Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia wychowania cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N1-1YHWY2 Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia wychowania cz.2
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. Pedagogika niestac.
Moduł kierunkowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy z zakresu dziejów myśli i doktryn pedagogicznych oraz ideałów wychowawczych; przemian zawodu nauczyciela,

szkolnictwa i instytucji oraz środowisk wychowujących; kształtowania pedagogiki jako nauki; historycznych źródeł subdyscyplin

pedagogicznych oraz roli i funkcji poszczególnych systemów oświatowych w życiu społeczeństwa w kontekście zmian społecznych,

kulturowych i gospodarczych danej epoki historycznej. Nabycie świadomości kulturotwórczej roli tradycji wychowawczej stanowiącej dla

przyszłego pedagoga źródło inspiracji zawodowej oraz refleksji nad współczesną teorią i praktyką pedagogiczną.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr: I rok studiów/semestr letni

Przedmioty wprowadzające: wiadomości z historii powszechnej na poziomie szkoły średniej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. wykładów

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie pisemne na ocenę

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach – 15g.

Udział w spotkaniach konsultacyjnych – 5g.

Czytanie zaleconej literatury: 20g.

Zaliczenie wykładów – 2g.

Przygotowanie do zaliczenia– 30g.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 22 godz. (1 ECTS); o charakterze praktycznym - 75 godz. (3 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Bobrowska - Nowak W., Historia wychowania przedszkolnego, WSiP, Warszawa 1978.

2. Bobrowska - Nowak W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, cz. I i II, WSiP, Warszawa 1978.

3. Historia wychowania, red. Ł. Kurdybacha, t. I i II, PWN, Warszawa 1965.

4. Historia wychowania XX wieku, red. J. Miąso, t. I i II, PWN, Warszawa 1980.

5. Historia wychowania. Skrypt dla studentów dziennych i zaocznych, red. J. Hellwig,Poznań1994

6. Kot S: Historia wychowania, t.I i II, Wydawnictwo ,,Żak”, Warszawa 1994.

7. Kurdybacha Ł.: Pisma wybrane t. I-III, PWN, Warszawa 1976.

8. Litak S, Draus J, Terlecki R., Historia wychowania, t. 1, 2, WAM, Kraków 2004.

9. Możdżeń S., Zarys historii wychowania, cz. I - III, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1993.

10. Wołoszyn S., Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, PWN, Warszawa1964.

11. Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej do roku 1795, PWN, Warszawa 1964.

Literatura uzupełniająca

1. Alt R., Wychowanie u ludów pierwotnych, Warszawa 1966.

2. Malinowski B., Szkice z teorii kultury, Książka i Wiedza, Warszawa 1958.

3. Granet M., Cywilizacja chińska, PIW, Warszawa 1995.

4. Zabłocka J., Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Wrocław-Warszawa 1982.

5. Komaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 1988.

6. Marrou H., Historia wychowania w starożytności, PIW, Warszawa 1969.

7. Baszkiewicz J., Młodość uniwersytetu, Warszawa 1963.

8. Bentkowski J., Rzeczpospolite uczonych żaków i wagantów, Warszawa 1987.

9. Roszko J., Collegium Maius i jego lokatorzy, Kraków 1983.

10. Barycz H., Dzieje nauki w Polsce w epoce Odrodzenia, Warszawa 1957.

11. Tazbir J., Reformacja – kontrreformacja – tolerancja, Wrocław 1999.

12. Kizwalter T., Ludzie i idee oświecenia, Warszawa 1987.

13. Słowiński L., Odważni mądrością, Poznań 1988.

14. Teofilewicz L., Działalność KEN w województwie podlaskim, Warszawa 1971.

15. Lewicki Sz., Konrad Prószyński-Promyk, Warszawa 1987.

16. Michalski St, Karpowicz, Warszawa 1969

17. Okoń W., Dawid, Warszawa 1980.

18. Kryńska E.J., Skreczko A.: Wychowanie - ale jakie?, Białystok 2007

19. Kryńska E.J., Wróblewska U., Szarkowska A., Dąbrowska J. Patriotyzm a wychowanie, Białystok 2009.

20. Kryńska E.J, Staropolski etos wychowania, Białystok 2006

21. Kryńska E. J., Ideały wychowawcze i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku, t. I, II, Białystok 2006

Materiały źródłowe

1. Dawid J. W., Nauka o rzeczach, oprac. W. Okoń, Wrocław 1960.

2. Dawid J. W., Inteligencja, wola i zdolności do pracy, oprac. T. Tomaszewski, Wrocław 1966.

3. Dawid J. W., Pisma pedagogiczne, oprac. B. Wilgocka - Okoń, Wrocław 1968.

4. Dewey J., Wybór pism pedagogicznych, oprac. J. Pieter, Wrocław 1967.

5. Herbart J.F., Pisma pedagogiczne, tł. B. Nawroczyński, oprac. B. Nawroczyński, Wrocław 1967.

6. Karpowicz S., Pisma pedagogiczne, oprac. R. Wroczyński, Wrocław 1964.

7. Kerschensteiner J., Pojęcie szkoły pracy. Podstawowy aksjomat procesu kształcenia, tł. i oprac. B. Nawroczyński, Wrocław 1970.

8. Konarski S., Pisma pedagogiczne, red. B. Suchodolski, Wrocław 1955.

9. Materiały do ćwiczeń z historii wychowania, wybór: S. Kot, Warszawa 1994.

10. Teksty źródłowe do dziejów wychowania, wybór: S. Możdźeń /8 tomów/, Kielce 1993.

11. Szkoły eksperymentalne w świecie 1900 - 1960, red. W. Okoń, Warszawa 1964.

12. Utopiści XVI i XVII wieku o wychowaniu i szkole, Wrocław 1972.

13. Źródła do dziejów myśli pedagogicznej, t. I - XI, Wrocław 1956 - 1969.

14. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, oprac. S. Wołoszyn /3 tomy/, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

student:

- ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych,

biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw (pisemne zaliczenie przedmiotu) K_W03

- zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

(pisemne zaliczenie przedmiotu)K_11

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

(pisemne zaliczenie przedmiotu) K_U01

- potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i

interpretowania (pisemne zaliczenie przedmiotu)K_U02

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań

pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania

oraz przewidywać skutki planowanych działań (pisemne zaliczenie przedmiotu)K_U10

- potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje

skutki konkretnych działań pedagogicznych (obserwacja studenta, ocena aktywności w trakcie zajęć)K_U12

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. (obserwacja

studenta, ocena aktywności w trakcie zajęć)K_K01

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej

(pisemne zaliczenie przedmiotu)K_K04

- dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań,

postępuje zgodnie z zasadami etyki (obserwacja studenta, pisemne zaliczenie przedmiotu)K_K05

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie końcowe (forma pisemna)

- obecności na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach)

-51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej

- student podpisuje się w protokole, potwierdzając znajomość uzyskanej oceny

Metody nauczania: wykład, dyskusja, praca z tekstem źródłowym, problemowa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.