Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-2TPO
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. POW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student przed przystapieniem do studiowania przedmiotu, powinien posiadać ogólna orientację w zakresie procesów społecznych, ról społecznych i relacji społeczenstwa polskiego. Powinien byc gotów do podejmowania dyskusji, logicznie argumentować i ryzykować pomysły innowacyjnych rozwiązań dyskutowanych problemów.

Skrócony opis:

Problematyka dotyczy wyzwań standardu opieki w zmieniającym sie polskim społeczeństwie. Koncentrujemy się najpierw na teoriach naukowych budujących nasze przekonania o opiece jako zjawisku społecznym; specjalnej relacji wychowawczej. Następnie analizujemy i poddajemy refleksji opiekę jako zjawisko w różnych kontekstach relacji społecznych.

Pełny opis:

Analiza naukowych podstaw dla zjawiska opieki w wychowaniu i działań opiekuńczo - wychowawczych. perspektywa psychologiczna, filozoficzna, socjologiczna, polityczna.

Analiza dynamiki przemian społeczno - kulturowego standardu opieki w Polsce - przyczyny i wskaźniki opisujące dynamikę zmian. Opieka wychowująca - sensowność i efektywność wychowawcza.

Analizy specyfiki działań opiekuńczych w różnorodnych układach relacji wychowawczych.

Literatura:

• Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Red. E. Jundziłł i R. Pawłowska Gdańsk 2008

• Badora S., Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej. Tarnobrzeg 2006

• Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

KA6_WG7 ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i

instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi

relacjach

KA6_WK7 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji;

celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych

instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych,

terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

KA6_UW2 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i

interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych,

opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i

wzorów ludzkich zachowań

KA6_UK3 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i

interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych,

opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i

wzorów ludzkich zachowań

KA6_KK2 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju

prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą

wiedzę do projektowania działań zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

wykład - dyskusja - prezentacja. Ocenianie ciagłe w czasie wykładu poprzez aktywny udział w dyskusji; ocena prezentacji zadanego problemu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Misiejuk
Prowadzący grup: Dorota Misiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Misiejuk
Prowadzący grup: Dorota Misiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Misiejuk
Prowadzący grup: Dorota Misiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Problematyka dotyczy wyzwań standardu opieki w zmieniającym sie polskim społeczeństwie. Koncentrujemy się najpierw na teoriach naukowych budujących nasze przekonania o opiece jako zjawisku społecznym; specjalnej relacji wychowawczej. Następnie analizujemy i poddajemy refleksji opiekę jako zjawisko w różnych kontekstach relacji społecznych.

Pełny opis:

Analiza naukowych podstaw dla zjawiska opieki w wychowaniu i działań opiekuńczo - wychowawczych. perspektywa psychologiczna, filozoficzna, socjologiczna, polityczna.

Analiza dynamiki przemian społeczno - kulturowego standardu opieki w Polsce - przyczyny i wskaźniki opisujące dynamikę zmian. Opieka wychowująca - sensowność i efektywność wychowawcza.

Analizy specyfiki działań opiekuńczych w różnorodnych układach relacji wychowawczych.

Literatura:

Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Red. E. Jundziłł i R. Pawłowska Gdańsk 2008

Wysłouch J. Pedagogika opiekuńcza w teorii i praktyce. PWN Warszawa 2021

Kowalczyk - Gredowska A., Pedagogika opiekuńcza w pracy z dziecmi i młodzieżą. Toruń 2018

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Misiejuk
Prowadzący grup: Dorota Misiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)