Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mniejszości narodowe i etniczne na świecie w XX i XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-3MNIE
Kod Erasmus / ISCED: 14.603 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mniejszości narodowe i etniczne na świecie w XX i XXI w.
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Charakterystyka sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w wybranych regionach świata w XX i XXI w.

Pełny opis:

Charakterystyka sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w wybranych regionach świata w XX i XXI w. Mniejszości narodowe i etniczne na Podlasiu. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Polonia zagraniczna. Mniejszości w europejskich państwach narodowych. Europejskie kraje wieloetniczne. Federacja Rosyjska i Rosjanie w krajach ościennych. Mozaika etniczna Kaukazu. Bliski Wschód. Maghreb i wybrane państwa afrykańskie. USA – naród polityczny i jego mniejszości etniczne. Kanada - multikulturalizm. Sytuacja ludów indiańskich w obu Amerykach. Mniejszości narodowe w Chinach i Indochinach. Wybrane problemy etniczne Indii i Cejlonu. Indonezja - imperium jawajskie? Filipiny (Mindanao). Prawa mniejszości narodowych i etnicznych

Literatura:

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator 2003, pod. red. L. M. Nijakowskiego i S. Łodzińskiego, Warszawa 2003.

Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych, pod. red. L. M. Nijakowskiego, Warszawa 2005.

Łodziński Sławomir, Ochrona praw należących do mniejszości naodowych i etnicznych - perspektywa europejska, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf/r-208.pdf

Łodziński Sławomir, Międzynarodowe standardy ochrony i wspierania mniejszości narodowych. Instytucje oraz organizacje powołane do ochrony mniejszości, http://www.agdm.pl/pdf/standardy.pdf

Pawlak S., Ochrona mniejszości narodowych w Europie, Warszawa 2001.

Sierpowski S., Kwestia narodowa w stosunkach międzynarodowych, "Sprawy Narodowościowe. Seria nowa" 1993 nr 2, s. 9-28.

Literatura uzupełniająca

Altermatt, U., Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizmy w Europie,Kraków 1998.

Babiński Grzegorz, Nacjonalizmy czy regionalizmy? Ruchy etnoregionalne w Europie, w: Europa państw - Europa narodów: problemy etniczne Europy Środkowo-Wschodniej, (red.) Babiński G., Miodunka W., Kraków 1995.

Dziegiel Leszek, Węzeł kurdyjski: kultura, dzieje, walka o przetrwanie, Kraków 1992.

Jomma Fuad, Kurdowie i Kurdystan, Gdańsk 2001.

Jones Owen Bennett, Pakistan - oko cyklonu, Warszawa 2005.

Nacjonalizm. Konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej, (red.) Helnarski S., Toruń 2001.

Huntington Samuel, Kim jesteśmy. Wyzwania amerykańskiej tożsamości narodowej, Kraków 2007.

Kuczyński M., Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990-2001, Warszawa 2001.

Lewandowski E., Pejzaż etniczny Europy, Warszawa 2005.

Nadciągaja Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, red. L. M. Nijakowski, Warszawa 2004.

Piekło, J., Wilkanowicz S., Bałkański węzeł, Kraków 1999.

Polityka narodowościowa państw Europy Środkowowschodniej: materiały z międzynarodwej konferencji "Mniejszości narodowe i religijne w pokomunistycznej Europie Środkowowschodniej" zorganizowanej w dniach 20-22 października 1992 roku, Cz. 2 , red. nauk. Jacek Ziemowit Pietraś, Andrzej Czarnocki, Lublin 1993.

Siedow, Jurij., Tragedia libańska, Warszawa 1986.

Orizio Ricardo, Zaginione biale plemiona, 2009.

Wspólnota polska. org.pl. Serwis Stowarzyszenia Wspólnota Polska, (Polacy za granicą), http://wspolnotapolska.org.pl/

Żołędowski Cezary, Białorusini i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie. Uwarunkowania współczesnych stosunków między większością i mniejszościami narodowymi, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

1.Wiedza - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student: ma podstawową wiedzę o mniejszościach narodowych i etnicznych w świecie, ich rozmieszczeniu, liczebności i sytuacji społeczno-politycznej i kulturalnej oraz ich statusie prawnym

2.Umiejętności - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student: potrafi właściwie interpretować wydarzenia polityczne i społeczne dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych w świecie, potrafi właściwie opisać i zanalizować sytuację tych mniejszości oraz ich wpływ na politykę międzynarodową

3.Kompetencje społeczne - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student: potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test lub egzamin ustny w zależności od sytuacji pandemicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleg Łatyszonek
Prowadzący grup: Oleg Łatyszonek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)