Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System polityczny USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-2SPU
Kod Erasmus / ISCED: 14.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System polityczny USA
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi cechami i regułami działania systemu politycznego USA.

Pełny opis:

Szczegółowy program zajęć:

1. Cechy systemu prezydenckiego

2. Podstawy amerykańskiej demokracji

3. System federalny

4. Źródła prawa amerykańskiego

5. Symbole amerykańskiej demokracji

6. Amerykańska wyjątkowość

7. Władza wykonawcza

8. Władza ustawodawcza

9. System prawny

10. System wyborczy

11. Partie polityczne

12. Prawa i swobody obywatelskie

13. Czwarta władza

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. I. Kraśnicka, A. Ludwikowska, Wprowadzenie do systemu prawa Stanów Zjednoczonych, Toruń 2012.

2. P. Laidler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przewodnik, Kraków 2008.

3. P. Laidler, A. Mania, Amerykańska demokracja w XXI wieku, Kraków 2006.

5. R. Tokarczyk, Prawo amerykańskie, wyd. 10, Warszawa 2009.

6. E. Waśko-Owsiejczuk, American Historical Sources from 1945 to 2016, Oświęcim 2017.

7. Wordliczek Ł., Kształtowanie się uprawnień prezydenta USA w polityce zagranicznej, Kraków 2003.

Literatura uzupełniająca:

• C. Berkin, Doniosłe rozstrzygnięcie. Tworzenie amerykańskiej Konstytucji, Warszawa 2005.

• J.A. Daszyńska, Narodziny tradycji. Symbole amerykańskiej demokracji, Łódź 2010.

• S. Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1981.

• P. Laidler, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki: od prawa do polityki, Kraków 2011.

• P. Laidler, M. Turek, Cena demokracji. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2017.

• T. Langer, Stany w USA. Instytucje-praktyka-doktryna, Warszawa 1988.

• A.M. Ludwikowska, R.R. Ludwikowski, Sądy w Stanach Zjednoczonych. Struktura i jurysdykcja, Toruń 2008.

• R. Ludwikowski, A. Ludwikowska, Wybory prezydenckie w USA na tle porównawczym, Warszawa 2009.

• M. Matyasik, Realizacja wolności wypowiedzi na podstawie przepisów i praktyki w USA, Kraków 2011.

• A. Pułło, System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu Student:

-zna podstawowe instytucje polityczno-prawne USA;

-ma podstawową wiedzę na temat pozycji USA w systemie międzynarodowym;

- zna źródła więzi o charakterze ekonomicznym, etnicznym, kulturowym i politycznym i ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych;

- zna podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne warunkujące stosunki międzynarodowe oraz ich podłoże historyczne;

- rozumie kontekst historyczny i narzędzia realizacji polityki zagranicznej;

- dostrzega problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich źródła historyczne;

- potrafi umieścić problemy międzynarodowe w kontekście historycznym;

- potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i syntetyzować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł;

- potrafi doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych;

-potrafi analizować i porównywać systemy polityczne;

-potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać odpowiednie systemy informatyczne;

- potrafi przygotować pracę pisemną (w tym także dyplomową) z zakresu stosunków międzynarodowych, przestrzegając reguł redakcyjnych i językowych;

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różnej role;

- potrafi krytycznie formułować sądy na temat podstawowych kwestii politycznych, kulturowych, ekonomicznych i prawnych na płaszczyźnie międzynarodowej, uwzględniając także ich historyczny kontekst;

- ma szacunek do wiedzy opartej na podstawach naukowych;

- ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej i aktualizowania uzyskanej wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

praca w grupach, projekty indywidualne, sace study, dyskusja, burza mózgów, gry symulacyjne, prezentacje multimedialne.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę (kolokwium pisemne (70%), przygotowanie referatu na wybrany temat z zakresu systemu politycznego USA (20%) oraz aktywność w trakcie zajęć (10%)

Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Niewiński
Prowadzący grup: Łukasz Niewiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi cechami i regułami działania systemu politycznego USA.

Pełny opis:

Szczegółowy program zajęć:

1. Cechy systemu prezydenckiego

2. Podstawy amerykańskiej demokracji

3. System federalny

4. Źródła prawa amerykańskiego

5. Symbole amerykańskiej demokracji

6. Amerykańska wyjątkowość

7. Władza wykonawcza

8. Władza ustawodawcza

9. System prawny

10. System wyborczy

11. Partie polityczne

12. Prawa i swobody obywatelskie

13. Czwarta władza

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. I. Kraśnicka, A. Ludwikowska, Wprowadzenie do systemu prawa Stanów Zjednoczonych, Toruń 2012.

2. P. Laidler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przewodnik, Kraków 2008.

3. P. Laidler, A. Mania, Amerykańska demokracja w XXI wieku, Kraków 2006.

5. R. Tokarczyk, Prawo amerykańskie, wyd. 10, Warszawa 2009.

6. E. Waśko-Owsiejczuk, American Historical Sources from 1945 to 2016, Oświęcim 2017.

7. Wordliczek Ł., Kształtowanie się uprawnień prezydenta USA w polityce zagranicznej, Kraków 2003.

Literatura uzupełniająca:

• C. Berkin, Doniosłe rozstrzygnięcie. Tworzenie amerykańskiej Konstytucji, Warszawa 2005.

• J.A. Daszyńska, Narodziny tradycji. Symbole amerykańskiej demokracji, Łódź 2010.

• S. Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1981.

• P. Laidler, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki: od prawa do polityki, Kraków 2011.

• P. Laidler, M. Turek, Cena demokracji. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2017.

• T. Langer, Stany w USA. Instytucje-praktyka-doktryna, Warszawa 1988.

• A.M. Ludwikowska, R.R. Ludwikowski, Sądy w Stanach Zjednoczonych. Struktura i jurysdykcja, Toruń 2008.

• R. Ludwikowski, A. Ludwikowska, Wybory prezydenckie w USA na tle porównawczym, Warszawa 2009.

• M. Matyasik, Realizacja wolności wypowiedzi na podstawie przepisów i praktyki w USA, Kraków 2011.

• A. Pułło, System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1997.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)