Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-3TIZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza dotycząca współczesnego świata, polityki i stosunków międzynarodowych, szkieletowa znajomość współczesnych religii i doktryn politycznych, podstawowa wiedza z geografii politycznej świata. Umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz posługiwania się internetem.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studenta w wiedzę niezbędną do prawidłowej oceny współczesnego terroryzmu politycznego i religijnego oraz innych zagrożeń o charakterze asymetrycznym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest rozszerzenie bazy pojęciowej oraz umiejętność rozumienia czym jest współczesny terroryzm, jakie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Student dzięki zdobytej wiedzy powinien umieć analizować informacje dotyczące współczesnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz wskazywać na źródło ich powstawania. Powinien rozróżniać grupy terrorystyczne ze względu na charakter ich działalności oraz umieć wskazać najważniejsze ugrupowania terrorystyczne w Europie, Azji Środkowej i Wschodniej, Afryce oraz na Bliskim Wschodzie, powinien rozróżniać zagrożenia wynikające z narastającego fundamentalizmu religijnego oraz napięć o charakterze ekonomicznym i społecznym.

Student będzie potrafił wskazać zagrożenia o charakterze asymetrycznym z uzasadnieniem, które z nich zależą od czynników religijnych, które od czynników społecznych, ekonomicznych bądź kulturowych. Powinien też wskazać obszary, gdzie takie zagrożenia mogą wystąpić oraz wskazać czynniki, które o tym świadczą. Powinien znaleźć w Internecie materiały dotyczące współczesnych ugrupowań terrorystycznych, dotrzeć do analiz nt. terroryzmu i zagrożeń asymetrycznych.

Uzyska także wiedzę jak reagować w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku ataków typu active shooter i sytuacji zakładniczej.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach – 30h

Studiowanie literatury i przygotowanie do zajęć – 25h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 1h

Realizacja zadań projektowych - 0h

Przygotowanie do egzaminu – 20h

i obecność na nim – 1h

Literatura:

Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, red. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011;

Robert Białoskórski, Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku, Warszawa 2010;

Robert Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011;

Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie, pod red. Małgorzaty Rąkiewicz, Łódź 2012;

Cyberterroryzm, nowe wyzwania XXI wieku, praca zbiorowa pod red. T. Jemioły, J. Kisielnickiego, K. Rajchela, Warszawa 2009;

Wilhelm Dietl, Kai Hirschmann, Rolf Tophoven, Terroryzm, PWN, Warszawa 2009;

Krzysztof Mroziewicz, Bezczelność, bezkarność, bezsilność. Terroryzmy nowej generacji, Bydgoszcz-Warszawa 2009;

Edukacja antyterrorystyczna. Konieczność i obowiązek naszych czasów, red. Kuba Jałoszyński, Arkadiusz Letkiewicz, Szczytno 2010;

Stanisław Kosmynka, Od Boga do Terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida, WUŁ, Łódź 2012;

Sebastian Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska, Bydgoszcz-Poznań 2011;

K. Liedel, A. Mroczek, Terror w Polsce - analiza wybranych przypadków, Difin, Warszawa 2013;

T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Posiada wiedzę na temat zagrożeń bezpieczeństwa we współczesnym świecie

2) Posiada wiedzę na temat roli i znaczenia polityki zagranicznej w eliminowaniu zagrożeń asymetrycznych.

3) Posiada wiedzę z zakresu przyczyn i historii współczesnego terroryzmu politycznego i religijnego.

Umiejętności:

1) Potrafi wskazać czynniki warunkujące rozwój współczesnego terroryzmu.

2) Potrafi oceniać sytuacje międzynarodową oraz jej wpływ na zagrożenia asymetryczne.

3) Potrafi wskazać obszary, na których mogą wystąpić zagrożenia o charakterze terrorystycznym i asymetrycznym.

Kompetencje społeczne:

1) Potrafi na podstawie dostępnych danych dokonać analizy sytuacji społeczno-politycznej oraz jej wpływu na bezpieczeństwo międzynarodowe.

2) Potrafi wskazać cele oraz ukryte działania krajów w obszarze bezpieczeństwa asymetrycznego

3) Potrafi poprawnie analizować i oceniać wpływ kultury i religii na zagrożenia o charakterze asymetrycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć. Zaliczenie odbywa się w formie egzaminu ustnego w oparciu o notatki, literaturę przedmiotu oraz materiały i prezentacje multimedialne z zajęć. Opuszczenie 50% zajęć oznacza definitywne skreślenie z listy bez możliwości zaliczenia przedmiotu.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60% oceny końcowej

• egzamin ustny – 40% oceny końcowej

W przypadku zajęć online lub mieszanych warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w co najmniej 75% spotkań w trybie hybrydowym lub zdalnym na platformie Skype i Blackboard. Zaliczenie odbywa się na podstawie obecności, aktywności w czasie zajęć oraz rozwiązywania zadanych prac.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60% oceny końcowej

• praca pisemna na zadany temat – 40% oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Boćkowski
Prowadzący grup: Daniel Boćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)