Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do metod twórczej resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RN1-3JGB
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do metod twórczej resocjalizacji
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. RES niestac.
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom idei twórczej resocjalizacji, metod stosowanych w jej obrębie, ale również opracowanie autorskich scenariuszy do pracy z potencjalnymi adresatami twórczej resocjalizacji.

Pełny opis:

Treści zajęć obejmują charakterystykę metod twórczej resocjalizacji.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szerokim spektrum metod twórczej resocjalizacji oraz wdrażanie zweryfikowanych form aktywności twórczej i artystycznej w proces korekcyjny jednostki.

W trakcie realizacji zajęć nacisk zostanie położony na przygotowanie studentów do pracy z jednostkami społecznie nieprzystosowanymi na drodze zdobywania wiedzy oraz umiejętności stymulowania wszelkiego rodzaju aktywności twórczych o wartościach resocjalizacyjnych w readaptacji i reintegracji społecznej, przedstawienie metody Teatru Resocjalizacyjnego (i jego teoretycznych przesłanek), prezentację podstawowych założeń metody resocjalizacji przez sport i jej efektów wychowawczych. W ramach realizacji treści przedmiotu studenci poznają zasady projektowania zajęć arteterapeutycznych i konstruowania zadań praktycznych. Ideę resocjalizacji przez kulturę i sztukę rozwiną poprzerz metody plastyczne i muzykoterapię. Analizie zostaną poddane wpływy dramy i psychodramy oraz socjoterapii w procesie resocjalizacji. Uczestnicy zajęć zapoznają się z projektami oraz dobrymi praktykami wykorzystującymi twórczą aktywność w placówkach resocjalizacyjnych.

Literatura:

Publikacje zwarte:

Konopczyński, M. (2014). Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Konopczyński, M. (2006). Metody twórczej resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Konopczyński, M. (1996).Twórcza resocjalizacja. Warszawa: MEN.

Kranc. M. (20180). Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Opora, R. (red.) (2017). Współczesne modele i strategie resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Difin

Artykuły naukowe:

Kobylańska, A. (2021). Wpływ twórczej resocjalizacji na kształtowanie wartości osób pozbawionych wolności. Krakowskie Studia Małopolskie 1(29), s. 132-147.

Kromolicka, B. (2021). Edukacja nieformalna jako komponent twórczej resocjalizacji w MOW. Resocjalizacja Polska. 2021, nr 22, s.25-42.

Konopczyński, M. (2014). Twórcza resocjalizacja. Zarys koncepcji rozwijania potencjałów. Resocjalizacja Polska 7, s. 13-28.

Efekty uczenia się:

1. Student zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy resocjalizacji, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania (KP6_WK4).

2. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat pedagogiki resocjalizacyjnej i idei twórczej resocjalizacji, obejmującą terminologię, teorię i metodykę (KP6_WK6).

3. Student ma wiedzę o metodyce twórczej resocjalizacji (KP6_WK9).

4. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym dotyczącej własności intelektualnej, obowiązujących osoby zajmujące się twórczą resocjalizacją (KP6_WK12).

5. Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk w zakresie twórczej resocjalizacji do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności resocjalizacyjnej (KP6_UK4).

6. Student potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania,

interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań (KP6_UO1).

7. Student potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesu resocjalizacji przez twórczość oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie (KP6_UU2).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy studenta będzie wynikiem sumy:

a) oceniania ciągłego (aktywność w trakcie zajęć)

b) pracy własnej i zespołowej podczas ćwiczeń (przygotowanie projektu)

c) testu sprawdzającego wiedzę z wykładów (wymagane minimum 51% prawidłowych odpowiedzi)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom idei twórczej resocjalizacji, metod stosowanych w jej obrębie, ale również opracowanie autorskich scenariuszy do pracy z potencjalnymi adresatami twórczej resocjalizacji.

Pełny opis:

Treści zajęć obejmują charakterystykę metod twórczej resocjalizacji.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szerokim spektrum metod twórczej resocjalizacji oraz wdrażanie zweryfikowanych form aktywności twórczej i artystycznej w proces korekcyjny jednostki.

W trakcie realizacji zajęć nacisk zostanie położony na przygotowanie studentów do pracy z jednostkami społecznie nieprzystosowanymi na drodze zdobywania wiedzy oraz umiejętności stymulowania wszelkiego rodzaju aktywności twórczych o wartościach resocjalizacyjnych w readaptacji i reintegracji społecznej, przedstawienie metody Teatru Resocjalizacyjnego (i jego teoretycznych przesłanek), prezentację podstawowych założeń metody resocjalizacji przez sport i jej efektów wychowawczych. W ramach realizacji treści przedmiotu studenci poznają zasady projektowania zajęć arteterapeutycznych i konstruowania zadań praktycznych. Ideę resocjalizacji przez kulturę i sztukę rozwiną poprzerz metody plastyczne i muzykoterapię. Analizie zostaną poddane wpływy dramy i psychodramy oraz socjoterapii w procesie resocjalizacji. Uczestnicy zajęć zapoznają się z projektami oraz dobrymi praktykami wykorzystującymi twórczą aktywność w placówkach resocjalizacyjnych.

Literatura:

Publikacje zwarte:

Konopczyński, M. (2014). Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Konopczyński, M. (2006). Metody twórczej resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Konopczyński, M. (1996).Twórcza resocjalizacja. Warszawa: MEN.

Kranc. M. (20180). Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Opora, R. (red.) (2017). Współczesne modele i strategie resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Difin

Artykuły naukowe:

Kobylańska, A. (2021). Wpływ twórczej resocjalizacji na kształtowanie wartości osób pozbawionych wolności. Krakowskie Studia Małopolskie 1(29), s. 132-147.

Kromolicka, B. (2021). Edukacja nieformalna jako komponent twórczej resocjalizacji w MOW. Resocjalizacja Polska. 2021, nr 22, s.25-42.

Konopczyński, M. (2014). Twórcza resocjalizacja. Zarys koncepcji rozwijania potencjałów. Resocjalizacja Polska 7, s. 13-28.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Szymańska
Prowadzący grup: Aleksandra Lewandowska, Martyna Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom idei twórczej resocjalizacji, metod stosowanych w jej obrębie, ale również opracowanie autorskich scenariuszy do pracy z potencjalnymi adresatami twórczej resocjalizacji.

Pełny opis:

Treści zajęć obejmują charakterystykę metod twórczej resocjalizacji.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szerokim spektrum metod twórczej resocjalizacji oraz wdrażanie zweryfikowanych form aktywności twórczej i artystycznej w proces korekcyjny jednostki.

W trakcie realizacji zajęć nacisk zostanie położony na przygotowanie studentów do pracy z jednostkami społecznie nieprzystosowanymi na drodze zdobywania wiedzy oraz umiejętności stymulowania wszelkiego rodzaju aktywności twórczych o wartościach resocjalizacyjnych w readaptacji i reintegracji społecznej, przedstawienie metody Teatru Resocjalizacyjnego (i jego teoretycznych przesłanek), prezentację podstawowych założeń metody resocjalizacji przez sport i jej efektów wychowawczych. W ramach realizacji treści przedmiotu studenci poznają zasady projektowania zajęć arteterapeutycznych i konstruowania zadań praktycznych. Ideę resocjalizacji przez kulturę i sztukę rozwiną poprzerz metody plastyczne i muzykoterapię. Analizie zostaną poddane wpływy dramy i psychodramy oraz socjoterapii w procesie resocjalizacji. Uczestnicy zajęć zapoznają się z projektami oraz dobrymi praktykami wykorzystującymi twórczą aktywność w placówkach resocjalizacyjnych.

Literatura:

Publikacje zwarte:

Konopczyński, M. (2014). Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Konopczyński, M. (2006). Metody twórczej resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Konopczyński, M. (1996).Twórcza resocjalizacja. Warszawa: MEN.

Kranc. M. (20180). Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Opora, R. (red.) (2017). Współczesne modele i strategie resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Difin

Artykuły naukowe:

Kobylańska, A. (2021). Wpływ twórczej resocjalizacji na kształtowanie wartości osób pozbawionych wolności. Krakowskie Studia Małopolskie 1(29), s. 132-147.

Kromolicka, B. (2021). Edukacja nieformalna jako komponent twórczej resocjalizacji w MOW. Resocjalizacja Polska. 2021, nr 22, s.25-42.

Konopczyński, M. (2014). Twórcza resocjalizacja. Zarys koncepcji rozwijania potencjałów. Resocjalizacja Polska 7, s. 13-28.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)