Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-FS1-3EKO
Kod Erasmus / ISCED: 11.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonometria
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MF1 3 rok sem. zimowy Matematyka spec. finansowa- 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność budowy, estymacji, interpretacji oraz zastosowania podstawowych opisowych modeli

ekonometrycznych jednorównaniowych i wielorównaniowych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 3, semestr: 5

Prerekwizyty: Statystyka matematyczna

wykład 15 godz. laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań

domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x1h = 15h

udział w laboratoriach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie zadań rozpoczętych na laboratoriach i opracowanie w domu materiałów po odbytych zajęciach (wykładach, laboratoriach)

7x2h = 14h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

realizacja zadań projektowych 30h = 30h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12h + 3h = 15h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 53 godzin, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M.: Ekonometria i badania operacyjne, PWN, Warszawa 2009.

2. Welfe A.: Ekonometria, PWE, Warszawa 2003.

3. Kufel T.: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

1. Maddala G.S.: Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.

2. Bartosiewicz S. (i in.): Metody ekonometryczne. Przykłady i zadania, PWE, Warszawa 1974.

3. Koop G.: Wprowadzenie do ekonometrii, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

4. Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W.: Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2003.

5. Kukuła K. (i in.): Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna etapy modelowania ekonometrycznego.KA6_WG02, KA6_WG03, KA6_WK01, KA6_UW06

Zna założenia i kryterium klasycznej metody najmniejszych kwadratów. KA6_WG01, KA6_WG03, KA6_UW06, KA6_UW07

Umie oszacować parametry jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego. KA6_UW01, KA6_UW17, KA6_UW17, KA6_UW07

Potrafi dokonać weryfikacji merytorycznej i statystycznej modelu jednorównaniowego w podstawowym zakresie. KA6_UW06, KA6_UW23,

KA6_UK03, KA6_UW18

Umie zinterpretować parametry modelu liniowego, wykładniczego i potęgowego. KA6_UW06, KA6_UW17, KA6_UK03, KA6_UK05

Potrafi wykorzystywać w modelowaniu ekonometrycznym wybrane opogramowanie (MSExcel, Gretl). KA6_UW01, KA6_UW17,

KA6_UW18, KA6_UW23

Zna ograniczenie własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w zakresie stosowania metod matematycznych w ekonomii.

KA6_KK01

Rozumie potrzebę popularnego przedstawienia laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej. KA6_UK03, KA6_UK05

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czyżycki
Prowadzący grup: Tomasz Czyżycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czyżycki
Prowadzący grup: Tomasz Czyżycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)