Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Akademia Śpiewu Chóralnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OU-7ASC
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Akademia Śpiewu Chóralnego
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest nauka śpiewu wielogłosowego w oparciu o literaturę chóralną różnych epok i stylów, kształcenie słuchu muzycznego, kształcenie umiejętności zastosowania prawidłowej emisji i impostacji głosu oraz ukierunkowanie pracy na rozwój najlepszych parametrów głosu, aby studenci w sposób świadomy mogli się nim posługiwać.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Akademicki Chór Uniwersytetu w Białymstoku

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 h ćwiczenia.

Metody dydaktyczne: warsztaty

Punkty ECTS: 3 pkt.

Warsztaty dla zainteresowanych.

Terminy spotkań: poniedziałki i czwartki w godzinach 19.00-21.00

Miejsce: Świerkowa 20, sala C.02

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gaude Mater Polonia

Gaudeamus

Hymn Państwowy

Cykl czterech pieśni kurpiowskich - J. Krutul

Michelle - Lennon & McCartney

Rozkwitały pąki - M. Kozar- Słobódzki

Lulajże Jezuniu – opr. J. Świder

Gore gwiazda opr. E. Kulikowski

Literatura uzupełniająca:

Gaudeamus igitur 40-lecie Chóru Akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku – Mirosław Sobecki

Efekty uczenia się:

Wiedza – student:

a) zna podstawy funkcjonowania aparatu głosowego i rozumie proces powstawania głosu oraz prawidłowej jego emisji w śpiewie

b) zna zasady chóralnego śpiewu wielogłosowego w oparciu o zapis nutowy.

Umiejętności – student:

a) potrafi wykonać wybrane utwory z literatury chóralnej różnych epok i stylów,

b) potrafi pracować nad kształceniem własnego głosu.

Kompetencje – student:

a) ma świadomość procesu powstawania głosu ludzkiego,

b) ma ogólny ogląd na literaturę chóralną jako wykonawca wybranych kompozycji oraz jako odbiorca podczas percepcji muzyki.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach oraz uzyskania wymaganych efektów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia warsztatowe, 60 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kulikowski
Prowadzący grup: Edward Kulikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia warsztatowe, 60 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Panas
Prowadzący grup: Agnieszka Panas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)