Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Social Policy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ERA-7JIC
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Social Policy
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Students gain general orientation in social policy as an academic discipline and as the activities of the state. They obtain basic knowledge of social policy: subject of social policy, global, European, non-governmental objects of social policy, aims, tasks, fields of interest of social policy. Students are able to analyse social issues in different countries, explain their complexity taking into account political, economic, social and cultural context of particular countries. Students develop their cognitive competences in scope of analysing social problems in comparative and international terms.

Skrócony opis:

Students gain general orientation in social policy as an academic discipline and as the activities of the state. They obtain basic knowledge of social policy: subject of social policy, global, European, non-governmental objects of social policy, aims, tasks, fields of interest of social policy. Students are able to analyse social issues in different countries, explain their complexity taking into account political, economic, social and cultural context of particular countries. Students develop their cognitive competences in scope of analysing social problems in comparative and international terms.

Pełny opis:

1. Social policy as an academic discipline and as the activities of the state. Basic terminology used in social policy. Subject, tasks, fields of interest of social policy.

2. Chosen models of social policy in the world.

3.United Nations and its chosen agencies: FAO, ILO, UNESCO, WHO, IBRD, IMF as the global body of social policy.

4.European Union as the European body of social policy.

5. International non-governmental organisations in social policy on the basis of Caritas, Red Cross and Amnesty International.

6. Volunteering and mentoring as the important tools in social policy.

7. Visiting two chosen NGOs significant in Bialystok: Caritas and the Foundation Dialogue

8. Social issue as the basic category in social policy.

9. Chosen social issues (migrations, addictions, poverty, homelessness) in Europe in comparative aspect.

10. Social policy in chosen European countries – comparative analysis.

Literatura:

Literature:

Auleytner J.: Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu. WSP TWP. Warszawa 2002

Butarewicz A.: Voluntary Work Among Young People in Poland. In: Creativity and Innovation. Ed. S. Goncalves. Coimbra 2009

Butarewicz A.: Mentoring as the Method of Social Support In: Creativity and Innovation. Ed. S. Goncalves. Coimbra 2009

Butarewicz A.: Mentoring as the society bonding tool. In: A Better Tomorrow. Ed.

E. Aciene, S. Maciulskyte, R. Andriekiene. Klaipeda 2009 “Klaipedos Universitetas” (s. 22-33) ISBN 978-9955-18-439-3

Cudowska A.: Teoria służby społecznej w świecie globalnych nierówności. W: Przemiany w kształceniu pedagogów. Red. A. Krajewska. Wszechnica Mazurska. Olecko 2010

Garvey B., Stokes P., Megginson D.: Coaching and Mentoring. Theory and Practice, London 2009

Jones Finer C. ed.: Migration, Immigration and Social Policy. Blackwell Publishing 2006

Gabryszak R., Magierek D.: Wprowadzenie do polityki społecznej. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2009

Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny. PWN. Warszawa 2007

Ponterotto J. G., Utsey S. O., Pedersen P. B.: Preventing Prejudice. A Guide for Counselors, Educators and Parents. SAGE 2006

Titmuss R. M.: What is Social Policy? http://rszarf.ips.uw.edu.pl/welfare-state/titmuss.pdf

Internet resources

Efekty uczenia się:

1. A student knows basic terminology used in social policy, has basic knowledge of the location of social policy among other disciplines and understands its specificity as an academic discipline and as the activities of the state.

2. A student has basic knowledge of international, European and non-governmental objects of social policy.

3. A student is able to use basic terminology of social policy to diagnose, analyse and interpret social issues in the world in the context of political, economic, social and cultural situation of different countries.

4. A student recognizes the importance of social policy in the fight against social marginalization.

Metody i kryteria oceniania:

A course is led in a form of classes stimulating students to work independently and in groups. Interactive projects, which require involvement, responsibility and creativity, prepared and presented by students, constitute an important component of the classes.

Working methods: lecture, discussion, project assignments, individual consultations.

Forms and conditions of credit:

In order to complete a course a student needs to attend classes regularly, actively participate in classes, fulfil all the assignments, pass the test and prepare and present a project concerning a chosen social issue in a chosen country.

Assessment on the grounds of a student's individual written test, group projects, attendance and active participation

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Butarewicz-Głowacka
Prowadzący grup: Agata Butarewicz-Głowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Butarewicz-Głowacka
Prowadzący grup: Agata Butarewicz-Głowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)