Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-FS1-3EM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia matematyczna
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MF1 3 rok sem. letni Matematyka spec. finansowa - 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z matematycznym

opisem rynku i zjawisk w nim zachodzących oraz optymalnych wyborów konsumentów i producentów a także opisem i własnościami równowagi rynkowej.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z matematycznym

opisem rynku i zjawisk w nim zachodzących oraz optymalnych wyborów konsumentów i producentów a także opisem i własnościami równowagi rynkowej.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot fakultatywny

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 3, semestr: 6

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 15x1h = 15h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach,

ćwiczeniach) 15x1h = 15h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12h + 3h = 15h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 68 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 70 godzin, 2 ECTS

Literatura:

1. F. Leja Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN Warszawa 1973, BM 2

2. W. Marek, J. Onyszkiewicz Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, PWN Warszawa 1975

3. R.G.D. Allen Ekonomia matematyczna, PWN Warszawa 1961

4. E. Panek Ekonomia matematyczna, PWE Warszawa 2001

5. E. Panek Elementy ekonomii matematycznej. Równowaga i wzrost, PWN Warszawa 1997

6. H.R. Varian Mikroekonomia, PWN Warszawa 1997

7. T.C. Bergstrom, H.R.Varian Ćwiczenia z mikroekonomii, PWN Warszawa 1997

8. D.H. Papell Ćwiczenia z makroekonomii, PWN Warszawa 1997

9. A. Chiang Podstawy ekonomii matematycznej, PWN Warszawa 1994

10. T. Tokarski Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczne, PWE Warszawa 2011

11. T. Tokarski Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne, PWE Warszawa 2011

12. J. Górka, W. Orzeszko, M. Wata Ekonomia matematyczna. Materiały do ćwiczeń, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

1. Student rozumie budowę teorii matematycznej, potrafi użyć formalizmu

matematycznego do budowy prostego modelu zagadnień rynkowych KA6_WG02

(kolokwia, prace domowe, obserwacja ciągła pracy studenta na zajęciach)

2. zna wybrane pojęcia logiki matematycznej i teorii mnogości, m.in.

relacje i ich własności, rodzaje porządku i elementy maksymalne KA6_WG03

(kolokwia, prace domowe)

3. potrafi przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne KA6_UK01

(kolokwia, prace domowe)

4. umie wykorzystywać twierdzenia i metody rachunku

różniczkowego w zagadnieniach optymalizacji KA6_UW07, KA6_UW25

(kolokwia, prace domowe)

5. potrafi precyzyjnie formułować pytania i opinie dotyczące zagadnień matematycznych jak i dziedziny nauk społecznych (ekonomii) KA6_KK02

(kolokwia, prace domowe)

6. rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom osiągnięć matematyki wyższej, w tym modelowania zjawisk rynkowych oraz znajdowania optimum metodami rachunku różniczkowego KA6_UK05

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie wykładu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czyżycki
Prowadzący grup: Tomasz Czyżycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czyżycki
Prowadzący grup: Tomasz Czyżycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)