Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Amerykańskie soft-power

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-2ASP
Kod Erasmus / ISCED: 14.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Amerykańskie soft-power
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia Stanów Zjednoczonych 350-MS1-2HS2
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych 350-MS1-2PSZ

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi elementami soft power USA. Ważne jest przy tym pokazanie: jakimi środkami i metodami międzynarodowego oddziaływania dysponują USA jako supermocarstwo? jaka jest różnica pomiędzy soft, hard i smart power? Jakie są atrybuty supermocrastwa? jaki wpływ USA mają na system międzynarodowy w XXI wieku? w jaki sposób USA wykorzystują soft power w polityce zagranicznej?

Skrócony opis:

Zakres tematów:

- Amerykańskie soft-power, hard-power, smart-power – podstawy teoretyczne

- Środki i metody międzynarodowego oddziaływania państwa

- Wpływ USA na system międzynarodowy w XXI wieku – gra symulacyjna

- Atrybuty supermocarstwa

- Misja szerzenia demokracji na świecie

- Amerykańskie wartości i ideały polityczne

- Amerykanizacja w życiu politycznym

- Amerykanizacja jako zjawisko społeczne i kulturowe

- McŚwiat

- Wpływ rewolucji 4.0 na soft power USA

- Antyamerykanizm

- Rola ambasad i konsulatów w promowaniu kultury i wartości amerykańskich

- Soft power jako sposób prowadzenia polityki zagranicznej USA na przykładzie wybranych państw

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny, status przedmiotu - MK_6 Amerykanistyczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, stosunki międzynarodowe

Rok studiów / semestr: II rok studiów, semestr letni (II)

Wymagania wstępne:

Historia Stanów Zjednoczonych; Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: praca w grupach, studium przypadku, dyskusja, burza mózgów, gry symulacyjne, prezentacje multimedialne

Punkty ECTS: 3 pkt.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: udział w zajęciach: 30 h, studiowanie literatury do zajęć: 25 h, przygotowanie do zaliczenia: 16 h, Udział w konsultacjach: 2h, Udział w zaliczeniu: 2h. Razem: 75 h- 3 pkt ECTS

Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych, oprócz godzin dyżurów, konsultacji na prośbę studenta.

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• P. Frankowski, Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki w warunkach turbulencji, Toruń 2006.

• J. Nye, Soft Power: Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007.

• T. Pugacewicz, Teorie polityki zagranicznej. Perspektywa amerykańskiej analizy polityki zagranicznej, Kraków 2017.

• E. Waśko-Owsiejczuk, Koncepcja bezpieczeństwa USA w: R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2018, s. 93-112.

• E. Waśko-Owsiejczuk, Hard power versus soft power – zmiana polityki zagranicznej USA z ofensywnej na defensywną za rządów Baracka Obamy, “Annales UMCS Sectio: K Politologia", 2017, vol. XXIV, nr 2, s. 29-46.

• E. Waśko-Owsiejczuk, Promowanie demokracji w polityce zagranicznej USA wobec Iraku. Agenda ‒ Instrumenty ‒ Wyzwania, Warszawa 2022, ss. 442.

• J. Zając, Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991-2000), Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

• S. Amin, Wirus liberalizmu: permanentna wojna i amerykanizacja świata, Warszawa 2007.

• A. Brzozowska-Krajka, Etnokultura w diasporze, między regionalizmem a amerykanizacją, Lublin 2012.

• K. Czornik K., Ewolucja pozycji międzynarodowej USA w okresie pozimnowojennym, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis 2018”, T. 21, s. 59-88.

• J.A. Daszyńska, Narodziny tradycji. Symbole amerykańskiej demokracji, Łódź 2010.

• P. Laidler, A. Mania, Amerykańska demokracja w XXI wieku, Kraków 2006.

• A. Mania, P. Laidler, Ł.Wordliczek (eds.), U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice, Krakow 2007.

• G. Ritzer, Macdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1997.

• G. Soros, Bańka amerykańskiej supremacji, Kraków 2004.

• J. Szymkowska-Bartyzel, Amerykański mit polski konsument czyli reklamowe oblicza Ameryki, Kraków 2006.

• E. Waśko-Owsiejczuk, American Historical Sources from 1945 to 2016, Oświęcim 2017.

• E. Waśko-Owsiejczuk, Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Kraków 2014.

• J. Zając (red.), Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń 2006.

Efekty uczenia się:

- Student zna podstawowe instytucje realizujące politykę zagraniczną USA (KP6_WG2)

- Student ma podstawową wiedzę na temat polityki zagranicznej USA (KP6_WG3)

- Student ma podstawową wiedzę z zakresu historii USA (KP6_WG5)

- Student zna źródła więzi o charakterze ekonomicznym, etnicznym, kulturowym i politycznym i ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych (KP6_WG6)

- Student zna podstawowe trendy przemian cywilizacyjnych w świecie (KP6_WK1)

- Student zna podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne warunkujące stosunki międzynarodowe oraz ich podłoże historyczne (KP6_WK3)

- Student zna kontekst historyczny i narzędzia realizacji polityki zagranicznej USA (KP6_WK4)

- Student potrafi dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich źródła historyczne (KP6_UW1)

- Student potrafi umieścić problemy międzynarodowe w kontekście historycznym (KP6_UW2)

- Student potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i syntetyzować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł (KP6_UW3)

- Student potrafi doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych (KP6_UW4)

- Student potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać odpowiednie systemy informatyczne (KP6_UK1)

- Student potrafi przygotować pracę pisemną (w tym także dyplomową) z zakresu stosunków międzynarodowych, przestrzegając reguł redakcyjnych i językowych (KP6_UO1)

- Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różnej role (KP6_UO2)

- Student potrafi krytycznie formułować opinie na temat podstawowych kwestii z zakresu polityki zagranicznej USA (KP6_KK1)

- Student ma szacunek do wiedzy opartej na podstawach naukowych (KP6_KK2)

- Student ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej i aktualizowania uzyskanej wiedzy (KP6_KK3)

- Student potrafi funkcjonować w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji (KP6_KR2)

- Student potrafi szanować różne punkty widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym (KP6_KR3)

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Zaliczenie na ocenę – test.

Progi punktowe:

bardzo dobry 5 (co najmniej 91%)

dobry plus 4,5 (co najmniej 81%)

dobry 4 (co najmniej 71%)

dostateczny plus 3,5 (co najmniej 61%)

dostateczny 3 (co najmniej 51%)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Prowadzący grup: Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Wymagania (lista przedmiotów):

Historia Stanów Zjednoczonych 350-MS1-2HS2
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych 350-MS1-2PSZ

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi elementami soft power USA. Ważne jest przy tym pokazanie: jakimi środkami i metodami międzynarodowego oddziaływania dysponują USA jako supermocarstwo? jaka jest różnica pomiędzy soft, hard i smart power? Jakie są atrybuty supermocrastwa? jaki wpływ USA mają na system międzynarodowy w XXI wieku? w jaki sposób USA wykorzystują soft power w polityce zagranicznej?

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny, status przedmiotu - MK_6 Amerykanistyczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, stosunki międzynarodowe

Rok studiów / semestr: II rok studiów, semestr letni (II)

Wymagania wstępne:

Historia Stanów Zjednoczonych; Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: praca w grupach, studium przypadku, dyskusja, burza mózgów, gry symulacyjne, prezentacje multimedialne

Punkty ECTS: 3 pkt.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: udział w zajęciach: 30 h, studiowanie literatury do zajęć: 25 h, przygotowanie do zaliczenia: 16 h, Udział w konsultacjach: 2h, Udział w zaliczeniu: 2h. Razem: 75 h- 3 pkt ECTS

Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych, oprócz godzin dyżurów, konsultacji na prośbę studenta.

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• P. Frankowski, Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki w warunkach turbulencji, Toruń 2006.

• J. Nye, Soft Power: Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007.

• T. Pugacewicz, Teorie polityki zagranicznej. Perspektywa amerykańskiej analizy polityki zagranicznej, Kraków 2017.

• E. Waśko-Owsiejczuk, Koncepcja bezpieczeństwa USA w: R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2018, s. 93-112.

• E. Waśko-Owsiejczuk, Hard power versus soft power – zmiana polityki zagranicznej USA z ofensywnej na defensywną za rządów Baracka Obamy, “Annales UMCS Sectio: K Politologia", 2017, vol. XXIV, nr 2, s. 29-46.

• E. Waśko-Owsiejczuk, Promowanie demokracji w polityce zagranicznej USA wobec Iraku. Agenda ‒ Instrumenty ‒ Wyzwania, Warszawa 2022, ss. 442.

• J. Zając, Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991-2000), Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

• S. Amin, Wirus liberalizmu: permanentna wojna i amerykanizacja świata, Warszawa 2007.

• A. Brzozowska-Krajka, Etnokultura w diasporze, między regionalizmem a amerykanizacją, Lublin 2012.

• K. Czornik K., Ewolucja pozycji międzynarodowej USA w okresie pozimnowojennym, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis 2018”, T. 21, s. 59-88.

• J.A. Daszyńska, Narodziny tradycji. Symbole amerykańskiej demokracji, Łódź 2010.

• P. Laidler, A. Mania, Amerykańska demokracja w XXI wieku, Kraków 2006.

• A. Mania, P. Laidler, Ł.Wordliczek (eds.), U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice, Krakow 2007.

• G. Ritzer, Macdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1997.

• G. Soros, Bańka amerykańskiej supremacji, Kraków 2004.

• J. Szymkowska-Bartyzel, Amerykański mit polski konsument czyli reklamowe oblicza Ameryki, Kraków 2006.

• E. Waśko-Owsiejczuk, American Historical Sources from 1945 to 2016, Oświęcim 2017.

• E. Waśko-Owsiejczuk, Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Kraków 2014.

• J. Zając (red.), Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)