Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-3ZKO
Kod Erasmus / ISCED: 14.602 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Źródła konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olędzka
Prowadzący grup: Justyna Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Temat 1. Wykluczenie społeczne i ekonomiczne jako źródło konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych

Francja:

Ludwika Włodek, Gorsze dzieci Republiki. O Algierczykach we Francji, Czarne 2020.

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/24475/KIELAN_Francja_wobec_imigracji_muzulmanskiej_2005.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7e844c0e-a45c-4632-8e38-dc3b42a577e4

Romowie:

Ewelina Malik, Polityka gettoizacji prowadzona wobec społeczności romskiej we Włoszech, Przykład dehumanizacji bezpieczeństwa, Chorzowskie Studia Polityczne Nr 11 rok 2016, https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/147858.pdf

Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego, red. Elżbieta Szyszlak, Tomasz Szyszlak, Wrocław 2013, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11599/Kwestia%20romska_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Temat 2. Terroryzm i ekstremizm

Terroryzm kaukaski:

Tomasz W. Grabowski, Terroryzm północnokaukaski, Kraków 2017, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/17726/Terroryzm_p%C3%B3%C5%82nocnokaukaski.%20%C5%B9r%C3%B3d%C5%82a_przejawy_i_przeciwdzia%C5%82anie_zjawisku.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vahit Akaiev, Islam: kontekst historyczny oraz czynniki radykalizacji i formowania się nowych elit religijnych, ”, ,,Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo”, red. T. Bodio, Warszawa 2017, s. 317- 296.

Igor Dobaev, Natalia Romanczenko, Radykalizacja organizacji islamskich i polityka bezpieczeństwa, ”, ,,Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo”, red. T. Bodio, Warszawa 2017, s. 347-360.

Natalia Romanczenko, Organizacje terrorystyczne i współczesne tendencje ich rozwoju, ”, ,,Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo”, red. T. Bodio, Warszawa 2017, s. 361-380.

Neonazizm:

• https://www.dw.com/pl/ku-klux-klan-w-niemczech-teuto%C5%84scy-rycerze/a-36149826

• https://infosecurity24.pl/bezpieczenstwo-wewnetrzne/neonazisci-szkola-sie-pod-sankt-petersburgiem

• https://www.dw.com/pl/niemieccy-neonazi%C5%9Bci-ucz%C4%85-si%C4%99-walki-na-obozach-w-rosji/a-53700552

• Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, red. W. Pływaczewskiego, OLSZTYN 2014, http://uwm.edu.pl/kryminalistyka/sites/default/files/uploads/wspolczesne-ekstremizmy.-geneza-przejawy-przeciwdzialanie.pdf

• https://www.nigdywiecej.org/pdf/pl/pismo/18/21_moda_jako_forma_propagandy.pdf

• https://www.iz.poznan.pl/plik,pobierz,702,fdcc27eabc34839142024191cad146f6/87-nr%2017.neonazisci.pdf

• https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2008-11-15/widmo-brunatnej-rosji-ksenofobia-na-tle-etnicznym-przejawy

Temat 3. Imperializm i militaryzacja

Jadwiga Staniszkis, Konrad Świder, Włodzimierz Marciniak, Sekularyzacja myślenia politycznego w Rosji. Przejście od religijnej idei „właściwego istnienia” do koncepcji imperium i geopolityki, Rozdział: Od imperium do geopolityki: rosyjskie geopolityczne racjonalizacje Rosji, Warszawa 2016, s. 123-190.

Władisław Inoziemcew, Nienowoczesny kraj. Rosja w świecie XXI wieku, Warszawa 2020.

Alicja Curanović, Przeznaczeni do wielkości! Poczucie misji w polityce zagranicznej Przypadek Rosji, Warszawa 2020.

Globalny Index Militaryzacji: https://gmi.bicc.de/#rank@2020

Temat 4. Konflikty etniczne i kulturowe

Małgorzata Budyta- Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2010, rozdział 8: Konflikty etniczne- próba typologii, s. 221-244.

Anna Jagiełło-Szostak, Kosowska Mitrowica jako przykład „zamrożonego” konfliktu etnicznego na poziomie lokalnym, w: Globalne problemy lokalne perspektywy. Studia nad bezpieczeństwem, red. K. Kociubiński, E. Szyszlak,Chapter: 2Publisher: Warszawa: Difin 2020, https://www.researchgate.net/publication/348995180_Kosowska_Mitrowica_jako_przyklad_zamrozonego_konfliktu_etnicznego_na_poziomie_lokalnym

https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_27_1.pdf

Temat 5. Globalizacja przestępczości zorganizowanej

Wiesław Pływaczewski Współczesne trendy przestępczości zorganizowanej w Europie (analiza wybranych zjawisk przestępczych z uwzględnieniem zadań Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania – Europol), https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OOStt9IgvmMJ:https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/download/6678/5091/14374+&cd=10&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

Paweł Olbrycht Problematyka przestępczości zorganizowanej – jej socjologiczne źródła i społeczne uwarunkowania, https://www.wojsko-polskie.pl/awl/u/34/40/34407de2-27a4-4ac5-9ea8-8bcd2637d7a8/olbrycht.pdf

Mariusz Wódka, Międzynarodowa przestępczość zorganizowana –typologia, charakterystyka i zwalczanie, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-fd17aae4-2aec-4f5b-85f1-6ad6607a2f81

Temat 6. Mapa współczesnych separatyzmów

Andrzej Wierzbicki, Tożsamość i separatyzm Rosjan oraz ludności rosyjskojęzycznej w Azji Centralnej, w: Kurganskaa V., Wierzbicki A., Załęski P.(red.), Tożsamości, postawy społeczno-polityczne i separatyzmy mniejszości etnicznych na obszarze postradzieckim, Warszawa 2013, s. 15-44.

Andrzej Wierzbicki, Tożsamość i separatyzm na Powołożu, w: Kurganskaa V., Wierzbicki A., Załęski P.(red.), Tożsamości, postawy społeczno-polityczne i separatyzmy mniejszości etnicznych na obszarze postradzieckim, Warszawa 2013, s.147-192.

Paulina Altman, Separatyzm w Republice Mołodowy, w: Kurganskaa V., Wierzbicki A., Załęski P.(red.), Tożsamości, postawy społeczno-polityczne i separatyzmy mniejszości etnicznych na obszarze postradzieckim, Warszawa 2013, s.225-260.

Temat 7. Dekolonizacja i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego

Witold Mazurczak, Kolonializm – Dekolonizacja – Postkolonializm. Rozważania o istocie i periodyzacji, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/7210

Łukasz Roman, Państwa upadłe jako zagrożenie bezpieczeństwa na początku xxi wieku, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0VajKsxIqnsJ:cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-bc357387-afa2-4031-97af-b354b290b5b7/c/Roman.pdf+&cd=23&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

James A. Robinson, Daron Acemoglu , Kolonializm ukształtował współczesne nierówności, https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/wplyw-kolonializmu-na-gospodarke/

Temat 8. Prywatyzacja armii

Zbigniew Parafianowicz, Prywatne armie świata, Kraków 2021.

Łukasz Szozda, Prywatne firmy wojskowe, ,,Bezpieczeństwo Narodowe”, 2006 /2, https://www.bbn.gov.pl/download/1/901/prywatnefirmywojskowe.pdf

Marcin Wawrzyniak, Prywatyzacja sektora bezpieczeństwa militarnego, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, Nr1(2)/2016, https://desecuritate.uph.edu.pl/images/De_Securitate_14_Wawrzyniak.pdf

Jakub Skupień, Prywatne firmy wojskowe i ich rola we współczesnych konfliktach zbrojnych, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia de Securitate et Educatione Civili VI (2016), https://studiadesecuritate.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/43/2018/10/Skupie%C5%84_Prywatne_firmy_wojskowe_i_ich_rola.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Boćkowski
Prowadzący grup: Daniel Boćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zbudowanie umiejętności wyszukiwania i analizowania zjawisk wpływających na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne aktorów państwowych i niepaństwowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w umiejętność krytycznego myślenia i analizowania zjawisk, które wpływają na powstawanie zagrożeń na poziomie lokalnym oraz globalnym a także wyrobienia sobie świadomości jak te zjawiska mogą wpływać na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Student będzie potrafił wskazać różnorodne zagrożenia o charakterze asymetrycznym z uzasadnieniem, które z nich zależą od czynników religijnych, które od czynników społecznych, ekonomicznych bądź kulturowych

Ponadto w trakcie zajęć poprzez case study przeanalizowane zostaną źródła konfliktów, ich siła oddziaływania, zależność od sytuacji społecznej, politycznej, ekonomicznej. Dodatkowo włączone zostanie w całą narracje znaczenie współczesnych mediów oraz cyberprzestrzeni.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach – 30h Studiowanie literatury i przygotowanie do zajęć – 25h Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 1h Realizacja zadań projektowych - 0h Przygotowanie do zaliczenia – 20h i obecność na zaliczeniu – 1h

Literatura:

Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, red. Janusz Symonides, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010 (wybrane rozdziały)

Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie, red. Małgorzata Rąkiewicz, AFB, Łódź 2012 (wybrane fragmenty)

Robert Łoś, Jacek Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010;

Krzysztof Kubiak, Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie, TRIO, Warszawa 2007;

Tomasz Aleksandrowicz, Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa w XXI wieku, Difin, Warszawa 2020

Tomasz Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2014

Robert Ratajczak, Nowoczesne wojny informacyjne, Difin, Warszawa 2016

Robert Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Adam Marszałek, Toruń 2011

Vledimir Volkoff, Krótka historia dezinformacji. Od konia trojańskiego do Internetu, Wrocław 2022

Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, red. W. Pływaczewski, Olsztyn 2014, http://uwm.edu.pl/kryminalistyka/sites/default/files/uploads/wspolczesne-ekstremizmy.-geneza-przejawy-przeciwdzialanie.pdf

Stosunek do szczepień ochronnych: sceptycyzm wobec nauki, Warszawa 2021, https://www.ipwc.pw.edu.pl/pliki/IPWC-LXXVI.pdf#page=11

Małgorzata Kamińska, Migracja jako niebezpieczny komponent globalizacji [w:] Humanizacja pracy, 3-4 (301-302) 2020 ( LII ), http://humanizacja-pracy.pl/witryna/2021.06/Humanizacja%203-4%202020.pdf#page=40

Platforma przeciwdziałania dezinformacji - budowanie odporności społecznej, Warszawa 2021, https://www.researchgate.net/profile/Filip-Bryjka/publication/351124139_PLATFORMA_PRZECIWDZIALANIA_DEZINFORMACJI_-_BUDOWANIE_ODPORNOSCI_SPOLECZNEJ_BADANIA_I_EDUKACJA/links/608941a82fb9097c0c135ddd/PLATFORMA-PRZECIWDZIALANIA-DEZINFORMACJI-BUDOWANIE-ODPORNOSCI-SPOLECZNEJ-BADANIA-I-EDUKACJA.pdf#page=61

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)