Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski sem.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1JAN1 Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - angielski sem.1
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Moduł lektorat - stac. jednolite kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać umiejętnosci językowe umożliwiające podjęcie lektoratu na poziomie min. B1+

Założeniem przedmiotu jest:

-rozwijanie kluczowych sprawności językowych, pogębianie znajomości słownictwa ogólnego i gramatyki,

-kształcenie znajomości słownictwa specjalistycznego z dziedziny nauk pedagogicznych ,

-wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak również w kontaktach ze specjalistami z dziedziny nauk pedagogicznych.Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń:

-kluczowych sprawności językowych: mówienie, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego; reagowanie językowe;

-ćwiczenie gramatyki i słownictwa ogólnego

-nauka i doskonalenie słownictwa specjalistycznego specjalistycznego z dziedziny nauk pedagogicznych

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: I rok studiów (semestr I i II)

Zaliczenie na ocenę po I i II semestrze

Liczba godzin: 30 w semestrze, 60 rocznie

Punkty ECTS: 5

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godzin (2 punkty ECTS)

- o charakterze praktycznym: 120 godzin (5 punktów ECTS)

Ogólny nakład pracy studenta: 120 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, konsultacjach, praca własna studenta w postaci: wykonywania

zadań online, przygotowania do zajęć.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2013). English File Upper-Intermediate third edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Harrison, R. (2011). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Philopot S., Curnick, L. (2007). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Michael McCarthy, Felicity O;Dell, English Vocabulary in Use, CUP, 2012

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.oup.com/elt (Oxford UniversityPress), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com,

http://www.euronews.net

www.euronews.net

Zoom in on America,

The Guardian

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

zna elementarną terminologię używaną w pedagogice (KA6_WG1) w kontekście języka obcego

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UK1 Ma umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego obszaru i poziomu kształcenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego; umiejętność słuchania i mówienia na poziomie C1, umiejętność czytania i pisania na poziomie B2

KA7_UK3 Potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów oraz skutecznie wykorzystywać na rzecz rozwoju dziecka/ucznia informacje uzyskane na jego temat

KA7_UK4 Porozumiewa się z osobami z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązuje konflikty oraz tworzy dobrą atmosferę do komunikacji w grupie przedszkolnej/klasie szkolnej i poza nią

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KR2 Ustala obszary swojej pracy wymagające modyfikacji i ciągłego doskonalenia

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- przygotowanie do zajęć i aktywny udział w zajęciach i współpracy w grupie

- zaliczenie na ocenę minimum dostateczną wszystkich zadań ,testów

i prac pisemnych przewidzianych programem lektoratu.

-zaliczenie na min 50% e-lerningu

OCENA NA ZALICZENIE JEST WYPADKOWĄ OCEN Z POWYŻSZYCH KATEGORII

Dopuszczalne nie więcej niż 2x90 min. nieobecności nieusprawiedliwionych W SEMESTRZE

Zaliczenie na ocenę na koniec I i II semestru.

Kryteria oceniania:

50 - 59% dst

60 -69% dst+

70-79 % db

80-89 % db+

90-100 % bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga, Małgorzata Penza-Szachowicz, Barbara Rudziak
Prowadzący grup: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga, Małgorzata Penza-Szachowicz, Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Student powinien posiadać umiejętnosci językowe umożliwiające podjęcie lektoratu na poziomie min. B1+

Założeniem przedmiotu jest:

-rozwijanie kluczowych sprawności językowych, pogębianie znajomości słownictwa ogólnego i gramatyki,

-kształcenie znajomości słownictwa specjalistycznego z dziedziny nauk pedagogicznych,

-wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak również w kontaktach ze specjalistami z dziedziny nauk pedagogicznych.

-przygotowanie merytoryczne do nauczania języka obcego ( elementy fonetyki, gramatyki, literatury).

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń:

-kluczowych sprawności językowych: mówienie, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego; reagowanie językowe;

-gramatyki i słownictwa ogólnego oraz specjalistycznego

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: I rok studiów (semestr I i II)

Liczba godzin: 30 w semestrze, 60 rocznie

Punkty ECTS: 5

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godzin (2 punkty ECTS)

- o charakterze praktycznym: 120 godzin (5 punktów ECTS)

Ogólny nakład pracy studenta: 120 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, konsultacjach, praca własna studenta w postaci: wykonywania

zadań online, przygotowania do zajęć,.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2013). English File Upper-Intermediate third edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Harrison, R. (2011). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Philopot S., Curnick, L. (2007). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Michael McCarthy, Felicity O;Dell, English Vocabulary in Use, CUP, 2012

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.oup.com/elt (Oxford UniversityPress), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com,

http://www.euronews.net

www.euronews.net

Zoom in on America,

The Guardian

Uwagi:

Semestr I

-sylwetka absolwenta w kontekście potrzeb rynku pracy XXI wieku

-zalety wielojęzyczności;

-interkulturowość w kontaktach międzynarodowych i akademickich,

-wybrane zagadnienia psychologii uczenia się

-wybrane zagadnienia społeczne: etapy życia, dorastanie, problemy starzejącego się społeczeństwa

-wybrane problemy współczesnego świata i Polski w kontekście edukacji w oprciu o bieżące wydarzenia

Semestr II

-edukacja: terminologia, etapy kształcenia; systemy edukacyjne na przykładzie wybranych krajów

-kształcenie uniwersyteckie: uczelnie wyższe, kierunki, stopnie naukowe;

-komunikacja interpersonalna

-wybrane problemy współczesnego świata i Polski w kontekście edukacji w oparciu o bieżące wydarzenia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.