy, a także zaproponowanej metody rozwiązania danego problemu badawczego. Trzecim celem seminarium jest moderowanie przez promotora procesu twórczego, na poszczególnych etapach pisania pracy, kontrola i korygowanie osiąganych efektów (cząstkowych), a finalnie ocena i ewentualne zalecenia zmian w ostatecznej (całościowej) wersji rozprawy, przed przekazaniem do formalnej oceny recenzyjnej (etap III).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych (z uwzględnieniem formy zajęć): 30 godzin seminarium

Metody dydaktyczne: Typowy dla seminarium tryb realizacji zajęć, który uwzględnia ćwiczenia grupowe w ramach przygotowań do egzaminu licencjackiego, dyskusję a także konsultacje indywidualne z prowadzącym. Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych konsultacji na prośbę studenta, poza godzinami dyżurów. Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta (wskaźniki ilościowe):

• Udział w zajęciach..........................................................................30X1godz.= 30 godz.

• Udział w konsultacjach związanych z zajęciami............................30X1godz .= 30godz.

• Realizacja zadań projektowych.......................................................30X1godz.= 30 godz.

• Razem………………………………………………….......................................90 godz.

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

• wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela…………..…60 godz. 2 pkt ECTS

• charakterze praktycznym….........................................................…30 godz. 1 pkt ECTS

• Łącznie…………………………………………………………….90 godz. 3 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Dominiczak H., Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

• Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

• Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

• Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

• Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990.

• Mierzwa E., Historyka. Wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001.

• Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

• Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

• Świeżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

• Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

• Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca:

lista lektur uzupełniających zależna jest od wybranej przez seminarzystów tematyki pracy licencjackiej

Efekty uczenia się:

KP6_WG4 - student wykazuje znajomość historii porównawczej

KP6_WG6 - student zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji

KP6_WK6 - student rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach

KP6_UW1 -samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW2 - student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

KP6_UW3 - student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UK1 -potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

KP6_UK3 - potrafi obsługiwać na poziomie podstawowym programy biurowe i wykorzystywać je do przygotowywania prac pisemnych

KP6_UK6 - potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_KK1 -ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia seminaryjne kończą się zaliczeniem na ocenę.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest aktywność zajęciowa.

Studiujący zobowiązani są do przygotowania na zajęcia referatów seminaryjnych i zaprezentowania rozdziału pracy licencjackiej.

Ocena za referat stanowi 40% oceny końcowej, a 60% oceny końcowej zależna jest od poziomu merytorycznego zaprezentowanej części licencjatu.

Studiujący mają prawo do jednej nieobecności, niezależnie od powodu absencji, która nie wpływa na zaliczenie seminarium. Każda następna nieobecność musi być zaliczona podczas dyżuru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Guzowski, Adam Miodowski, Łukasz Niewiński, Artur Pasko, Robert Suski, Krystyna Szelągowska, Tomasz Wesołowski
Prowadzący grup: Piotr Guzowski, Adam Miodowski, Łukasz Niewiński, Artur Pasko, Robert Suski, Krystyna Szelągowska, Tomasz Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Realizacja przez studiujących zgodnie ze standardami akademickimi projektu badawczego w postaci rozprawy licencjackiej z zakresu historii

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne 1 stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: historia

Rok studiów/semestr: rok III, semestr 6

Wymagania wstępne: zaawansowana, uporządkowana chronologicznie i tematycznie wiedza z zakresu historii powszechnej oraz ziem polskich w odniesieniu do epoki historycznej, w ramach której mieści się realizowany temat rozprawy licencjackiej.

Ramy merytoryczne zajęć: w oparciu o posiadane i rozwijane na seminarium kompetencje personalno-społeczne i merytoryczno-redakcyjne, studiujący

konceptualizują i realizują pod kierunkiem promotora projekt badawczy w postaci rozprawy licencjackiej.

Założeniem przedmiotu jest: stworzenie studiującym warunków do przygotowania i obrony prac licencjackich z zakresu historii XIX i XX w. Seminarium ma charakter pracy samodzielnej w zakresie wybranego tematu. Praca dotyczy zebrania materiałów, ich analizy, opracowania koncepcji pracy oraz realizacji koncepcji w postaci pracy licencjackiej, według wymogów obowiązujących w WHiSM UwB. Na każdym etapie, w czasie zajęć seminaryjnych studiujący prezentują kolejne rozdziały pracy.

Celem przedmiotu jest: po pierwsze – uściślenie zainteresowań naukowych seminarzystów (nakreślenie granic obszaru badawczego) w odniesieniu do ich przyszłej pracy licencjackiej (etap I). Odbywać się to będzie w drodze prezentacji przez studiujących przedmiotu swoich poszukiwań naukowych, a następnie krytycznej dyskusji nad nim. Drugim celem jest wypracowanie koncepcji danej pracy – tematu i struktury (etap II). Studiujący powinni umieć przedstawić temat swoje j pracy i zarysować jej strukturę, prezentując jednocześnie przyjętą przez siebie metodologię. Dyskusja towarzysząca temu etapowi powinna dotyczyć przedmiotu pracy, a także zaproponowanej metody rozwiązania danego problemu badawczego. Trzecim celem seminarium jest moderowanie przez promotora procesu twórczego, na poszczególnych etapach pisania pracy, kontrola i korygowanie osiąganych efektów (cząstkowych), a finalnie ocena i ewentualne zalecenia zmian w ostatecznej (całościowej) wersji rozprawy, przed przekazaniem do formalnej oceny recenzyjnej (etap III).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych (z uwzględnieniem formy zajęć): 30 godzin seminarium

Metody dydaktyczne: Typowy dla seminarium tryb realizacji zajęć, który uwzględnia ćwiczenia grupowe w ramach przygotowań do egzaminu licencjackiego, dyskusję a także konsultacje indywidualne z prowadzącym. Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych konsultacji na prośbę studenta, poza godzinami dyżurów. Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta (wskaźniki ilościowe):

• Udział w zajęciach..........................................................................30X1godz.= 30 godz.

• Udział w konsultacjach związanych z zajęciami............................30X1godz .= 30godz.

• Realizacja zadań projektowych.......................................................30X1godz.= 30 godz.

• Razem………………………………………………….......................................90 godz.

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

• wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela…………..…60 godz. 2 pkt ECTS

• charakterze praktycznym….........................................................…30 godz. 1 pkt ECTS

• Łącznie…………………………………………………………….90 godz. 3 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Dominiczak H., Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

• Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

• Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

• Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

• Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990.

• Mierzwa E., Historyka. Wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001.

• Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

• Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

• Świeżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

• Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

• Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca:

lista lektur uzupełniających zależna jest od wybranej przez seminarzystów tematyki pracy licencjackiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)