Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia warsztatowe z języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1ZWJL
Kod Erasmus / ISCED: 08.351 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia warsztatowe z języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty lektoratowe
Historia I rok II stopnia sem. letni
Historia I rok II stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

warsztatowe

Założenia (opisowo):

Warsztaty służą usystematyzowaniu wiedzy dotyczącej łaciny klasycznej, kształceniu umiejętności gramatyczno-tłumaczeniowych z języka łacińskiego oraz poznaniu specyfiki łaciny średniowiecznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane będą różnice w ortografii, leksyce, morfologii i składni zachodzące między łaciną klasyczną a średniowieczną. Student będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi technikami translatorskimi umożliwiającymi przekład na język polski, interpretacji wybranych fragmentów tekstów źródłowych napisanych po łacinie. Celem warsztatów jest również

podkreślenie roli, jaką spełniała łacina na przestrzeni wieków oraz dostrzeżenie jej wagi w pracach badawczych historyka.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: do wyboru, Moduł 1 - przedmiot podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: historia

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia, semestr II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne: podające, aktywizujące i uczestniczące w tym: elementy wykładu, praca z tekstem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, praca w grupach, konsultacje

Punkty ECTS: 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta - 50 (2 punkty ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: (1,4 pkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 3,0 (1 pkt. ECTS)

Literatura:

- I. Czarciński, W. Sieradzan, Łacina średniowieczna, Toruń 2001

- J. Sondel, Słownik łacińsko – polski dla prawników i historyków, Kraków 1997

- A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko- polski, Warszawa 1992

Literatura uzupełniająca:

- K. Kumaniecki, Słownik łacińsko- polski, Warszawa 1974

- J. Korpanty, Mały słownik łacińsko- polski, Warszawa 2005

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1978

- M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1986

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- KP7_WG7 - w pogłębionym stopniu metody i sposoby tłumaczenia

tekstów dotyczących zagadnień historycznych i tekstów źródłowych

w języku właściwym dla badanej dziedziny

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- KP7_UW3 - analizować, interpretować i wykorzystywać dla potrzeb

własnych badań teksty historiograficzne, teksty źródłowe

oraz inne nośniki pamięci, przeprowadzając ich pogłębioną

krytykę

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- KP7_KK2 - zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości

i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach

historycznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu polega na wykazaniu się umiejętnością samodzielnego tłumaczenia i opracowania gramatycznego fragmentów tekstów wskazanych przez nauczyciela.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- ocena pozytywna z wyżej wspomnianej pracy

- regularne uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne są dwie nieobecności, pozostałe trzeba usprawiedliwić, albo zaliczyć w formie ustnej zaległy materiał)

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- praca własna studenta

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)