Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie bezpieczeństwa wybranych krajów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-3SBW
Kod Erasmus / ISCED: 14.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie bezpieczeństwa wybranych krajów
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane będą strategie bezpieczeństwa wybranych państw po roku 1991.XX wieku oraz w XXI wieku, rozumiane jako dokumenty doktrynalne stanowiące emanację polityki bezpieczeństwa. Omówione zostaną przykładowe dokumenty odnoszące się do wybranych państw oraz ich ewolucja na przestrzeni lat. Uzupełnieniem będzie analiza doktryn wojennych oraz koncepcji polityki zagranicznej aby w szerszym zakresie pokazać jak funkcjonuje system bezpieczeństwa państwa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne – nauki o bezpieczeństwie

Rok studiów/semestr: 3 rok I stopnia, VI semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin: 30 godzin

Metody dydaktyczne: są oparte na zasadach projektowania uniwersalnego; wykład z prezentacją multimedialną, pokaz; Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie; Metody praktyczne – pokaz; Metody problemowe – dyskusja dydaktyczna; Metody aktywizujące – metoda sytuacyjna (przypadków)

Punkty ECTS: 3.0 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta: 74 godz. (wg wskaźników ilościowych)

 Udział studenta w zajęciach: 15x2=30 godz.

 Samodzielna lektura: 14x1=14 godz.

 Udział w konsultacjach: 4x1=4 godz. (przewiduje się możliwość dodatkowych godzin konsultacji na prośbę studenta, oprócz dyżurów)

 Przygotowanie się do zaliczenia: 13x2=26 godz.

 Udział w zaliczeniu (zaliczenie w ramach godzin przedmiotu) 2x1=2 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 wykładów + 2 konsultacji + 1 zaliczenie = 30+4+2= 36 godz. 1 pkt. ECTS (36:25=1,44)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze samodzielnym: 14+26=40 godz. 1 pkt. ECTS (40:25=1,6)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, red. nauk. R. Zięba, Katowice 2018.

2. Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. nauk. R. Zięba, Warszawa 2008.

3. Strategy in the Contemporary World. An Introduction to Strategic Studies. Sixth Edition. Edited by John Baylis,

James J. Wirtz, Colin S. Gray, Oxford University Press 2019.

4. Piotr Mickiewicz, System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych państw. Wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione, Difin 2018.

4. Eugeniusz Nowak, Maciej Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Wydanie 2, Difin 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Rafał Kwieciński, Specyfika bezpieczeństwa Chin w „Nowej Erze”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2021, vol. 15, nr 1

2. Waldemar Sobera, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jako element polityki państwa, Rocznik Europeistyczny 1, 2015

3. Andreas Umland, Jak zachód może pomóc Ukrainie trzy strategie na ukraińskie zwycięstwo i odrodzenie, Sztokholmskie Centrum Studiów nad Europą Wschodnią (SCEEUS)

4. Krzysztof Żęgota, Miejsce Obwodu Kaliningradzkiego i Morza Bałtyckiego w wybranych rosyjskich dokumentach strategicznych, Przegląd Geopolityczny, 2020, 31, s. 23-34

5. Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej - https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DoktrynaFederacjiRosyjskiej.pdf

Nowa doktryna wojenna Państwa Związkowego Białorusi i Rosji, https://www.pism.pl/publikacje/nowa-doktryna-wojenna-panstwa-zwiazkowego-bialorusi-i-rosji

6. Koncepcja Strategiczna NATO z 2010 roku, https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2694,KoncepcjaStrategicznaNATOtlumaczenie.html

7. NATO 2022. Strategic concept, https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf

8. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf

9. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014, https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf

10. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/strategia_rozwoju_systemu_bezpieczenstwa_narodowego_rp_2022.pdf

11. National Security Strategy, October 2022, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf

12. Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego Ukrainy 2020. https://pism.pl/publikacje/Nowa_strategia_bezpieczenstwa_narodowego_Ukrainy

13. National strategic review 2022. France. http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2022/12/rns-uk-20221202.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna:

KP6_WG3 historię oraz obowiązujące zasady, normy i przepisy funkcjonowania instytucji i organizacji będących uczestnikami relacji międzynarodowych

KP6_WG4 w zaawansowanym stopniu historię stosunków międzynarodowych oraz historię współczesną

KP6_WG5 specyfikę stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej w perspektywie globalnej i regionalnej

Umiejętności:

Student potrafi:

KP6_UW2 doszukiwać się związków przyczynowo skutkowych wydarzeń międzynarodowych

KP6_UW3 interpretować krajowe i międzynarodowe wydarzenia, odwołując się do wiedzy teoretycznej i uwarunkowań historycznych

KP6_UW4 wyszukiwać, selekcjonować, analizować i syntetyzować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł, metod i narzędzi (w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych)

KP6_UW5 posługiwać się obowiązującymi normami prawa w celu oceny konkretnych działań na płaszczyźnie międzynarodowej

Kompetencje:

Student jest gotowy do:

KP6_KK3 systematycznej obserwacji sytuacji międzynarodowej i aktualizowania uzyskanej wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest:

1.Udział w zajęciach

2. Napisanie testu podsumowującego

3. Dopuszcza się 1 nieobecność (2 h dydaktyczne), resztę nieobecności należy zaliczyć w czasie dyżurów w formie ustnej.

4. Student posiadający nieobecności przekraczające 2h dydaktyczne nie zostanie dopuszczony do zaliczenia przedmiotu (napisania testu podsumowującego).

Ocena końcowa będzie naliczana na podstawie średniej ocen oraz wyniku testu podsumowującego.

Od powyższych zasad mogą obowiązywać odstępstwa przewidziane w odpowiednich przepisach i regulacjach, po wcześniejszym poinformowaniu i uzyskaniu zgody prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Voytyuk
Prowadzący grup: Oksana Voytyuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane będą strategie bezpieczeństwa wybranych państw po roku 1991.XX wieku oraz w XXI wieku, rozumiane jako dokumenty doktrynalne stanowiące emanację polityki bezpieczeństwa. Omówione zostaną przykładowe dokumenty odnoszące się do wybranych państw oraz ich ewolucja na przestrzeni lat. Uzupełnieniem będzie analiza doktryn wojennych oraz koncepcji polityki zagranicznej aby w szerszym zakresie pokazać jak funkcjonuje system bezpieczeństwa państwa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne – nauki o bezpieczeństwie

Rok studiów/semestr: 3 rok I stopnia, VI semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin: 30 godzin

Metody dydaktyczne: są oparte na zasadach projektowania uniwersalnego; wykład z prezentacją multimedialną, pokaz; Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie; Metody praktyczne – pokaz; Metody problemowe – dyskusja dydaktyczna; Metody aktywizujące – metoda sytuacyjna (przypadków)

Punkty ECTS: 3.0 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta: 74 godz. (wg wskaźników ilościowych)

 Udział studenta w zajęciach: 15x2=30 godz.

 Samodzielna lektura: 14x1=14 godz.

 Udział w konsultacjach: 4x1=4 godz. (przewiduje się możliwość dodatkowych godzin konsultacji na prośbę studenta, oprócz dyżurów)

 Przygotowanie się do zaliczenia: 13x2=26 godz.

 Udział w zaliczeniu (zaliczenie w ramach godzin przedmiotu) 2x1=2 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 wykładów + 2 konsultacji + 1 zaliczenie = 30+4+2= 36 godz. 1 pkt. ECTS (36:25=1,44)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze samodzielnym: 14+26=40 godz. 1 pkt. ECTS (40:25=1,6)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, red. nauk. R. Zięba, Katowice 2018.

2. Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. nauk. R. Zięba, Warszawa 2008.

3. Strategy in the Contemporary World. An Introduction to Strategic Studies. Sixth Edition. Edited by John Baylis,

James J. Wirtz, Colin S. Gray, Oxford University Press 2019.

4. Piotr Mickiewicz, System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych państw. Wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione, Difin 2018.

4. Eugeniusz Nowak, Maciej Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Wydanie 2, Difin 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Rafał Kwieciński, Specyfika bezpieczeństwa Chin w „Nowej Erze”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2021, vol. 15, nr 1

2. Waldemar Sobera, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jako element polityki państwa, Rocznik Europeistyczny 1, 2015

3. Andreas Umland, Jak zachód może pomóc Ukrainie trzy strategie na ukraińskie zwycięstwo i odrodzenie, Sztokholmskie Centrum Studiów nad Europą Wschodnią (SCEEUS)

4. Krzysztof Żęgota, Miejsce Obwodu Kaliningradzkiego i Morza Bałtyckiego w wybranych rosyjskich dokumentach strategicznych, Przegląd Geopolityczny, 2020, 31, s. 23-34

5. Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej - https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DoktrynaFederacjiRosyjskiej.pdf

Nowa doktryna wojenna Państwa Związkowego Białorusi i Rosji, https://www.pism.pl/publikacje/nowa-doktryna-wojenna-panstwa-zwiazkowego-bialorusi-i-rosji

6. Koncepcja Strategiczna NATO z 2010 roku, https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2694,KoncepcjaStrategicznaNATOtlumaczenie.html

7. NATO 2022. Strategic concept, https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf

8. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf

9. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014, https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf

10. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/strategia_rozwoju_systemu_bezpieczenstwa_narodowego_rp_2022.pdf

11. National Security Strategy, October 2022, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf

12. Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego Ukrainy 2020. https://pism.pl/publikacje/Nowa_strategia_bezpieczenstwa_narodowego_Ukrainy

13. National strategic review 2022. France. http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2022/12/rns-uk-20221202.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)