Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna i kompetencje akademickie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1TIKA Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna i kompetencje akademickie
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dobra znajomość i umiejętność posługiwania się systemem Windows, programami pakietu MSOffice/OpenOffice/LibreOffice.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uporządkowanie i pogłębienie nabytej wcześniej przez studentów wiedzy na temat systemów komputerowych i pakietów oprogramowania oraz ich praktycznego zastosowania w zakresie przydatnym studentów (wspomaganie procesu nauczania). Dodatkowym celem jest przygotowanie studentów do świadomego i bezpiecznego posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem oraz wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nowych dziedzinach. Ponadto wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do określonych zadań oraz przygotowanie studentów do świadomego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

Co więcej zajęcia mają na celu przedstawienie studentom podstawowych kompetencji akademickich.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: obowiązkowe, kształcenia ogólnego

DZIEDZINA: nauki humanistyczne

DYSCYPLINA: historia

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok I/ semestr I

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak wymagań wstępnych

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

praca z projektem, ćwiczenia laboratoryjne indywidualne i grupowe z wykorzystaniem technik multimedialnych i komputerowych.

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: przygotowanie trzech projektów

PUNKTY ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 20 h

- udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 5 h

- przygotowanie zadań projektowych: 45 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 35 h (ECTS: 1,4)

- o charakterze praktycznym: 65 h (ECTS: 2,6)

Celem jest przyswojenie podstawowej wiedzy i umiejętności sprawnego funkcjonowania w teleinformatycznym »układzie scalonym« współczesnego świata w sposób świadomy i celowy; zapoznanie z zakresem możliwości przykładowych kierunkowych aplikacji i ich miejsca w systemie publikacji, wymiany informacji i kooperacji; przyswojenie wiedzy pozwalającej na samodzielną ocenę i dobór właściwego oprogramowania jako narzędzi do wykonywania określonych prac.

Prezentacja i związana z tym wstępna praktyka prowadzić będzie od aplikacji tak podstawowych, jak edytory tekstu, przez oprogramowanie służące do wizualizacji i składu publikacji, narzędzia cyfryzacji, archiwizacji i wymiany dzieł, telekomunikacji, po systemy edycji multimediów: audycji i filmów (audycji telewizyjnych).

Osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów kształcenia i uzyskanie zaliczenie wymaga poświęcenia poza zajęciami dodatkowych 10 godzin na samodzielną naukę i wykonanie wymaganych prac.

Sprawdzianem finalnym będzie samodzielne wykonanie bloga na zadany przez prowadzącego temat i jego publikacja w internecie.

Ponadto student po ukończonym kursie powinien mieć podstawową wiedzę o specyfice pracy naukowej i pracy na uczelnie wyższej. Potrafi także korzystać z baz danych i portali naukowych oraz z różnorakiego oprogramowania wspomagającego proces prowadzenia badań i publikacji. Co więcej powinien znać specyfikę i procedury typowe dla naukowego rynku wydawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism naukowych.

Literatura:

1. Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów, praca zbiorowa.

2. https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/darmowe-aplikacje-mobilne-ktore-kazdy-powinien-znac/41f8318

3. https://www.pcworld.pl/ranking/55-najlepszych-aplikacji-mobilnych,404292.html

4. https://prnews.pl/aplikacje-mobilne-nowy-wymiar-internetu-27732

5. https://www.dobreprogramy.pl/Urzadzenia-mobilne,Programy,Windows,883.html

6. http://www.excelszkolenie.pl/index.htm

7. Andy Wibbels, Prowadź blog! Przewodnik dla małych firm.

8. Tomek Tomczyk (Kominek), Blog. Pisz, kreuj, zarabiaj.

9. http://mlodytechnik.pl/m-technik/28457-testujemy-aplikacje-dla-ucznia-i-studenta

10. http://warsztathistoryka.uni.lodz.pl/podstrony/technologie.html

11. Izabela Kościów, Jak założyć bloga - poradnik dla początkujących.

12. Academia.edu

13. Researchgate.net

Efekty uczenia się:

P7S_WK zasady ochrony własności (…) prawa autorskiego:

KP7_WK4 dogłębnie zasady ochrony praw własności intelektualnej na potrzeby przygotowania pracy magisterskiej i innych projektów;

P7S_UW - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych,

KP7_UW2 krytycznie analizować różnorodne zjawiska na płaszczyźnie międzynarodowej, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować w oparciu o źródła pozyskane m.in. w oparciu o IT;

P7S_UU samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie;

KP7_UU1 planować oraz uczyć się przez całe życie doskonaląc kwalifikacje własne oraz innych;

KP7_UW1 - student potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

KP7_UW4 - student potrafi analizować, interpretować i systematyzować informacje dotyczące nauk historycznych, wykorzystując bazy danych i portale naukowe

KP7_UW5 - student potrafi korzystać z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu, stosując różnorodne, nowoczesne metody i techniki prezentacji wyników badań (takie jak prezentacje multimedialne i poster naukowy)

KP7_UW6 - student potrafi przygotować tekst naukowy z aparatem krytycznym, poprawnie stosując różnorodne formy pisarstwa historycznego

KP7_UO1 - student potrafi kierować pracą zespołu lub wykonywać zadania badawcze we współpracy z innymi członkami zespołu

KP7_UO2 - student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

KP7_KK1 - student jest gotów do krytycznego i otwartego stosunku do nowych idei i koncepcji w badaniach nad różnorodnymi aspektami historii

KP7_KR1 - student dostrzegania problemy etyczne związane z pracą historyką

Metody i kryteria oceniania:

Wykład;

Praca z projektem.

Ćwiczenia laboratoryjne indywidualne i grupowe z wykorzystaniem technik multimedialnych i komputerowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kozłowska-Szyc, Mirosław Przeździecki
Prowadzący grup: Monika Kozłowska-Szyc, Mirosław Przeździecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uporządkowanie i pogłębienie nabytej wcześniej przez studentów wiedzy na temat systemów komputerowych i pakietów oprogramowania oraz ich praktycznego zastosowania w zakresie przydatnym studentów (wspomaganie procesu nauczania). Dodatkowym celem jest przygotowanie studentów do świadomego i bezpiecznego posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem oraz wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nowych dziedzinach. Ponadto wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do określonych zadań oraz przygotowanie studentów do świadomego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

Co więcej zajęcia mają na celu przedstawienie studentom podstawowych kompetencji akademickich.

Pełny opis:

Celem jest przyswojenie podstawowej wiedzy i umiejętności sprawnego funkcjonowania w teleinformatycznym »układzie scalonym« współczesnego świata w sposób świadomy i celowy; zapoznanie z zakresem możliwości przykładowych kierunkowych aplikacji i ich miejsca w systemie publikacji, wymiany informacji i kooperacji; przyswojenie wiedzy pozwalającej na samodzielną ocenę i dobór właściwego oprogramowania jako narzędzi do wykonywania określonych prac.

Prezentacja i związana z tym wstępna praktyka prowadzić będzie od aplikacji tak podstawowych, jak edytory tekstu, przez oprogramowanie służące do wizualizacji i składu publikacji, narzędzia cyfryzacji, archiwizacji i wymiany dzieł, telekomunikacji, po systemy edycji multimediów: audycji i filmów (audycji telewizyjnych).

Osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów kształcenia i uzyskanie zaliczenie wymaga poświęcenia poza zajęciami dodatkowych 10 godzin na samodzielną naukę i wykonanie wymaganych prac.

Sprawdzianem finalnym będzie samodzielne wykonanie bloga na zadany przez prowadzącego temat i jego publikacja w internecie.

Ponadto student po ukończonym kursie powinien mieć podstawową wiedzę o specyfice pracy naukowej i pracy na uczelnie wyższej. Potrafi także korzystać z baz danych i portali naukowych oraz z różnorakiego oprogramowania wspomagającego proces prowadzenia badań i publikacji. Co więcej powinien znać specyfikę i procedury typowe dla naukowego rynku wydawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism naukowych.

Literatura:

1. Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów, praca zbiorowa.

2. https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/darmowe-aplikacje-mobilne-ktore-kazdy-powinien-znac/41f8318

3. https://www.pcworld.pl/ranking/55-najlepszych-aplikacji-mobilnych,404292.html

4. https://prnews.pl/aplikacje-mobilne-nowy-wymiar-internetu-27732

5. https://www.dobreprogramy.pl/Urzadzenia-mobilne,Programy,Windows,883.html

6. http://www.excelszkolenie.pl/index.htm

7. Andy Wibbels, Prowadź blog! Przewodnik dla małych firm.

8. Tomek Tomczyk (Kominek), Blog. Pisz, kreuj, zarabiaj.

9. http://mlodytechnik.pl/m-technik/28457-testujemy-aplikacje-dla-ucznia-i-studenta

10. http://warsztathistoryka.uni.lodz.pl/podstrony/technologie.html

11. Izabela Kościów, Jak założyć bloga - poradnik dla początkujących.

12. Academia.edu

13. Researchgate.net

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaźmierczyk, Mirosław Przeździecki
Prowadzący grup: Ewa Kaźmierczyk, Mirosław Przeździecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uporządkowanie i pogłębienie nabytej wcześniej przez studentów wiedzy na temat systemów komputerowych i pakietów oprogramowania oraz ich praktycznego zastosowania w zakresie przydatnym studentów (wspomaganie procesu nauczania). Dodatkowym celem jest przygotowanie studentów do świadomego i bezpiecznego posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem oraz wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nowych dziedzinach. Ponadto wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do określonych zadań oraz przygotowanie studentów do świadomego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

Co więcej zajęcia mają na celu przedstawienie studentom podstawowych kompetencji akademickich.

Pełny opis:

Celem jest przyswojenie podstawowej wiedzy i umiejętności sprawnego funkcjonowania w teleinformatycznym »układzie scalonym« współczesnego świata w sposób świadomy i celowy; zapoznanie z zakresem możliwości przykładowych kierunkowych aplikacji i ich miejsca w systemie publikacji, wymiany informacji i kooperacji; przyswojenie wiedzy pozwalającej na samodzielną ocenę i dobór właściwego oprogramowania jako narzędzi do wykonywania określonych prac.

Prezentacja i związana z tym wstępna praktyka prowadzić będzie od aplikacji tak podstawowych, jak edytory tekstu, przez oprogramowanie służące do wizualizacji i składu publikacji, narzędzia cyfryzacji, archiwizacji i wymiany dzieł, telekomunikacji, po systemy edycji multimediów: audycji i filmów (audycji telewizyjnych).

Osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów kształcenia i uzyskanie zaliczenie wymaga poświęcenia poza zajęciami dodatkowych 10 godzin na samodzielną naukę i wykonanie wymaganych prac.

Sprawdzianem finalnym będzie samodzielne wykonanie bloga na zadany przez prowadzącego temat i jego publikacja w internecie.

Ponadto student po ukończonym kursie powinien mieć podstawową wiedzę o specyfice pracy naukowej i pracy na uczelnie wyższej. Potrafi także korzystać z baz danych i portali naukowych oraz z różnorakiego oprogramowania wspomagającego proces prowadzenia badań i publikacji. Co więcej powinien znać specyfikę i procedury typowe dla naukowego rynku wydawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism naukowych.

Literatura:

1. Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów, praca zbiorowa.

2. https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/darmowe-aplikacje-mobilne-ktore-kazdy-powinien-znac/41f8318

3. https://www.pcworld.pl/ranking/55-najlepszych-aplikacji-mobilnych,404292.html

4. https://prnews.pl/aplikacje-mobilne-nowy-wymiar-internetu-27732

5. https://www.dobreprogramy.pl/Urzadzenia-mobilne,Programy,Windows,883.html

6. http://www.excelszkolenie.pl/index.htm

7. Andy Wibbels, Prowadź blog! Przewodnik dla małych firm.

8. Tomek Tomczyk (Kominek), Blog. Pisz, kreuj, zarabiaj.

9. http://mlodytechnik.pl/m-technik/28457-testujemy-aplikacje-dla-ucznia-i-studenta

10. http://warsztathistoryka.uni.lodz.pl/podstrony/technologie.html

11. Izabela Kościów, Jak założyć bloga - poradnik dla początkujących.

12. Academia.edu

13. Researchgate.net

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.