Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia stosunków społ.-polit. na pograniczu polsko-białorusko-litewskim w XX-XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-2HSSP Kod Erasmus / ISCED: 14.602 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia stosunków społ.-polit. na pograniczu polsko-białorusko-litewskim w XX-XXI wieku
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

znajomość historii powszechnej oraz historii Polski XIX i XX w.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

• wyposażenie studenta w podstawową wiedzę na temat stosunków polsko-białoruskich, polsko-litewskich i litewsko-białoruskich w XX i XXI w.

• wykształcenie umiejętności interpretacji źródeł do badań stosunków społeczno-politycznych n pograniczu

• wykształcenie umiejętności dokonywania oceny problemów mniejszości narodowych w Polsce, na Litwie i na Białorusi

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok studiów II, semestr letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

- 30 godz. wykład

- 30 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne:

- wykład: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wykład online za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate

- konwersatorium: dyskusja, praca z tekstem źródłowym, pokaz multimedialny

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w konwersatoriach - 30 godz.

Studiowanie literatury i przygotowanie do dyskusji na zajęciach - 40 godz.

Udział w konsultacjach - 1 godz.

Przygotowanie pracy pisemnej - 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 12 godz.

Udział w egzaminie - 2 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

- W. Śleszyński, Świat pogranicza. Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i XXI wieku, cz. 1, Białystok 2009.

- W. Śleszyński, Świat pogranicza. Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i XXI wieku, cz. 2, Białystok-Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca:

- P. Łossowski, Litwa, Warszawa 2001.

- E. Mironowicz, Białoruś, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG8, KP6_WK3 ,KP6_WK4, KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW7, KP6_UW8, KP6_UW9, KP6_UK2, KP6_UU1, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KO1, KP6_KO2, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

Wykład: warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu. Egzamin pisemny

Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę, Obecność na zajęciach dopuszczalna, jedna nieobecność. Praca pisemna na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Śleszyński
Prowadzący grup: Artur Konopacki, Wojciech Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Śleszyński
Prowadzący grup: Artur Konopacki, Wojciech Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.