Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy medialne w Polsce i na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-3SMP
Kod Erasmus / ISCED: 14.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy medialne w Polsce i na świecie
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Studiujący przystępując do zajęć posiadają ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w edukacji akademickiej z zakresu systemów medialnych w Polsce i na świecie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć student zdobywa podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowania mediów we współczesnym społeczeństwie, w Polsce oraz wybranych krajach świata

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, stosunki międzynawowe

Rok studiów/semestr: III rok/ semestr II, studia II stopnia

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych aspektów funkcjonowania systemów medialnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godz. labotaratorium

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja podczas zajęć, prezentacja multimedialna, praca w grupach

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach- 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim - 15 godz.

Razem: 60 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela- 30 godz.-1 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym 30 godz.- 1 punkt ECTS

Łącznie 2 pkt ECTS

Ramy merytoryczne:

1. Wprowadzenie do tematyki

2. Pojęcie systemu medialnego – definicja pojęcia, elementy, cechy charakterystyczne systemu medialnego.

3. Struktura systemu medialnego

4. System medialny w sferze społecznej

5. Przykładowe modele systemów medialnych

6. System medialny Polski

7. Charakterystyka systemu medialnego USA

8. Charakterystyka systemu medialnego Finlandii

9. Charakterystyka systemu medialnego Francji

10. Charakterystyka systemu medialnego Hiszpanii

11. Charakterystyka systemu medialnego Ukrainy

12. Charakterystyka systemu medialnego Norwegii

13. Charakterystyka systemu medialnego Federacji Rosyjskiej

14. Charakterystyka systemu medialnego Włoch

15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie na ocenę

Literatura:

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2009.

Hallin D., Mancini P, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym. Kraków 2007.

Adamowski J (red.), Wybrane zagraniczne systemy medialne, Warszawa2008.

Adamowski J, Jabłonowski M. (red.), Polskie media u progu XXI wieku, Warszawa 2001.

Dobek-Ostrowska, B. (red.), Media masowe na świecie: modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, Wrocław 2007.

Golka B., System medialny Francji, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

K_W05; K_W07; K_W10; K_W13; K_W14; K_W15; K_W17; K_W21;

K_U01; K_U03; K_U04; K_U06; K_U07; K_U08; K_U10; K_U12; K_U14; K_U16; K_U17; K_U18; K_U20; K_U21; K_U22; K_U23; K_U24;

K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07; K_K08; K_K09; K_K10; K_K11; K_K12; K_K14

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne. Na ocenę składa się aktywność na zajęciach,

udział w dyskusji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)