Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Siły zbrojne w polityce bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-2SZB
Kod Erasmus / ISCED: 14.602 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Siły zbrojne w polityce bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Skrócony opis:

Zdobycie przez studenta wiedzy na temat zasad funkcjonowania, struktury oraz mechanizmów kontroli i finansowania sił zbrojnych we współczesnych państwach. Przekazanie wiedzy na temat celów funkcjonowania sił zbrojnych RP i państw sojuszniczych NATO, a także zasad ich użycia w konfliktach zbrojnych oraz operacjach pokojowych. Wykształcenie umiejętności analizy, interpretacji i objaśniania wydarzeń o charakterze polityczno-militarnym z udziałem sił zbrojnych RP oraz państw sojuszniczych NATO. Wykształcenie umiejętności samodzielnego prognozowania wpływu wydarzeń oraz działań na płaszczyźnie międzynarodowej na obecne i przyszłe funkcjonowanie sił zbrojnych RP oraz państw sojuszniczych NATO. Rozwijanie nawyków śledzenia wydarzeń związanych z funkcjonowaniem sił zbrojnych RP, ich sojuszników i potencjalnych przeciwników. Kształtowanie świadomości udziału sił zbrojnych RP oraz państw sojuszniczych NATO w zapewnieniu pokoju oraz przeciwdziałaniu wybuchowi lub eskalacji konfliktów zbrojnych

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki: politologia i wiedza o społeczeństwie

Rok studiów/semestr: rok II, semestr III

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Brak wymagań wstępnych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin (wykład)

Metody dydaktyczne: wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja.

Punkty ECTS: 3

Literatura:

B. Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.

B. Balcerowicz, Obronność państwa średniego, Warszawa 1996.

B. Balcerowicz, Sojusz a obrona narodowa, Warszawa 1999.

Z. Jagiełło, J. Kajetanowicz, Wojska lądowe w wojnach lokalnych XX wieku, Warszawa 2005.

Ł. Kamieński, Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Kraków 2009.

D. Kozerawski, Kontyngenty Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach 1973-1999, Toruń 2012.

R. Kupiecki, NATO u progu XXI wieku, Warszawa 2000.

R. Latiff, Wojny przyszłości. W obliczu nowego, globalnego pola bitwy, Warszawa 2018.

J. Marczak, J. Pawłowski, O obronie militarnej Polski przełomu XX-XXI wieku, Warszawa 1995.

B. Pacek, Wojna hybrydowa na Ukrainie, Warszawa 2018.

B. Panek, R. Stawicki, Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI w., Warszawa 2018.

G. Sobolewski, Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Aspekt narodowy i międzynarodowy, Warszawa 2013.

J. Solarz, Doktryny militarne XX w., Kraków 2009.

Z. Trejnis, Siły zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym, Toruń 1997.

M. Wrzosek, Wojny przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne, Warszawa 2018.

J. Zalewski, Apolityczność sił zbrojnych Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, Warszawa 2009.

K. Załęski, Siły zbrojne. Teoria i praktyka funkcjonowania, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza: KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG5, KP6_WG8, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4;

Umiejętności: KP6_UW1, KP6_UW4, KP6_UW8, KP6_UW9, KP6_UK2, KP6_UO1, KP6_UO2, KP6_UU1;

Kompetencje społeczne: KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KO3.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wesołowski
Prowadzący grup: Tomasz Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)