Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening twórczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1AKM Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening twórczości
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
warsztatowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwijanie kreatywności studentów w sferze poznawczej (wyobraźnia twórcza, płynność, giętkości i oryginalność myślenia, myślenie dywergencyjne, zdolność do generowania wielu rozwiązań, pomysłów, idei, abstrahowanie, kojarzenie i metaforyzowanie); sferze emocjonalno-motywacyjnej (otwartość na nowe idee i doświadczenia, ciekawość poznawcza, zaangażowanie w działanie, niezależność i nonkonformizm, chęć eksperymentowania i podejmowania zadań, gotowość do podejmowania wyzwań i związanego z nim ryzyka) oraz sferze działaniowej.

Treści przedmiotu: Podstawowe założenia treningu kreatywności: etapy treningu twórczości; model rozwijania twórczego potencjału człowieka; model eliminowania przeszkód i barier hamujących twórczość; Psychoedukacyjne zasady stymulowania kreatywności; Poznanie i testowanie metod, strategii, technik oraz ćwiczeń rozwijania: myślenia wyobrażeniowego, ciekawości poznawczej, zdolności skojarzeniowych oraz ekspresji twórczej.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom kształcenia: Jednolite studia magisterskie

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: Psychologia twórczości, Pedagogika twórczości

ECTS: 2 punkty

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, Moduł II (Podstawy psychologii dla nauczycieli)

Rok studiów /I rok/ I semestr

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z przedmiotów humanistycznych i społecznych z zakresu szkoły średniej.

Liczba godzin dydaktycznych – 25 godzin, w tym 25 godzin ćwiczeń (warsztaty)

Bilans nakładu pracy studenta –25 godz. ćwiczenia, 3 godziny konsultacje indywidualne, 25 godzin – przygotowanie autorskiego projektu

Wskaźniki ilościowe – 28 godzin – 1 punkt – zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

25 godzin – 1 punkt – praca własna studenta, w tym przygotowanie projektu zaliczeniowego

Metody dydaktyczne – warsztaty, projekty, konsultacje

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z zasadami psychoedukacyjnego treningu kreatywności. W ramach zajęć wykorzystane będę metody dydaktyki twórczości rozwijające zdolności i umiejętności twórczego myślenia, a także dyspozycje emocjonalno-motywacyjne i działaniowe, będące komponentami postawy twórczej (metody pokonywania sztywności myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, rozwijania myślenia wyobrażeniowego i ciekawości poznawczej, rozwijania zdolności skojarzeniowych: transformacje, asocjacje, analogie i metafory).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Biela, A. (2015). Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie. Warszawa: Samo Sedno, Edgard.

Nęcka, E. (1994). TRoP…Twórcze Rozwiązywanie Problemów, Kraków: „Impuls”.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, Szymura, B. (2008). Trening twórczości. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli. Kraków” „Impuls”.

Szmidt, K.J. (2010). ABC kreatywności. Warszawa: Difin.

Szmidt, K.J. (2019). ABC kreatywności. Kontynuacje. Warszawa: Difin.

Szmidt, K.J. (2013). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Wydanie II, Gliwice: Sensus.

Szmidt, K.J. (2016). Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion.

Literatura uzupełniająca:

Bowkett, S. (2000). Wyobraź sobie, że… ćwiczenia rozwijające myślenie twórcze uczniów. Warszawa: WSiP.

De Bono, E. (1998). Naucz się myśleć kreatywnie. Warszawa: Prima.

De Bono, E. (2009). Umysł kreatywny: 62 ćwiczenia rozwijające intelekt. Warszawa: Studio Emka.

Pugliese, Ch. (2010), Being Creative. Surrey: Delta Publishing.

Szmidt, K.J. (1994). Elementarz twórczego życia, czyli o sposobach twórczego myślenia i działania. Warszawa: Intra.

Szmidt, K.J. (2005). Pedagogika twórczości. Idee – aplikacje - rady na twórczą drogę. Kraków: „Impuls”.

Szmidt, K.J. (red.). (2005). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: WSHE.

Szmidt, K.J.( red.). (2003). Dydaktyka twórczości. Kraków: „Impuls”.

Szmidt, K.J., Modrzejewska – Świgulska, M. (red.). (2005). Psychopedagogika działań twórczych. Kraków” „Impuls”.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma wiedzę dotyczącą zasad i metod dydaktyki twórczości oraz ich wartości aplikacyjnych, potrafi je krytycznie oceniać i twórczo wykorzystywać (KA7_WG3)

2. Rozwija własną kreatywność, innowacyjność i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów (KA7_UO1)

3. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje działania zmierzające do rozwijania własnego twórczego potencjału dzięki czemu przyczynia się do rozwoju przedszkola/szkoły oraz poprawy jakości ich pracy (KA7_UU3)

4. Ma wiedzę dotyczącą znaczenia i możliwości celowego i różnorodnego wykorzystania twórczej zabawy w procesie wychowania i kształcenia dzieci( KA7_WG9)

5. Analizuje i ocenia prawidłowość oraz poziom skuteczności własnych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i ustala obszary wymagające modyfikacji, ciągłego doskonalenia swojej pracy (KA7_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

ćwiczenia – zaliczenie na ocenę;

Zaliczenie ćwiczeń cząstkowe:

•samoocena aktywności studenta na ćwiczeniach (zadania warsztatowe),

•samoocena efektów pracy zespołowej,

•ocena za projekt.

Liczba punktów wymagana do zaliczenia (51% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania).

Punktacja/oceny:

91%-100% bdb

81%-90% db plus

71%-80% db

61%-70% dst plus

51%-60% dst

50% – ndst

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kunat, Monika Żak-Skalimowska
Prowadzący grup: Beata Kunat, Monika Żak-Skalimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.