Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia historyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1DEM Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia historyczna
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia I rok II stopnia sem. letni
Historia I rok II stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wiedza demograficzna tj. poznanie i zrozumienie podstawowych praw rządzących rozwojem ludności dawniej i obecnie jest niezbędna dla historyka i humanisty, będącego aktywnym członkiem współczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Pełny opis:

Założenia przedmiotu:

Wiedza demograficzna tj. poznanie i zrozumienie podstawowych praw rządzących rozwojem ludności dawniej i obecnie jest niezbędna dla historyka i humanisty, będącego aktywnym członkiem współczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Cele przedmiotu:

Wyposażenie studenta w podstawowy zasób wiadomości dotyczących przebiegu w przeszłości historycznej procesów demograficznych i ich rozlicznych uwarunkowań (społecznych, klimatycznych, gospodarczych).

Zapoznanie z podstawowymi źródłami analiz demograficznych w zakresie stanu, ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności oraz nauczenie podstawowych metod badawczych stosowanych w obserwacji demograficznej.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr 1 rok studiów II stopnia/letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Student powinien mieć ukończony podstawowy kurs z zakresu historii powszechnej i Polski od czasów średniowiecza do współczesności

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

30 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne

warsztaty indywidualne i grupowe, konsultacje

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w zajęciach 15 x 2 godz. = 30 godz.

Konsultacje 15 x 2 godz. = 30 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia = 30 godz.

Razem 90 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godz. – 2,5 p. ECTS

o charakterze praktycznym: 30 godz. – 1,5 p. ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. J.-L. Flandrin, Historia rodziny, Warszawa 1998

2. C. Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009

3. M. Okólski, A. Fihel, Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Warszawa 2012

4. J. Osterhammel, Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, Poznań 2013, s. 163-320 (rozdz. IV-V)

5. W. Reinhard, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 2009, s. 125-232.

6. Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku, red. P. Guzowski, C. Kuklo, Białystok 2019

Uzupełniająca:

1.A. Fihel, Płeć a trwanie życia, Warszawa 2011

2. G. Liczbińska, Umieralność i jej uwarunkowania wśród katolickiej i ewangelickiej ludności historycznego Poznania, Poznań 2009

3. M. Liedke, Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku. Studium demograficzno-społeczne, Białystok 2016.

4. Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym), t. 1-2, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2016.

5. B. Ogórek, Niezatarte piętno? Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa, Kraków 2018

6. T. Wiślicz, Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku, Wrocław 2012

7. M. Wyżga, Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku, Kraków 2019

Efekty uczenia się:

KP7_WG1-KP7_WG3

KP7_WG5- KP7_WG9

KP7_WK1- KP7_WK3

KP7_UW1-KP7_UW3

KP7_UK1

KP7_UO1-KP7_UO2

KP6_KK1-KP6_KK3

KP6_KO1 KP6_KR5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne, które będzie dowodziło, że student posiada podstawowy zasób wiadomości dotyczących przebiegu w przeszłości historycznej procesów demograficznych i ich rozlicznych uwarunkowań (społecznych, klimatycznych, gospodarczych) a także zna podstawowe źródła i metody analiz.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.