Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat badacza stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-1WBA-22
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat badacza stosunków międzynarodowych
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką prowadzenia badań w zakresie stosunków międzynarodowych. Podczas zajęć uczestnicy kursu poznają metodologię badań stosowaną w tej dyscyplinie nauki, podstawowe zasady gromadzenia i selekcji informacji, aparat naukowy. Dowiedzą się jak: sformułować cel badawczy, pytania, tezę/hipotezę; przeprowadzić krytykę źródeł; przygotować sprawozdanie z badań; formułować wnioski z badań? Poznają ponadto schemat czynności badawczych, który w praktyce ma pokazać studentom jak przygotować konspekt własnego projektu badawczego.

Skrócony opis:

Zakres tematów:

- Definicje, podział, zadania i cele nauki

- Przedmiot badań stosunków międzynarodowych

- Funkcje nauki o stosunkach międzynarodowych

- Metody i techniki badawcze w stosunkach międzynarodowych

- Jak czytać książki naukowe?

- Podstawowe zasady gromadzenia i selekcji informacji

- Aparat naukowy

- Jak wybrać temat pracy?

- Jak sformułować problem, cel, tezę/hipotezę, pytania badawcze?

- Ograniczniki pracy

- Krytyka źródeł

- Schemat czynności badawczych

- Jak przygotować sprawozdanie z badań?

- Sposoby formułowania wniosków z badań

- Jak przygotować konspekt własnego projektu badawczego?

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, status przedmiotu - Moduł zajęć teoretyczno-warsztatowych

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, stosunki międzynarodowe

Rok studiów / semestr: I rok studiów, semestr letni (II)

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (laboratorium)

Metody dydaktyczne: praca w grupach, studium przypadku, dyskusja, burza mózgów, gry symulacyjne, prezentacje multimedialne

Punkty ECTS: 3 pkt.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: udział w zajęciach: 30 h, studiowanie literatury do zajęć: 15 h, przygotowanie do zaliczenia: 26 h, Udział w konsultacjach: 2h, Udział w zaliczeniu: 2h. Razem: 75 h- 3 pkt ECTS

Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych, oprócz godzin dyżurów, konsultacji na prośbę studenta.

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• R. Jackson, G. Sørensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2012.

• J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003.

• T. Pawłuszko, Wstęp do metodologii badań politologicznych. Skrypt akademicki, Częstochowa 2013.

• J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2020.

Literatura uzupełniająca:

• J. Czaputowicz, Teoria stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2008.

• E. Cziomer (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Kraków 2014.

• E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

• T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teoria – systemy – uczestnicy, Wrocław 2006.

• D. Marsh, G. Stoper (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

• K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006.

• Z. J. Pietraś, Podstawy teorii stosunków międzynarodowych, Lublin, 1986.

• R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004.

Efekty uczenia się:

- Student zna podstawowe terminy z zakresu stosunków międzynarodowych (KP6_WG1)

- Student potrafi merytorycznie argumentować i dyskutować, przedstawiać swoje opinie i odnosić się do poglądów innych autorów w obszarze relacji międzynarodowych (KP6_UK2)

- Student potrafi przygotować pracę pisemną, przestrzegając reguł redakcyjnych i językowych (KP6_UO1)

- Student potrafi samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji (KP6_UU1)

- Student systematycznie obserwuje sytuację międzynarodową i aktualizuje uzyskaną wiedzę (KP6_KK3)

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Zaliczenie na ocenę – aktywnośc na zajęciach, prezentacja konspektu projektu badawczego. Skala ocen od 2 do 5.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Prowadzący grup: Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką prowadzenia badań w zakresie stosunków międzynarodowych. Podczas zajęć uczestnicy kursu poznają metodologię badań stosowaną w tej dyscyplinie nauki, podstawowe zasady gromadzenia i selekcji informacji, aparat naukowy. Dowiedzą się jak: sformułować cel badawczy, pytania, tezę/hipotezę; przeprowadzić krytykę źródeł; przygotować sprawozdanie z badań; formułować wnioski z badań? Poznają ponadto schemat czynności badawczych, który w praktyce ma pokazać studentom jak przygotować konspekt własnego projektu badawczego.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, status przedmiotu - Moduł zajęć teoretyczno-warsztatowych

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, stosunki międzynarodowe

Rok studiów / semestr: I rok studiów, semestr letni (II)

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (laboratorium)

Metody dydaktyczne: praca w grupach, studium przypadku, dyskusja, burza mózgów, gry symulacyjne, prezentacje multimedialne

Punkty ECTS: 3 pkt.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: udział w zajęciach: 30 h, studiowanie literatury do zajęć: 15 h, przygotowanie do zaliczenia: 26 h, Udział w konsultacjach: 2h, Udział w zaliczeniu: 2h. Razem: 75 h- 3 pkt ECTS

Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych, oprócz godzin dyżurów, konsultacji na prośbę studenta.

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• R. Jackson, G. Sørensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2012.

• J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003.

• T. Pawłuszko, Wstęp do metodologii badań politologicznych. Skrypt akademicki, Częstochowa 2013.

• J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2020.

Literatura uzupełniająca:

• J. Czaputowicz, Teoria stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2008.

• E. Cziomer (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Kraków 2014.

• E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

• T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teoria – systemy – uczestnicy, Wrocław 2006.

• D. Marsh, G. Stoper (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

• K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006.

• Z. J. Pietraś, Podstawy teorii stosunków międzynarodowych, Lublin, 1986.

• R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)