Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-1WDP
Kod Erasmus / ISCED: 11.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do programowania
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MT1 1 rok sem. letni Matematyka spec. teoretyczna - 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z różnymi typami języków programowania. Zapoznanie studentów z podstawowymi konstrukcjami języka wysokiego poziomu. Umiejętność układania algorytmów o zadanej specyfikacji. Umiejętność zapisywania algorytmów w języku C, a także PHP i Pascal. Umiejętność uruchamiania i testowania prostych programów.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: Wstęp do matematyki

wykład 30 godz. laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad projektem, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 15x2h = 30h

udział w laboratoriach 7x4h + 2h(instruktażu) = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

realizacja zadań projektowych 40h = 40h

przygotowanie projektu zaliczeniowego 15h = 15h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 65 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 125 godzin, 4 ECTS

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

B. Kernighan, D. Ritchie, Język ANSI C

N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy

Literatura uzupełniająca:

R. Nixon, PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie.

R. Lerdorf, K. Tatroe, Programming PHP

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Wie czym jest kompilator i interpreter, zna strukturę programowania oraz zna podstawowe konstrukcje języka wysokiego poziomu (C) (KA6_WG06, KA6_WK01).

Potrafi opisywać szczegóły semantyczne instrukcji warunkowych i instrukcji iteracyjnych za pomocą schematów blokowych oraz umie ułożyć algorytm zgodny ze specyfikacją i zapisać go w języku C (KA6_UW15, KA6_UW16, KA6_WG02, KA6_WG06, KA6_UW03)

Potrafi skompilować, uruchomić i testować napisany samodzielnie program (KA6_UW16, KA6_WG06).

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrafi pracować zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter (KA6_KK01, KA6_UO01, KA6_KO01, KA6_WG02, KA6_WG06)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Żynel
Prowadzący grup: Mariusz Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Żynel
Prowadzący grup: Mariusz Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)