Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane metody i techniki terapii pedagogicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-5JJT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane metody i techniki terapii pedagogicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student_Studentka zna, rozpoznaje omówione metody i techniki terapii pedagogicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnik_uczestniczka ćwiczeń umie samodzielnie zaplanować i przeprowadzić zajęcia z osobą z niepełnosprawnością intelektualną, wykorzystując wiedzę o metodach i technikach. Student_studentka jest przygotowany_przygotowana do projektowania/planowania terapii z osobą z niepełnosprawnością intelektualną łącząc ze sobą poznane metody i techniki pracy z osobą z niepełnosprawnością.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń Wybrane metody i techniki terapii pedagogicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną student_ka zdobywa wiedzę, którą potrafi wykorzystać projektując własne zajęcia terapeutyczne. Student_ka aktywnie współtworzy proces uczenia się poprzez dyskusje oraz wspólne doświadczenia edukacyjne zbudowane na solidnej wiedzy teoretycznej prowadzącej do praktycznych umiejętności pedagoga specjalnego.

Pełny opis:

Student_ka poznaje następujące metody i techniki terapii pedagogicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną („Poranny krąg” – stymulacja polisensoryczna J. Kielina, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Wzory i Obrazki wg M. Frostig, D. Horne, Metoda Kinezjologii Edukacyjnej wg P. Dennisona, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Peto, Son Ride/GPS-książka Kaufmana, dogoterapia, felinoterapia, Terapia ręki, Sala doświadczenia świata, Bajkoterapia, Drama, AAC, Biofeedback, Terapia widzenia, Nauczanie Funkcjonalne, Muzykoterapia).

Student łączy ze sobą poznane metody i techniki, jednocześnie wykorzystując wiedzę uzyskaną uczestnicząc w zajęciach w poprzednich semestrach. Zajęcia oparte są o źródła naukowe oraz doświadczenia symulacyjne umożliwiające skonfrontowanie się z potencjalnymi sytuacjami w przyszłym życiu zawodowym studentów pedagogiki specjalnej.

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne V letnie magisterskie

Przedmiot obowiązkowy

Rok studiów V /sem. 9

Liczba godz.: 40 godz. ćwiczeń

Wymagania wstępne: brak

Punkty ECTS - 5

Metody kształcenia: dyskusja, metoda projektu, gry dydaktyczne, metody praktyczne, metody oglądowe, praca z tekstem.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach – 40 godz.

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń) – 45 godz.

Udział w konsultacjach – 10 godz.

Wykonanie projektu dydaktycznego – 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 15 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50h -2 ECTS

niewymagającymi bezpośredniego kontaktu z nauczycielem: 75 h - 3 ECTS

Literatura:

Błeszyński, J. (2010). Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Warszawa: Oficyna Wydawcza Impuls.

Bogdanowicz, M. (1996). Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dzieci. Warszawa: WSiP.

Bogdanowicz, M. (2013). Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Frostig, M., Horne, D. (2012). Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Poziom podstawowy. Podręcznik. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zarząd Główny.

Gładyszewska-Cylulko, J., Plichta, P., Cytowska, B., Drzazga, A., Szczupał, B. (2020). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Warszawa: Oficyna Wydawcza Impuls.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy

KA7_WG5, Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą wybranych metod terapii pedagogicznej uczniów z NI, rozumie różnorodne uwarunkowania ich stosowania i skuteczności

KA7_WG10, Posiada uporządkowaną wiedzę merytoryczną i metodyczną niezbędną do stosowania elementów różnych metod terapii pedagogicznej w realizacji zajęć edukacyjnych w grupie uczniów z NI

W zakresie umiejętności

KA7_UO5, Potrafi projektować i prowadzić zajęcia z wykorzystaniem elementów metod terapii pedagogicznej oraz dokonywać oceny i ewaluacji ich skuteczności pracy w z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

KA7_UU1Potrafi analizować własne działania terapeutyczne w pracy z uczniem z NI z wykorzystaniem metod terapii pedagogicznej , wskazywać obszary wymagające modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych,

W zakresie kompetencji społecznych

KA7_KR2 Prezentuje właściwą postawę wobec komunikacji pozawerbalnej w pracy z uczniem z NI

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Podstawka
Prowadzący grup: Katarzyna Podstawka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)