Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty komunikacji interpersonalnej i mediacji w pedagogice specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-3JDG Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Warsztaty komunikacji interpersonalnej i mediacji w pedagogice specjalnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok SPC SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do poszerzania podstawowej wiedzy w zakresie komunikacji interpersonalnej i wykorzystywania komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w dyskusjach i negocjacjach; rozwijanie świadomości własnego stylu prezentacji w przestrzeni społecznej nieformalnej i formalnej, mocnych i słabych stron, współpracy grupowej, postaw lidera, motywowania rodziców i uczniów ze szczególnymi potrzebami w kierunku realizacji celów poprzez wypracowanie strategii zwiększenia efektywności funkcjonowania i skuteczności relacjach interpersonalnych oraz rozwinięcie umiejętności niwelowania barier komunikacyjnych w rozwoju zawodowym i osobistym.

Skrócony opis:

Punkty ECTS 3

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

Przygotowanie projektu 10 godz.

Przygotowanie do autoprezentacji 10 godz.

Przygotowanie do testu 5 godz.

RAZEM 55 godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Konsultacje 5 godz.

RAZEM 35 godzin

Razem: samodzielna praca studenta + godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim = 90

1 punkt ECTS = 25-30 godz

90 godzin : min 25 godzin = 3,6 ECTS

90 godzin : max 30 godzin = 3 ECTS

Pełny opis:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

30 godzin ćwiczenia/warsztaty

Literatura:

Literatura podstawowa:

F. Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania 2, Kraków 2001.

Mc Kay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się” GWP, Gdańsk 2002.

Baney J., Komunikacja interpersonalna, Wolters Kluwer, W-wa, 2009.

Nęcki Zb., Komunikacja międzyludzka, Antykwa, W-wa, 2000.

Thomas P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka, W-wa, 1998.

E. Berne, W co grają ludzie, Warszawa 2004.

Alfred J. Biernach. Wyd. Astrum. Komunikacja niewerbalna” Wrocław 1997

Cebula Michał. 2011. Męskość i kobiecość w wymiarze komunikowania, w: Kobiecość i męskość (red. Bogna Bartosz). Warszawa: ENETEIA, ss. 169-184.

W. Głodowski, Komunikacja niewerbalna, Gdańsk 2000.

B. Jamrożek, J. Sobczak, Komunikacja interpersonalna, Wyd. „Empi2”, Poznań 2000.

Balawajder K., komunikacja, konflikty negocjacje w organizacji, Katowice 1998.

R. Błaut, Skuteczne negocjacje, Warszawa 1994.

Kijowska I., Nauczmy się rozwiązywania konfliktów, Nowa Szkoła, 2003.

Łobocki M., Wybrane zagadnienia z metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej, Lublin 1982.

Bochno E., Rozmowa w procesie wychowania, Problemy Opiekuńczo – wychowawcze 2004/2.

Król- Fijewska M., Trening asertywności, Warszawa 1993.

Materiały szkoleniowe

https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/product/materialy-dla-studentow/attachment/17

Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja, Warszawa 1996.

F Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania 2, Kraków 2001, s. 57-258.

F Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania 3, Kraków 2002, s.13-72.

Łucka Magdalena, Małkowska Katarzyna, Chabior Anna i in. 2011. Różnice w strategiach autoprezentacji między kobietami i mężczyznami na portalu sympatia.onet.pl, w: Kobiecość i męskość (red. Bogna Bartosz). Warszawa: ENETEIA, ss. 155 – 168

Literatura uzupełniająca:

Janda-Dębek Bożena. 2011. Jak kłamią kobiety?, w: Kobiecość i męskość (red. Bogna Bartosz). Warszawa: ENETEIA, ss. 225-240.

Grzesiuk L., Style komunikacji interpersonalnej, wyd. UW, Warszawa 1997.

Mark H. Davis, Empatia, GWP, Gdańsk 1999.

E. Sujak, ABC psychologii komunikacji, Kraków 2006.

Gordon T., Wychowanie bez porażek, Warszawa 1997

Kargulowa A., Doradztwo jako forma pomocy, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003/2, s. 7-12.

R.Winkler, Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.

E. Gofffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1981 i nast. wyd.

Fisher R., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1996.

A.Batko, Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, Onepress, Gliwice 2007.

L. Jabłonowska, Modelling of Communication Process within Organizations in Terms of SME Sector Companies, S. Lachiewicz, K. Szymańska, M. Kurowska(eds), Technical University of Lodz, Lodz 2011, s. 101-116.

Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów: podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2012.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi, PWN, Warszawa 2007.

Nęcki Z., Komunikowanie interpersonalne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1992.

Nęcki Z, Komunikacja międzyludzka, Oficyna Wydawnicza: Drukarnia Antykwa, Kraków 2000.

Grzesiuk L., Studia nad komunikacją interpersonalną, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1994.

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, wyd. Astrum, Wrocław 2004.

Kaczmarek B., Kucharski A., Stencel M. (red.), Komunikowanie się. Problemy i perspektywy, wyd. UWMSC, Lublin 2006.

Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Hansa Communication, Warszawa 2006.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. Komunikacja między ludźmi, PWN, 2008

Witkowski T., Psychomanipulacje, Biblioteka Moderatora, Warszawa 2000

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, 2010.

Sroczan M., Baszczuk Zb., Klaus R., Przewodnik dla mentorów, MicroMax, Gorzów Wlkp. 2012.

Klaus R., Dyks M.: Rozwiązania e-edukacji w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie R. Knosala (pod red.), Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2010.

Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka (red. M. Filiciak, G. Ptaszek). 2009. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. (wybrane teksty)

van Dijk Jan. 2010. Społeczne aspekty nowych mediów. Warszawa: PWN, ss. 291-332.

M. Kochan, Pojedynek na słowa, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

KA7_WG1

podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej,

specyfikę głównych środowisk wychowawczych i procesów w

nich zachodzących;

KA7_KK1

posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami

etycznymi w działalności zawodowej, kierując się

szacunkiem dla każdego człowieka;

KA7_KO1

budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między

wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w

tym rodzicami lub opiekunami uczniów, oraz włączania ich w

działania sprzyjające efektywności edukacyjnej;

KA7_KR2

pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy

z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub

opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności

szkolnej i lokalnej;

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia będą się odbywać głównie w formie warsztatowej, połączonej z wprowadzającym referatem/pokazem multimedialnym lub dyskusją na podstawie zadanej literatury, doświadczenia społecznego, sztuki filmowej, malarstwa oraz projektu, konkursu

Ocena końcowa

Kompetencje komunikacyjne:

Prezentacja multimedialna 10

Projekt 30

Wypowiedź nieformalna 15

Wypowiedzi na zajęciach 30

Zadania dodatkowe 15

Razem 100 pkt

Wiedza teoretyczna:

test jednokrotnego wyboru

Zalicza 51 pkt

Ocena końcowa: Kompetencje komunikacyjne + wiedza teoretyczna zaliczona na ocenę pozytywną

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Boćwińska-Kiluk
Prowadzący grup: Beata Boćwińska-Kiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do poszerzania podstawowej wiedzy w zakresie komunikacji interpersonalnej i wykorzystywania komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w dyskusjach i negocjacjach; rozwijanie świadomości własnego stylu prezentacji w przestrzeni społecznej nieformalnej i formalnej, mocnych i słabych stron, współpracy grupowej, postaw lidera, motywowania rodziców i uczniów ze szczególnymi potrzebami w kierunku realizacji celów poprzez wypracowanie strategii zwiększenia efektywności funkcjonowania i skuteczności relacjach interpersonalnych oraz rozwinięcie umiejętności niwelowania barier komunikacyjnych w rozwoju zawodowym i osobistym.

Pełny opis:

Punkty ECTS 3

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

Przygotowanie projektu 10 godz.

Przygotowanie do autoprezentacji 10 godz.

Przygotowanie do testu 5 godz.

RAZEM 55 godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Konsultacje 5 godz.

RAZEM 35 godzin

Razem: samodzielna praca studenta + godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim = 90

1 punkt ECTS = 25-30 godz

90 godzin : min 25 godzin = 3,6 ECTS

90 godzin : max 30 godzin = 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

F. Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania 2, Kraków 2001.

Mc Kay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się” GWP, Gdańsk 2002.

Baney J., Komunikacja interpersonalna, Wolters Kluwer, W-wa, 2009.

Nęcki Zb., Komunikacja międzyludzka, Antykwa, W-wa, 2000.

Thomas P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka, W-wa, 1998.

E. Berne, W co grają ludzie, Warszawa 2004.

Alfred J. Biernach. Wyd. Astrum. Komunikacja niewerbalna” Wrocław 1997

Cebula Michał. 2011. Męskość i kobiecość w wymiarze komunikowania, w: Kobiecość i męskość (red. Bogna Bartosz). Warszawa: ENETEIA, ss. 169-184.

W. Głodowski, Komunikacja niewerbalna, Gdańsk 2000.

B. Jamrożek, J. Sobczak, Komunikacja interpersonalna, Wyd. „Empi2”, Poznań 2000.

Balawajder K., komunikacja, konflikty negocjacje w organizacji, Katowice 1998.

R. Błaut, Skuteczne negocjacje, Warszawa 1994.

Kijowska I., Nauczmy się rozwiązywania konfliktów, Nowa Szkoła, 2003.

Łobocki M., Wybrane zagadnienia z metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej, Lublin 1982.

Bochno E., Rozmowa w procesie wychowania, Problemy Opiekuńczo – wychowawcze 2004/2.

Król- Fijewska M., Trening asertywności, Warszawa 1993.

Materiały szkoleniowe

https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/product/materialy-dla-studentow/attachment/17

Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja, Warszawa 1996.

F Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania 2, Kraków 2001, s. 57-258.

F Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania 3, Kraków 2002, s.13-72.

Łucka Magdalena, Małkowska Katarzyna, Chabior Anna i in. 2011. Różnice w strategiach autoprezentacji między kobietami i mężczyznami na portalu sympatia.onet.pl, w: Kobiecość i męskość (red. Bogna Bartosz). Warszawa: ENETEIA, ss. 155 – 168

Literatura uzupełniająca:

Janda-Dębek Bożena. 2011. Jak kłamią kobiety?, w: Kobiecość i męskość (red. Bogna Bartosz). Warszawa: ENETEIA, ss. 225-240.

Grzesiuk L., Style komunikacji interpersonalnej, wyd. UW, Warszawa 1997.

Mark H. Davis, Empatia, GWP, Gdańsk 1999.

E. Sujak, ABC psychologii komunikacji, Kraków 2006.

Gordon T., Wychowanie bez porażek, Warszawa 1997

Kargulowa A., Doradztwo jako forma pomocy, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003/2, s. 7-12.

R.Winkler, Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.

E. Gofffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1981 i nast. wyd.

Fisher R., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1996.

A.Batko, Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, Onepress, Gliwice 2007.

L. Jabłonowska, Modelling of Communication Process within Organizations in Terms of SME Sector Companies, S. Lachiewicz, K. Szymańska, M. Kurowska(eds), Technical University of Lodz, Lodz 2011, s. 101-116.

Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów: podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2012.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi, PWN, Warszawa 2007.

Nęcki Z., Komunikowanie interpersonalne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1992.

Nęcki Z, Komunikacja międzyludzka, Oficyna Wydawnicza: Drukarnia Antykwa, Kraków 2000.

Grzesiuk L., Studia nad komunikacją interpersonalną, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1994.

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, wyd. Astrum, Wrocław 2004.

Kaczmarek B., Kucharski A., Stencel M. (red.), Komunikowanie się. Problemy i perspektywy, wyd. UWMSC, Lublin 2006.

Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Hansa Communication, Warszawa 2006.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. Komunikacja między ludźmi, PWN, 2008

Witkowski T., Psychomanipulacje, Biblioteka Moderatora, Warszawa 2000

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, 2010.

Sroczan M., Baszczuk Zb., Klaus R., Przewodnik dla mentorów, MicroMax, Gorzów Wlkp. 2012.

Klaus R., Dyks M.: Rozwiązania e-edukacji w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie R. Knosala (pod red.), Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2010.

Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka (red. M. Filiciak, G. Ptaszek). 2009. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. (wybrane teksty)

van Dijk Jan. 2010. Społeczne aspekty nowych mediów. Warszawa: PWN, ss. 291-332.

M. Kochan, Pojedynek na słowa, Kraków 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.