Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przegląd aplikacji użytkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-2PAU
Kod Erasmus / ISCED: 11.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przegląd aplikacji użytkowych
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MT1 2 rok sem. zimowy Matematyka spec. teoretyczna - 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

student posiada podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera i standardowych aplikacji na poziomie szkoły średniej

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność obsługi systemu operacyjnego Windows i posługiwania się standardowymi aplikacjami użytkowymi (Word, Excel) . Zapoznanie się z programami matematycznymi (np. typu Maple, GeoGebra) do rozwiązywania równań, rysowania wykresów, etc. Umiejętność obsługi programów TeX i Winshell. Umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: brak

laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: praca nad projektem, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w laboratoriach 7x4h + 2h(instruktażu) = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

realizacja drobniejszych projektów 20h = 20h

przygotowanie projektu zaliczeniowego 12h + 3h = 15h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 35 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 91 godzin, 3 ECTS

Literatura:

Piotr Wróblewski, ABC komputera”. Wyd. Helion

Nie za krótkie wprowadzenie do LaTex-online

Witold Wrotek, ABC Excel 2010, wyd.Helion

Mirosław Szukiewicz, Program Maple w obliczeniach inżynierskich, wyd. Fosze

Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter , GeoGebra Help, http://static.geogebra.org/help/docupl.pdf

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna zasady bhp przy komputerze. KA6_WK05,

Zna możliwości wykorzystania podstawowych aplikacji użytkowych służących do budowania dokumentów tekstowych (Word, Excel, LaTEX), zna możliwości wyszukiwania informacji w internecie. KA6_WG06, KA6_UW16, KA6_KK01,

Umie tworzyć i wykorzystywać w praktyce arkusze kalkulacyjne, sporządzać diagramy i wykresy, wykorzystać podstawowe dostępne funkcje matematyczne, statystyczne, logiczne, finansowe; potrafi używać programu LaTEX do pisania i edytowania tekstów matematycznych. KA6_WG06, KA6_UW16, KA6_UW17,

Umie wykorzystać programów matematycznych (np Maple) do rozwiązywania prostych zadań matematycznych. KA6_WG06, KA6_UW16, KA6_UW01,

Umie wykonać wizualizacje zagadnienia matematycznego przy użyciu programów matematycznych KA6_WG06, KA6_UW16

Umie obsługiwać pocztę elektroniczną.KA6_UW26,

Umie wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje, potrafi pracować w zespole .KA6_UW17, KA6_UO01,

KA6_KO01

KA6_KO01

Potrafi przygotować oraz przedstawić prezentację wybranego zagadnienia na forum grupy. KA6_UO01,,

KA6_KO01

Uzyskuje biegłość w posługiwaniu się podstawowymi aplikacjami KA6_UW26,

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

na podstawie wykonywanych na zajęciach prac z każdego zagadnienia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Makowska
Prowadzący grup: Justyna Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Makowska
Prowadzący grup: Justyna Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)