Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne koncepcje dziecka i dzieciństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1HEU Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje dziecka i dzieciństwa
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ideą przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw badań nad dzieciństwem. W treściach przedmiotu uwzględniono problematykę współczesnych interdyscyplinarnych studiów nad dzieciństwem (ang.Childhood Studies) dotyczących zagadnienia dobrostanu dziecka.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W treściach przedmiotu uwzględniono problematykę współczesnych interdyscyplinarnych studiów nad dzieciństwem (ang.Childhood Studies) dotyczących zagadnienia dobrostanu dziecka.

Tematyka przedmiotu to symboliczna koncepcja i struktura obejmująca szereg podejść, schematów postępowania, teorii i idei dotyczących dzieciństwa. Studia nad dzieciństwem niosą przekaz, że dzieci i dorośli nie powinni być spostrzegani jako dwie przeciwstawne sobie grupy, lecz jako ludzkość, która oddziałuje na świat w szczególny sposób i która dąży do zapewnienia wszystkim mieszkańcom planety dobrej jakości życia (także innym gatunkom niż człowiek). Zaakcentowana będzie zmiana spojrzenia na proces prowadzenia badań nad dzieciństwem, w którym prócz perspektywy osoby dorosłej pojawia się głos dziecka. Wyeksponowane zostanie myślenie interdyscyplinarne oraz relacje, które przypuszczalnie w dalszej perspektywie odegrają ważną rolę w przyszłych badaniach nad dzieciństwem.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy: M_4

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: I/1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): nie wymagane

Liczba godzin: 30h (w)

Metody dydaktyczne: Wykład - informacyjny, konwersatoryjny, opowiadanie, opis; klasyczna problemowa; studium przypadku

Punkty ECTS: 2.0

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 30h

przygotowanie do wykładów – 15h

realizacja zadań zleconych: 8h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

przygotowanie do zaliczenia - 3h

zaliczenie - 2h

Wskaźniki ilościowe:

- Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 42h; ETCS – 1,4

- O charakterze praktycznym - 30h; ECTS – 1

Literatura:

Aries P., (1995). Historia dzieciństwa, Gdańsk.

Monika Nawrot-Borowska i Dariusz Zając. (red.) (2017). Dziecko i dzieciństwo: wybrane konteksty badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Klus – Stańska D., Szczepska – Pustkowska M. (red.), (2009). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Efekty uczenia się:

KA7_WG4 - Ma interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą dzieciństwa (Childhood Studies) – rozwoju człowieka, współczesnych badań nad dzieciństwem i dobrostanem dziecka

KA7_WG6 - Ma wiedzę dotyczącą zróżnicowanych możliwości dzieci/uczniów w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym, rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii

KA7_WK1 - Ma wiedzę dotyczącą praw dziecka, sposobów ich egzekwowania oraz propagowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym/w przedszkolu i poza nim w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ich kulturowych uwarunkowaniach

KA7_UW7 - Identyfikuje naturalne, spontaniczne zachowania dzieci/uczniów jako sytuacje dydaktyczne; generuje oryginalne rozwiązania pojawiających się problemów pedagogicznych

KA7_UO1 - Rozwija kompetencje kluczowe dzieci/uczniów, a szczególnie kreatywność innowacyjność i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów

KA7_KK1 - Świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów edukacji a także podstawowych aspektów filozofii nauczania

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem wstępnym uzyskania zaliczenia jest 100% obecność na zajęciach (w przypadku udokumentowanych zwolnieniem nieobecności - zaliczenie ich na konsultacjach)

Zaliczenie po semestrze 1, obejmuje: rozliczenie się w ustalonym terminie z ewentualnych nieobecności oraz zadań zleconych (dostarczenie wykonanych prac).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bilewicz, Elżbieta Jaszczyszyn
Prowadzący grup: Małgorzata Bilewicz, Elżbieta Jaszczyszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bilewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Bilewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ideą przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw badań nad dzieciństwem. W treściach przedmiotu uwzględniono problematykę współczesnych interdyscyplinarnych studiów nad dzieciństwem (Childhood Studis) dotyczących zagadnienia dobrostanu dziecka.

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje szereg podejść, teorii i idei dotyczących dzieciństwa. Należą do nich m.in. koncepcje dziecka i dzieciństwa, ich uwarunkowania kulturowe i społeczne oraz interdyscyplinarne zagadnienia dobrostanu dziecka. Omówione zostaną badania nad dzieckiem i dzieciństwem, prawa i podmiotowość dziecka, procesy wychowania i kształcenia oraz rola zabawy w tych procesach. Przedmiot obejmuje ponadto zagadnienia dotyczące indywidualizacji oraz aksjologii pedagogicznej .

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika

Rok studiów/semestr: I/1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): nie wymagane

Liczba godzin: 30h (w)

Metody dydaktyczne: Wykład - informacyjny, konwersatoryjny, dyskusja

Punkty ECTS: 3.0

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 30h

przygotowanie do wykładów – 10h

realizacja zadań zleconych: 10h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 3h

przygotowanie do zaliczenia - 20h

zaliczenie - 2h

Wskaźniki ilościowe:

- Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35h; ETCS – 1,5

- O charakterze praktycznym - 40h; ECTS – 1,5

Literatura:

Aries P., (1995). Historia dzieciństwa, Gdańsk.

Monika Nawrot-Borowska i Dariusz Zając. (red.) (2017). Dziecko i dzieciństwo: wybrane konteksty badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Klus – Stańska D., Szczepska – Pustkowska M. (red.), (2009). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.