Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra liniowa I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-1AL1
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Algebra liniowa I
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MS1 1 rok sem. zimowy Matematyka (wspólny) - 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Wprowadzenie w podstawowe działy algebry liniowej jako teorii aksjomatycznej, umiejętność dowodzenia twierdzeń przy użyciu aksjomatów i poprzednio udowodnionych twierdzeń. Algebra liniowa stanowi podstawę do zrozumienia wykładów z innych działów matematyki, w szczególności analizy funkcjonalnej oraz metod numerycznych. Celem wykładu jest osiągnięcie przez studentów znajomości materiału w zakresie przedstawianych na wykładzie treści na poziomie:

· rozumienia wprowadzanych pojęć oraz treści twierdzeń i dowodów

· przytaczania i analizowania odpowiednich przykładów.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 1, semestr: 1

Prerekwizyty: brak

wykład 30 godz., ćwiczenia 60 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x4h = 60h

przygotowanie do zajęć 15x2h = 30h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 7x2h = 14h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12h + 6h = 18h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 110 godzin, 4 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 114 godzin, 4 ECTS

Literatura:

1. R.R. Andruszkiewicz, Wykłady z algebry liniowej I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.

2. G. Banaszak, W. Gajda, Elementy algebry liniowej I i II, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

3. A. Białynicki-Birula, Algebra, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

4. J. Gancarzewicz, Algebra liniowa i jej zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

5. A.I. Kostrykin, Wstęp do algebry 2, Algebra liniowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

6. red. A.I. Kostrykin, Zbiór zadań z algebry, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

7. A. Mostowski, M. Stark, Algebra wyższa, część I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1953.

8. A. Mostowski, M. Stark, Elementy algebry wyższej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1974.

Efekty uczenia się:

Efekty osiągnięte w ramach realizacji przedmiotu:

Zna definicje i przykłady najważniejszych struktur algebraicznych. - KA6_WG01, KA6_WG02, KA6_WG03, KA6_WG04, KA6_UW02, KA6_UW03, KA6_UW06, KA6_UW10, KA6_UW25, KA6_UK01, KA6_UK02.

Dobrze rozumie pojęcia algebry liniowej. - KA6_WG01, KA6_WG02, KA6_WG03, KA6_WG04, KA6_UW02, KA6_UW03, KA6_UW06, KA6_UW10, KA6_UW11, KA6_UW15, KA6_UW25, KA6_UK01, KA6_UK02.

Biegle posługuje się liczbami zespolonymi. - KA6_WG01, KA6_WG02, KA6_WG03, KA6_WG04, KA6_UW03, KA6_UW10, KA6_UW25, KA6_UK01, KA6_UK02.

Rozwiązuje układy równań liniowych. - KA6_WG01, KA6_WG02, KA6_WG03, KA6_WG04, KA6_UW06, KA6_UW10, KA6_UW15, KA6_UW25, KA6_UK01, KA6_UK02.

Dobrze zna rachunek macierzowy. - KA6_WG01, KA6_WG02, KA6_WG03, KA6_WG04, KA6_UW02, KA6_UW10, KA6_UW11, KA6_UW15, KA6_UW25, KA6_UK01, KA6_UK02.

Zna i rozumie pojęcie przestrzeni liniowej. - KA6_WG01, KA6_WG02, KA6_WG03, KA6_WG04, KA6_UW02, KA6_UW03, KA6_UW06, KA6_UW10, KA6_UW15, KA6_UW25, KA6_UK01, KA6_UK02.

Rozumie, że nowoczesne technologie są efektem odkryć naukowych, m.in. w algebrze liniowej. - KA6_WK03.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Andruszkiewicz
Prowadzący grup: Romuald Andruszkiewicz, Małgorzata Hryniewicka, Mateusz Woronowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Andruszkiewicz
Prowadzący grup: Romuald Andruszkiewicz, Małgorzata Hryniewicka, Mateusz Woronowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)