Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening umiejętności komunikowania się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DN5-1XIAG Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening umiejętności komunikowania się
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW NJ
Przedmioty obowiązkowe - niestac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zaliczenie z oceną opiera się na ocenach cząstkowych.Praca nad interpretacją prozy, wiersza i monologu oceniana jest odrębnie, dodatkowo na koniec zajęć student udziela odpowiedzi ustnych na pytania dotyczące przekazywanych treści, po czym podpisuje ocenę w protokole. Osoby które mają ponad 50% nieobecności nie są dopuszczone do zaliczenia ustnego

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku

Nazwa kierunku studiów Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

Poziom kształcenia Studia pięcioletnie,

Profil studiów Ogólnoakademicki,

Forma studiów Niestacjonarne

Kod przedmiotu 380-DN5-1XIAG

Język przedmiotu polski.

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr I rok, semestr II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych : 15 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 2 punkt

Bilans nakładu pracy studenta :

Rodzaje aktywności

- udział w ćwiczeniach 15 h

- przygotowanie do prezentacji zaliczeniowych 30 h

- konsultacje 5 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -20 h

- o charakterze praktycznym 30 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP Gdańsk 2002

Thomson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Poznań 1998.

Fisher. R., Ury W., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1990

Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów, Wrocław 2004.

Hogan K., Sztuka porozumienia Twoją drogą na szczyty, Warszawa 2001.

Hiam A., Pokonywanie przeszkód. Przypowieść o tym jak poskromić smoka konfliktu, Gliwice 2002.

Żurek E., Sztuka wystąpień, Warszawa 2004.

Rosenberg M.B., Porozumienie bez przemocy, Warszawa 2003.

Birkenbihl V.F., Komunikacja werbalna, Wrocław 1997

Walker W., Przygoda z komunikacją, Gdańsk 2001

Walther G. R., Mówisz, masz, Gdańsk 2007

Alberti R., Emmons M., Asertywność, Gdańsk 2003

Literatura uzupełniająca:

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1986

Tannen D., Ty nic nie rozumiesz, Warszawa 1994

Wills–Brandon C., Jak mówić nie i budować udane związki, Gdańsk 2003

Evans P., Toksyczne słowa, Warszawa 1992

Bowkett S., Wyobraź sobie, że - ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie, Warszawa 2000

Rebel G., Naturalna mowa ciała, Wrocław 1999

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia: Student, który zaliczył przedmiot:

W01- ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi regułach komunikacyjnych

W02 – ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interdyscyplinarnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń.

U-01 potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowaniu i prognozowaniu sytuacji oraz strategii skutecznej komunikacji.

U02– ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

K02- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w warsztacie (ocenianie ciągłe) oraz pozytywna ocena z napisanego kolokwium.

Student może bez podania przyczyny opuścić jedne zajęcia, pozostałe nieformalne nieobecności zalicza w czasie konsultacji.

51% punktów uzyskanych przez studenta z egzaminu czy z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Mariola Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Mariola Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.