Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Resocjalizacja instytucjonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RN1-3GOF
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Resocjalizacja instytucjonalna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. RES niestac.
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Danieluk, Martyna Szymańska
Prowadzący grup: Mariusz Danieluk, Martyna Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowymi założeniami przedmiotu są: zapoznanie z systemem resocjalizacji nieletnich w Polsce, zapoznanie z sytemem resocjalizacji dorosłych w Polsce, uwarunkowaniami resocjalizacji instytucjonalnej, dobrymi praktykami w zakresie systemów resocjalizacyjnych.

Pełny opis:

Podczas zajęć student pozna założenia systemów resocjalizacji nieletnich i dorosłych w warunkach izolacji w Polsce i poza jej granicami. Przedmiot zakłada przedstawienie uwarunkowań, założeń, celów, metod, kompetencji systemów resocjalizacji instytucjonalnej. Student zapozna się z aktami prawnymi warunkujacymi funkcjonowanie systemów resocjalizacji instytucjonalnej. Student zostanie zapoznany z rysem historycznym systemów resocjalizacyjnych w Polsce i za granicą. Ponadto, studenci będą mogli poddać analizie rozwiązania w zakresie dotychczasowych praktyk resocjalizacyjnych. Studentom zostaną przedstawione współczesne rozstrzygnięcia i podejmowane innowacje instytucjonalne w Polsce i na świecie.

Literatura:

1. Jaworska A., Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2009.

2. Jaworska A., Leksykon resocjalizacji, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012.

3. Bielecka E., Profilaktyka i readaptacja społeczna: od teorii do doświadczeń praktyków, Trans Humana, Białystok 2006.

4. Kozaczuk F., Resocjalizacja instytucjonalna: perspektywy i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.

5. B. Urban, J. M. Stanik, Resocjalizacja tom I i II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

6. Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005.

7. M. Staniaszek, D. Kubiak, Instytucjonalny system resocjalizacji nieletnich w Polsce, [w:] Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Perspektywa pedagiczna, red. J. E. Kowalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014

8. Pospiszyl I., Patologie społeczne i problemy społeczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021.

9. Ambrozik W., Pedagogika resocjalizacyjna: w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2016.

10. Goffman, E.. Instytucje totalne, GWP, Sopot 2011.

11. Pospiszyl K.: Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 1998.

12. Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2006.

13. Kudłak G., Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich: wyzwania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016

14. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz.U. 2021 poz. 53 z późn. zm.).

15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 poz. 1700).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dobijański
Prowadzący grup: Mariusz Dobijański, Marta Matejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowymi założeniami przedmiotu są: zapoznanie z systemem resocjalizacji nieletnich w Polsce, zapoznanie z sytemem resocjalizacji dorosłych w Polsce, uwarunkowaniami resocjalizacji instytucjonalnej, dobrymi praktykami w zakresie systemów resocjalizacyjnych.

Pełny opis:

Podczas zajęć student pozna założenia systemów resocjalizacji nieletnich i dorosłych w warunkach izolacji w Polsce i poza jej granicami. Przedmiot zakłada przedstawienie uwarunkowań, założeń, celów, metod, kompetencji systemów resocjalizacji instytucjonalnej. Student zapozna się z aktami prawnymi warunkujacymi funkcjonowanie systemów resocjalizacji instytucjonalnej. Student zostanie zapoznany z rysem historycznym systemów resocjalizacyjnych w Polsce i za granicą. Ponadto, studenci będą mogli poddać analizie rozwiązania w zakresie dotychczasowych praktyk resocjalizacyjnych. Studentom zostaną przedstawione współczesne rozstrzygnięcia i podejmowane innowacje instytucjonalne w Polsce i na świecie.

Literatura:

1. Jaworska A., Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2009.

2. Jaworska A., Leksykon resocjalizacji, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012.

3. Bielecka E., Profilaktyka i readaptacja społeczna: od teorii do doświadczeń praktyków, Trans Humana, Białystok 2006.

4. Kozaczuk F., Resocjalizacja instytucjonalna: perspektywy i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.

5. B. Urban, J. M. Stanik, Resocjalizacja tom I i II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

6. Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005.

7. M. Staniaszek, D. Kubiak, Instytucjonalny system resocjalizacji nieletnich w Polsce, [w:] Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Perspektywa pedagiczna, red. J. E. Kowalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014

8. Pospiszyl I., Patologie społeczne i problemy społeczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021.

9. Ambrozik W., Pedagogika resocjalizacyjna: w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2016.

10. Goffman, E.. Instytucje totalne, GWP, Sopot 2011.

11. Pospiszyl K.: Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 1998.

12. Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2006.

13. Kudłak G., Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich: wyzwania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016

14. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz.U. 2021 poz. 53 z późn. zm.).

15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 poz. 1700).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Dobijański, Marta Matejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowymi założeniami przedmiotu są: zapoznanie z systemem resocjalizacji nieletnich w Polsce, zapoznanie z sytemem resocjalizacji dorosłych w Polsce, uwarunkowaniami resocjalizacji instytucjonalnej, dobrymi praktykami w zakresie systemów resocjalizacyjnych.

Pełny opis:

Podczas zajęć student pozna założenia systemów resocjalizacji nieletnich i dorosłych w warunkach izolacji w Polsce i poza jej granicami. Przedmiot zakłada przedstawienie uwarunkowań, założeń, celów, metod, kompetencji systemów resocjalizacji instytucjonalnej. Student zapozna się z aktami prawnymi warunkujacymi funkcjonowanie systemów resocjalizacji instytucjonalnej. Student zostanie zapoznany z rysem historycznym systemów resocjalizacyjnych w Polsce i za granicą. Ponadto, studenci będą mogli poddać analizie rozwiązania w zakresie dotychczasowych praktyk resocjalizacyjnych. Studentom zostaną przedstawione współczesne rozstrzygnięcia i podejmowane innowacje instytucjonalne w Polsce i na świecie.

Literatura:

1. Jaworska A., Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2009.

2. Jaworska A., Leksykon resocjalizacji, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012.

3. Bielecka E., Profilaktyka i readaptacja społeczna: od teorii do doświadczeń praktyków, Trans Humana, Białystok 2006.

4. Kozaczuk F., Resocjalizacja instytucjonalna: perspektywy i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.

5. B. Urban, J. M. Stanik, Resocjalizacja tom I i II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

6. Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005.

7. M. Staniaszek, D. Kubiak, Instytucjonalny system resocjalizacji nieletnich w Polsce, [w:] Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Perspektywa pedagiczna, red. J. E. Kowalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014

8. Pospiszyl I., Patologie społeczne i problemy społeczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021.

9. Ambrozik W., Pedagogika resocjalizacyjna: w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2016.

10. Goffman, E.. Instytucje totalne, GWP, Sopot 2011.

11. Pospiszyl K.: Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 1998.

12. Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2006.

13. Kudłak G., Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich: wyzwania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016

14. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz.U. 2021 poz. 53 z późn. zm.).

15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 poz. 1700).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)