Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zabawa dziecka i aktywność społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-2XJAS
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zabawa dziecka i aktywność społeczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok PiW SJ sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę na temat zabawy jako podstawowej aktywności małego dziecka, rozumianej nie tylko jako działalność ludyczna, ale przede wszystkim jako wiodący czynnik ogólnego rozwoju, podstawowa aktywność umożliwiająca uczenie się i eksplorowanie otaczającego świata oraz kreująca sferę najbliższego rozwoju dziecka.

Skrócony opis:

Istotą przedmiotu jest zapoznanie ze specyfiką i rodzajami dziecięcych zabaw, rozwijanie umiejętności konstruowania środowiska sprzyjającego aktywności zabawowej dzieci w wieku przedszkolnym, a także obserwowania zachowania dzieci w trakcie zabawy. Ponadto celem niniejszego przedmiotu jest kształtowanie umiejętności diagnozowania dzięki zabawie poziomu aktualnego i najbliższego rozwoju dziecka oraz kształtowanie świadomości etycznego wymiaru oceniania zachowania dzieci w wieku przedszkolnym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika

Rok studiów/semestr: II/1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): nie wymagane

Liczba godzin: 15h wy, 15h ćw

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, metody praktyczne, metody aktywizujące, metody problemowe

Punkty ECTS: 3.0

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 15h

udział w ćwiczeniach – 15h

przygotowanie do ćwiczeń – 15h

realizacja zadań zleconych: 10h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami -3h

przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń i wykładów- 15h

zaliczenie - 2h

Wskaźniki ilościowe:

- Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35h; ETCS – 1,5

- O charakterze praktycznym - 40h; ECTS – 1,5

Literatura:

B. Bilewicz – Kuźnia (red.), Zabawa i zabawka. Konteksty, wartości, znaczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2017.

M. Caiati, S. Delac, A. Muller, Czy wszystko mi wolno? Znaczenie swobodnych zabaw w przedszkolu, Kielce 2003.

K. Miłek, Zabawa jako obszar poznania dziecka, [w:] S.Guz, M. Centner – Guz, J. Zwierzchowska (red.), W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka, UMCS, Lublin 2015.

Efekty uczenia się:

KA7_WG6 Absolwent zna i rozumie metody i procedury w obszarze aktywności zabawowej dziecka oraz wykorzystuje przykłady dobrych praktyk w tym zakresie. Absolwent zna podstawowe teorie i rodzaje zabaw, rozumie rolę zabawy z ogólnym rozwoju małego dziecka.

KA7_WG7 Absolwent zna i rozumie znaczenie i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci.

KA7_UW4 Absolwent potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz potrafi rozwijać umiejętności organizowania środowiska dziecka inspirującego do podejmowania różnego rodzaju zabaw.

KA7_UU1 Absolwent potrafi skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań edukacyjnych dzieci z wykorzystywaniem różnych rodzajów zabaw.

KA7_KK2 budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami dziecka lub ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne, ocena pracy indywidualnej i w zespole przy przygotowaniu projektów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bilewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Bilewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bilewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Bilewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Bilewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)