Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chrześcijaństwo na Bliskim Wschodzie. Wybrane problemy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-2PF2
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chrześcijaństwo na Bliskim Wschodzie. Wybrane problemy
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę o zróżnicowaniu religijnym i etnicznym świata na przestrzeni dziejów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Obecnie wiedza o Kościołach skupiających natywnych użytkowników języka aramejskiego jest bardzo niewielka i ogranicza się przeważnie do wąskich środowisk orientalistycznych. Tymczasem rola, jaką Kościoły te odegrały w rozwoju chrześcijaństwa i cywilizacji światowej, jest ogromna. Największe z nich to Kościół Syriacko-Prawosławny należący do grupy Orientalnych Kościołów Prawosławnych oraz Asyryjski Kościół Wschodu, który nie pozostaje w jedności z żadnym innym Kościołem1. Kościoły te przyczyniły się do chrystianizacji i rozwoju narodów Bliskiego Wschodu i Azji, wychodząc daleko poza ramy swojego kręgu kulturowego i językowego

Pełny opis:

1. Zajęcia wstępne. Cel zajęć. Podstawowe pojęcia. Literatura;

2. Sobory Kościoła niepodzielonego;

3. Pentarchia;

4. Chrześcijaństwo w kulturze arabskiej. Wybrane problemy;

5. Kościoły asyryjskie i chaldejskie;

6. Kościoły antiocheńskie i syryjskie;

7. Ortodoksyjny Kościół Koptyjski cz. 1;

8. Ortodoksyjny Kościół Koptyjski cz. 2. Katolicki Kościół koptyjski;

9. Kościoły aleksandryjskie;

10. Kościoły jerozolimskie;

11. Kościoły Indii i Kaukazu;

12. Asyryjczycy i Aramejczycy. Współczesna tożsamość religijna i narodowa;

13. Społeczno-polityczna sytuacja Asyryjczyków na pograniczu Syrii, Turcji, Iranu i Iraku;

14. Chrześcijaństwo a wolność religijna na Bliskim Wschodzie. Perspektywa współczesna;

15. Zaliczenie przedmiotu;

Literatura:

Atiya Aziz s., Historia Kościołów Wschodu, Warszawa 1979;

Bendza M, Szymaniuk A., Starożytne patriarchaty prawosławne, Białystok 2005;

Dąbrowski R., Osobliwości w Kościołach Wschodnich, Lublin 1962;

Kościelniak K., , XX wieków chrześcijaństwa w kulturze arabskiej, t. 1: Arabia starożytna. Chrześcijaństwo w Arabii do Mahometa († 632), Kraków 2000;

Kościoły Wschodnie, red. J. Drabina, Zeszyty Naukowe, Religioznawstwo 1999, 32;

Moch M., Swoi i obcy. Tożsamość Koptów i Maronitów w arabskich tekstach kultury, Warszawa 2013;

Robertson R. G., Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, Kraków 2005;

Rosiak D., Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan, Wołowiec 2015 Tam też obszerna literatura: s. 411-414);

Starowieyski M., Nasi bracia chrześcijanie Wschodu, Kraków 2021;

Woźniak M., Współcześni Asyryjczycy i Aramejczycy. Bliskowschodni chrześcijanie w poszukiwaniu tożsamości narodowej, Łódź 2014;

Metody i kryteria oceniania:

Sposobem weryfikacji wiedzy będzie praca pisemna na temat uzgodniony z prowadzącym, napisana w oparciu o książkę: D. Rosiak, Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan, Wołowiec 2015, oraz inne pozycje samodzielnie wybrane przez studenta.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)