Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mathematical Analysis III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-2AM3a
Kod Erasmus / ISCED: 11.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mathematical Analysis III
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Course objectives: Knowledge of material related to presented contents:

a) understanding introduced notions and theorems

b) knowledge of presented proofs

c) giving appropriate examples

d) solving computational problems

Euclidean space is a simple and useful model of the space we live in. This course is a mathematical exploration of this space: we define distance, shapes including boxes and balls, and extend the notion of convergence from single-variable analysis.

The next step is to study functions on Euclidean space, aiming to understand continuous functions. We discuss how the main results from single-variable analysis can be extended to the multi-variable case.

We move to derivatives of multi-variable functions, aiming to replicate both the geometric meaning (slope of tangents) and the formalism from the single-variable case, as well as developing a theory which is useful for applications.

In the final part of the course we achieve similar goals with integration.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Course profile: academic

Form of study: stationary

Course type: obligatory

Academic discipline: science and natural science, field of study in the arts and science: mathematics

Year: 2, semester: 3

Prerequisities: Mathematical Analysis II, Linear Algebra II

lecture 60 h. exercise class 90 h.

Verification methods: lectures, exercises, consultations, studying literature, home works, discussions in groups.

ECTS credits: 8

Balance of student workload:

attending lectures15x4h = 60h

attending exercise classes 30x3h = 90h

preparation for classes 7x3h = 21h

completing notes after exercises and lectures 7x2h = 14h

consultations 5x1h = 5h

home works: solving exercises 45h = 45h

the final examination: preparation.and take 12h + 4h = 16h

Quantitative description

Direct interaction with the teacher: 150 h., 5 ECTS

Practical exercises: 145 h., 5 ECTS

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Learning outcomes:

Can integrate function of several variables.K_U07, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_W02, K_W04, K_W05, K_W07

Knows Stokes theorem, can apply it and understands vector versions of this theorem.K_U12, K_U13, K_U14, K_U18, K_U24, K_W02,

K_W04, K_W05, K_W07

Knows definitions and basic properties of operators such as gradient, rotation and divergence.K_U16, K_U17, K_W02, K_W04, K_W05

Knows and can apply differential calculus of functions of several variables: knows basic theorems in this topic.K_U12, K_W02, K_W04,

K_W05, K_W07

Possesses basic knowledge on the spaces of continuous linear and multilinear maps.K_U16, K_U17, K_W02, K_W04, K_W05

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The overall form of credit for the course: final exam

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czyżycki, Andrew McKee, Aneta Sliżewska
Prowadzący grup: Andrew McKee
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)