Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy edukacji zdrowotnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-2JAD
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy edukacji zdrowotnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok PiW SJ sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z obszaru pedagogiki i psychologii uwzględnionych w procesie kształcenia w latach wcześniejszych tj. z podstaw pedagogiki, psychologii ogólnej, psychologii rozwoju człowieka, psychologii uczenia się, pedagogiki społecznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie kompetencji studentów z zakresu podstaw edukacji zdrowotnej. Założeniem przedmiotu jest przygotowywanie Studentów do rozpoznawania źródeł czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, do realizacji programów w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Pełny opis:

1. Modele, uwarunkowania i zagrożenia zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

2. Istota umiejętności życiowych (life skills) i zachowań prozdrowotnych.

3. Podstawowe zagadnienia rozwoju biologicznego człowieka.

4. Sposoby wspomagania dziecka/ucznia w działaniach na rzecz zdrowia i niwelowania stanów zagrażających zdrowiu

5. Sytuacje zagrożenia dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego oraz odpowiednie reagowanie.

6. Zasady udzielania pierwszej pomocy.

7. Zachowania prozdrowotne.

8. Koncepcje dbania o zdrowie

Literatura:

Literatura podstawowa:

• B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki, B. Woynarowska, 2017.

• I. Kowalewski, J. L. Franczyk, Zdrowie emocjonalne młodzieży, Kraków 2017.

• Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, red. B. Zawadzkiej, T. Łączka, Kielce 2017.

• M. Duda, Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Lublin 2016.

• A. Cudowska, Twórcze orientacje życiowe : zdrowie i dobrostan, Białystok 2017.

• Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, red. B. Zawadzkiej, T. Łączka, Kielce 2017.

• M. Duda, Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Lublin 2016.

• K. Żuchelkowska, Edukacja zdrowotna w przedszkolu, Bydgoszcz 2013.

• Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmłodszych, red. B. Wolny, J. Liba, Lublin 2014.

• Edukacja zdrowotna - przedszkole – szkoła, red. B. Wolny, J. Liba, E. Juśko, Lublin 2016.

• M. Demel, Pedagogika zdrowia, Warszawa 1980.

• E. Syrek, K. Borzucka-Sitkiewicz, Edukacja zdrowotna, Warszawa 2009.

• Prawo dziecka do zdrowia, red. J. Bińczyckiej, Kraków 2007.

• Młodzież styl życia i zdrowie, red. Z. Melosik, Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca:

• J. Bulska, Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia: propozycje metodyczne dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców i pracowników medycznych, wskazówki dla rodziców, Toruń 2008.

• Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej: (skrypt dla studentów), red. A. Jaczewskiego, K. Komosińskiej, Płock 2004.

• http://www.edukacjazdrowotna.pl/

• http://hej.sagepub.com/

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem przedszkola i szkoły podstawowej, zasady udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna; KA7_WG5

wiedzę przedmiotową umożliwiającą jej aplikację w projektowaniu działań w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej KA7_WG13

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

funkcjonalnie posługiwać się pojęciami z zakresu wybranego obszaru wiedzy KA7_UW6

udzielać pierwszej pomocy; KA7_UO6

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi KA7_KK4

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia: praca w grupach, burza mózgów, dyskusja, analiza materiałów

Formy zaliczenia przedmiotu: wykład – egzamin, ćwiczenia – ocena ciągła w czasie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Perkowska
Prowadzący grup: Marta Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Problematyka przedmiotu obejmuje wiedzę z zakresu pedagogiki zdrowia/edukacji zdrowotnej:

Modele, uwarunkowania i zagrożenia zdrowia, w tym zdrowia psychicznego. Istota umiejętności życiowych (life skills) i zachowań prozdrowotnych. Podstawowe zagadnienia rozwoju biologicznego człowieka. Sposoby wspomagania dziecka lub ucznia w działaniach na rzecz zdrowia i niwelowania

stanów zagrażających zdrowiu, możliwości zmian w otoczeniu dziecka lub ucznia. Procesy uczenia się mózgu. Sytuacje zagrożenia dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i odpowiednie reagowanie. Zasady udzielania pierwszej pomocy. Zachowania prozdrowotne. Koncepcje dbania o zdrowie i ochronę

środowiska.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Grupa zajęć_6 moduł kompetencje merytoryczne nauczyciela przedszkola i klas I-III

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/ semestr: II rok, sem. III

Wymagania wstępne (tzw. system zajęć i egzaminów):

Studentka, Student powinni posiadać wiedzę z obszaru pedagogiki i psychologii uwzględnioną w procesie kształcenia w latach wcześniejszych tj. z pedagogiki ogólnej, podstaw dydaktyki, metodyki kształcenia zintegrowanego, psychologii rozwoju człowieka, pedagogiki społecznej.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

1.Znajomość podstawowej terminologii używanej w naukach społecznych.

2.Znajomość podstawowych zasad tworzenia i prowadzenia procesu wychowawczego i dydaktycznego.

3.Umiejętność określania podstawowych procesów i zjawisk społecznych – ich istoty, struktury, uwarunkowań i skutków.

4.Zaangażowanie i odpowiedzialność za stan własnego procesu uczenia się.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godz.; ćwiczenia - 15 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, konsultacje,

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń: 50 godz.

- przygotowanie projektu profilaktycznego: 50 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

- udział w konsultacjach: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 godz.

- o charakterze praktycznym: 100 godz.

Literatura:

E. Sokołowska, Zdrowie psychiczne młodych dorosłych wybrane zagadnienia, Wydawca: Difin, 2015

LGB Zdrowie psychiczne i seksualne, R. Kowalczyk, Z. Lew-Starowicz, Tritt Remigiusz Jarosław, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021

E. Stokowska-Zagdan, L. Szynkowska, A. Stankiewicz, i in. System edukacji zdrowotnej w przedszkolu integracyjnym Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2020.

Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania: redakcja naukowa Paweł Chruściel, Wiesława Ciechaniewicz. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.

B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki, B. Woynarowska, 2017.

I. Kowalewski, J. L. Franczyk, Zdrowie emocjonalne młodzieży, Kraków 2017.

Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, red. B. Zawadzkiej, T. Łączka, Kielce 2017.

M. Duda, Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Lublin 2016.

A. Cudowska, Twórcze orientacje życiowe: zdrowie i dobrostan, Białystok 2017.

Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, red. B. Zawadzkiej, T. Łączka, Kielce 2017.

M. Duda, Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Lublin 2016.

K. Żuchelkowska, Edukacja zdrowotna w przedszkolu, Bydgoszcz 2013.

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmłodszych, red. B. Wolny, J. Liba, Lublin 2014.

Edukacja zdrowotna - przedszkole – szkoła, red. B. Wolny, J. Liba, E. Juśko, Lublin 2016.

M. Demel, Pedagogika zdrowia, Warszawa 1980.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Perkowska
Prowadzący grup: Anna Chmiel, Marta Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Problematyka przedmiotu obejmuje wiedzę z zakresu pedagogiki zdrowia/edukacji zdrowotnej:

Modele, uwarunkowania i zagrożenia zdrowia, w tym zdrowia psychicznego. Istota umiejętności życiowych (life skills) i zachowań prozdrowotnych. Podstawowe zagadnienia rozwoju biologicznego człowieka. Sposoby wspomagania dziecka lub ucznia w działaniach na rzecz zdrowia i niwelowania

stanów zagrażających zdrowiu, możliwości zmian w otoczeniu dziecka lub ucznia. Procesy uczenia się mózgu. Sytuacje zagrożenia dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i odpowiednie reagowanie. Zasady udzielania pierwszej pomocy. Zachowania prozdrowotne. Koncepcje dbania o zdrowie i ochronę

środowiska.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Grupa zajęć_6 moduł kompetencje merytoryczne nauczyciela przedszkola i klas I-III

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/ semestr: II rok, sem. III

Wymagania wstępne (tzw. system zajęć i egzaminów):

Studentka, Student powinni posiadać wiedzę z obszaru pedagogiki i psychologii uwzględnioną w procesie kształcenia w latach wcześniejszych tj. z pedagogiki ogólnej, podstaw dydaktyki, metodyki kształcenia zintegrowanego, psychologii rozwoju człowieka, pedagogiki społecznej.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

1.Znajomość podstawowej terminologii używanej w naukach społecznych.

2.Znajomość podstawowych zasad tworzenia i prowadzenia procesu wychowawczego i dydaktycznego.

3.Umiejętność określania podstawowych procesów i zjawisk społecznych – ich istoty, struktury, uwarunkowań i skutków.

4.Zaangażowanie i odpowiedzialność za stan własnego procesu uczenia się.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godz.; ćwiczenia - 15 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, konsultacje,

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń: 50 godz.

- przygotowanie projektu profilaktycznego: 50 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

- udział w konsultacjach: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 godz.

- o charakterze praktycznym: 100 godz.

Literatura:

E. Sokołowska, Zdrowie psychiczne młodych dorosłych wybrane zagadnienia, Wydawca: Difin, 2015

LGB Zdrowie psychiczne i seksualne, R. Kowalczyk, Z. Lew-Starowicz, Tritt Remigiusz Jarosław, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021

E. Stokowska-Zagdan, L. Szynkowska, A. Stankiewicz, i in. System edukacji zdrowotnej w przedszkolu integracyjnym Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2020.

Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania: redakcja naukowa Paweł Chruściel, Wiesława Ciechaniewicz. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.

B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki, B. Woynarowska, 2017.

I. Kowalewski, J. L. Franczyk, Zdrowie emocjonalne młodzieży, Kraków 2017.

Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, red. B. Zawadzkiej, T. Łączka, Kielce 2017.

M. Duda, Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Lublin 2016.

A. Cudowska, Twórcze orientacje życiowe: zdrowie i dobrostan, Białystok 2017.

Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, red. B. Zawadzkiej, T. Łączka, Kielce 2017.

M. Duda, Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Lublin 2016.

K. Żuchelkowska, Edukacja zdrowotna w przedszkolu, Bydgoszcz 2013.

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmłodszych, red. B. Wolny, J. Liba, Lublin 2014.

Edukacja zdrowotna - przedszkole – szkoła, red. B. Wolny, J. Liba, E. Juśko, Lublin 2016.

M. Demel, Pedagogika zdrowia, Warszawa 1980.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Problematyka przedmiotu obejmuje wiedzę z zakresu pedagogiki zdrowia/edukacji zdrowotnej:

Modele, uwarunkowania i zagrożenia zdrowia, w tym zdrowia psychicznego. Istota umiejętności życiowych (life skills) i zachowań prozdrowotnych. Podstawowe zagadnienia rozwoju biologicznego człowieka. Sposoby wspomagania dziecka lub ucznia w działaniach na rzecz zdrowia i niwelowania

stanów zagrażających zdrowiu, możliwości zmian w otoczeniu dziecka lub ucznia. Procesy uczenia się mózgu. Sytuacje zagrożenia dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i odpowiednie reagowanie. Zasady udzielania pierwszej pomocy. Zachowania prozdrowotne. Koncepcje dbania o zdrowie i ochronę

środowiska.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Grupa zajęć_6 moduł kompetencje merytoryczne nauczyciela przedszkola i klas I-III

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/ semestr: II rok, sem. III

Wymagania wstępne (tzw. system zajęć i egzaminów):

Studentka, Student powinni posiadać wiedzę z obszaru pedagogiki i psychologii uwzględnioną w procesie kształcenia w latach wcześniejszych tj. z pedagogiki ogólnej, podstaw dydaktyki, metodyki kształcenia zintegrowanego, psychologii rozwoju człowieka, pedagogiki społecznej.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

1.Znajomość podstawowej terminologii używanej w naukach społecznych.

2.Znajomość podstawowych zasad tworzenia i prowadzenia procesu wychowawczego i dydaktycznego.

3.Umiejętność określania podstawowych procesów i zjawisk społecznych – ich istoty, struktury, uwarunkowań i skutków.

4.Zaangażowanie i odpowiedzialność za stan własnego procesu uczenia się.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godz.; ćwiczenia - 15 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, konsultacje,

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń: 50 godz.

- przygotowanie projektu profilaktycznego: 50 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

- udział w konsultacjach: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 godz.

- o charakterze praktycznym: 100 godz.

Literatura:

E. Sokołowska, Zdrowie psychiczne młodych dorosłych wybrane zagadnienia, Wydawca: Difin, 2015

LGB Zdrowie psychiczne i seksualne, R. Kowalczyk, Z. Lew-Starowicz, Tritt Remigiusz Jarosław, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021

E. Stokowska-Zagdan, L. Szynkowska, A. Stankiewicz, i in. System edukacji zdrowotnej w przedszkolu integracyjnym Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2020.

Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania: redakcja naukowa Paweł Chruściel, Wiesława Ciechaniewicz. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.

B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki, B. Woynarowska, 2017.

I. Kowalewski, J. L. Franczyk, Zdrowie emocjonalne młodzieży, Kraków 2017.

Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, red. B. Zawadzkiej, T. Łączka, Kielce 2017.

M. Duda, Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Lublin 2016.

A. Cudowska, Twórcze orientacje życiowe: zdrowie i dobrostan, Białystok 2017.

Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, red. B. Zawadzkiej, T. Łączka, Kielce 2017.

M. Duda, Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Lublin 2016.

K. Żuchelkowska, Edukacja zdrowotna w przedszkolu, Bydgoszcz 2013.

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmłodszych, red. B. Wolny, J. Liba, Lublin 2014.

Edukacja zdrowotna - przedszkole – szkoła, red. B. Wolny, J. Liba, E. Juśko, Lublin 2016.

M. Demel, Pedagogika zdrowia, Warszawa 1980.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)