Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia młodzieży niedostosowanej społecznie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-3ALN
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia młodzieży niedostosowanej społecznie
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii ogólnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie ewentualnych źródeł nieprawidłowości w rozwoju człowieka, które prowadzą do niedostosowania społecznego.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Moduł do wyboru

Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza

Rok 3, semestr V

Podstawy kursu z psychologii ogólnej

15 godz. wykładów

Wykłady prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Punkty ECTS: 2,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 20 godz. - 1,00 ECTS

- o charakterze praktycznym 30 godz. - 1,00 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Antoniak J. (2019). Niedostosowanie społeczne nieletnich – przyczyny, skutki, profilaktyka. Roczniki Pedagogiczne, 11(47), 77-95.

Dembach K.E. (2002). Mobbing w szkole. Gdańsk: GWP.

Grotowska-Leder J. (2008). Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kwiatkowska G.E. (2019). Poziom agresji a skłonność do zachowań ryzykownych młodzieży w okresie adolescencji. Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia, Vol. XXXII, 3, 197-216.

Mielczarek M. (2019). Kompetencje interpersonalne młodzieży niedostosowanej społecznie. Perspektywa społeczno-zawodowa. Szkoła – Zawód – Praca, 18, 274-292.

Nowakowski K., Wróbel K. (2020). Cechy psychopatyczne, prężność psychiczna i radzenie sobie ze stresem u młodzieży niedostosowanej społecznie. Psychiatria Polska, 169, 1-11.

Pospiszyl I., Szczepanik R. (red.) (2007). Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet. Łódź: WSH-E.

Stanik M., Woszczek L. (red.) (2005). Przestępczość nieletnich. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Urban B., Stanik M. (2007). Resocjalizacja, t. 1 i 2. Warszawa: PWN.

Wach T. (2009). Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych.Lublin: Wydawnictwo KUL.

Literatura uzupełniająca:

Bernasiewicz M., Noszczyk-Bernasiewicz M. (2019). Programy resocjalizacyjne realizowane w polskich zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz ich ewaluacja. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 2(9), 127-138.

Goldstein A.P. i in. (2001). Umiejętności chroniące – zapobieganie narkomanii wśród młodzieży. Warszawa: KARAN.

Ostrowska K. (2008). Psychologia resocjalizacyjna. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Teesson M. (2005). Uzależnienia. Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: student ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, sposobów i kanałów komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) (WG6); ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących (WK3); ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej (WK8).

W zakresie umiejętności: student potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne(w tym dotyczące wykorzystywania wytworów intelektualnych); przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznychi badawczych (UU2).

W zakresie kompetencji: student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (KO3).

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test wyboru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)