Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-1AM2
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna II
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MT1 1 rok sem. letni Matematyka spec. teoretyczna - 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość materiału w zakresie przedstawianych treści na poziomie:

a) rozumienia wprowadzanych pojęć oraz treści twierdzeń

b) znajomości przeprowadzanych dowodów

c) przytaczania odpowiednich przykładów

d) rozwiązywania zadań rachunkowych

Skrócony opis:

Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Ciągi i szeregi funkcyjne i ich własności.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: Analiza matematyczna I, Algebra liniowa I

wykład 60 godz. ćwiczenia 90 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 10

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x4h = 60h

udział w ćwiczeniach 15x6h = 90h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

rozwiązanie zadań domowych 15x3h = 45h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12h + 4h = 16h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 159 godzin, 5 ECTS

Literatura:

1.W. Rudin ''Podstawy analizy matematycznej'' PWN Warszawa 1996

2.K.Maurin ''Analiza'' cz.I PWN Warszawa 1974

3. L. Schwartz ''Analiza matematyczna'' tom I

4.K.Kuratowski ''Rachunek różniczkowy i całkowy''

5. G.M. Fichtenholz ''Rachunek różniczkowy i całkowy'' tom I,II

Efekty uczenia się:

KA6_WG01 dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń,

KA6_WG03 zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki,

KA6_WG04 zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione

rozumowania;

KA6_WG05 zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej,

KA6_UW07 umie wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją;

KA6_UW08 umie stosować podstawowe metody całkowania funkcji jednej i wielu zmiennych; potrafi wyrażać pola powierzchni gładkich i objętości jako odpowiednie całki;

KA6_UW25 umie wykorzystać najważniejsze twierdzenia z poznanych działów matematyki do rozwiązywania standardowych zadań;

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Horowski
Prowadzący grup: Maciej Horowski, Elwira Wawreniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Jakimowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Jakimowicz, Elwira Wawreniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)