Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dostępność przestrzeni edukacyjnej i społecznej - projektowanie uniwersalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-1JAK Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Dostępność przestrzeni edukacyjnej i społecznej - projektowanie uniwersalne
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika stac. sem.letni
Moduł kierunkowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem realizacji przedmiotu jest wprowadzenie w problematykę szeroko rozumianej dostępności przestrzeni edukacyjnej i społecznej, barier fizycznych i społecznych oraz wynikających z nich zróżnicowanych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Studenci poznają zagadnienia dotyczące współczesnych kierunków zmian w podejściu do niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością (podmiotowość, autonomia, inkluzja społeczna, normalizacja środowiska). Uzyskują również wiedzę na temat idei i zasad projektowania uniwersalnego, mechanizmu racjonalnych usprawnień z uwzględnieniem preferencji osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością. Nabywają umiejętność praktycznego zastosowania metodologii projektowania uniwersalnego na potrzeby przyszłej pracy zawodowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów: 1 rok, semestr 2,

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład - 5 godzin

Ćwiczenia – 15 godzin

Metody dydaktyczne – wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, metoda symulacyjna, ćwiczeniowa

Punkty ECTS: 1.0

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 5h

Udział w ćwiczeniach: 15h

Przygotowanie pracy do zaliczenia ćwiczeń: 4h

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 4h

Udział w konsultacjach: 2h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 22h ( 0,8 pkt ECTS)

o charakterze praktycznym: 8h (0,2 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

•Błaszak M., Przybylski Ł., Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.

•Binczycka-Anholcer M. Zagrożenia zdrowotne, społeczne i socjalne osób niepełnosprawnych i ich implikacje. W: J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska (red.), Ergonomia niepełnosprawnym. Jakość życia. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej; 2001: 18–27.

•Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

• Armata A., Mój czas wolny. Jak osoba z niepełnosprawnością intelektualną może spędzać czas wolny. Biblioteka self-adwokata. PSOUU, Warszawa 2014.

•Domagała-Zyśk E., Racjonalne usprawniania i modyfikacje w edukacji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne. W: S. Kwiatkowski (red.), Kompetencje przyszłości. Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2018.

•Domagała-Zyśk E. (2015). Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu. W: M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska (red.) Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Lublin: Wydawnictwo KUL, 553-568.

•Dostępność Funduszy Europejskich 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce, Warszawa 2015, www.aktywizacja.org.pl

•Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia, , Inclusion Europe, tłum. A. Wojłowicz-Pomienna, Warszawa 2010.

•Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Opracowanie w tekście łatwym do czytania. PSOUU, Warszawa, www.psouu.org.pl.

•Kowalski K., Włącznik – projektowania bez barier. Fundacja Integracja. Warszawa www.integracja.org/wlacznik

•Künstler I., Butkiewicz U., Więckowski R., Audiodeskrypcja – zasady tworzenia. Fundacja Kultury bez Barier, Warszawa 2012, https://kulturabezbarier.org/wp-content/uploads/2019/12/Audiodeskrypcja-zasady-tworzenia.pdf.

•Otapowicz D, Sakowicz-Boboryko A, Bilewicz M, Wyrzykowska -Koda D. Autonomia osób z niepełnosprawnością . Trans Humana, Białystok 2016.

•Osoby niewidome i słabowidzące w przestrzeni publicznej – zalecenia, przepisy, dobre praktyki. PZN, Warszawa 2009.

•Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym oraz politycznym. Socius 2009, 3.

•Wysocki M. Projektowanie uniwersalne – równość praw poprzez dostępność. [w:] Rzecznik Praw Obywatelskich, Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

•Abramowska B. (red.) Włączanie osób ze znacznym i głębokim stopniem upośledzenia umysłowego. Inclusion Europe, Tłum. L. Czarkowska, Warszawa 2004.

•Becker- Pestka D, Kubiński G., Łojko M. Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce. Wybrane zagadnienia . Exante Wrocław 2017.

•Garbat M. Środowisko fizyczne i społeczne osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2003;1, 18–33.

•Kowal E. Problemy życia społecznego osób niepełnosprawnych. W: H. Ochonczenko, M.A. Paszkowicz (red.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. Oficyna Wyd.”Impuls”, Kraków; 2006.

•Małachowska G., Tarwacki M. Dostępne przedszkole, dostępna szkoła – co to znaczy? [w:] I. Chrzanowska, G. Szumski: Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Seria naukowa, TOM 7, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2019.

•Śmiechowska-Petrovskij E. Podręczniki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: E. Śmiechowska-Petrovskij, E. Kwiatkowska, Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku szkolnym . Terapia i

•Zemło M. Sakowicz-Boboryko A, Bilewicz M, Dziekońska M, Otapowicz D, Szada-Boryszkowska J. W kierunku inkluzji społecznej. Potzeby osób z niepełnosprawnością w mieście Białystok, Wyd. Naukowe Katedra, Białystok-Gdańsk, 2018.

Strony internetowe:

https://kulturabezbarier.org/publikacje/

https://psoni.org.pl/nasze-publikacje/

https://www.slideshare.net/fundacjakbb/zasady-tworzenia-napisow-fkbb-copy

https://www.slideshare.net/fundacjakbb/zasady-tworzenia-audiodeskrypcji-utworow-audiowizualnych-fkbb-copy

Narzędzie do sprawdzania stopnia trudności różnych tekstów polskich https://jasnopis.pl/

Efekty uczenia się:

KA7_WG6 - ma podstawową wiedzę na temat możliwości i ograniczeń w zakresie funkcjonowania osób o zróżnicowanych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnością (w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym);

KA7_WK1 - ma elementarną wiedzę na temat współczesnych tendencji w podejściu do uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w przestrzeni życia społecznego (podmiotowość, autonomia, inkluzja społeczna, normalizacja środowisk, zasada równości szans i niedyskryminacji), w tym kreowania środowiska włączającego zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego;

KA7_UO2 - posiada umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania i analizowania problemów związanych z dostępnością przestrzeni edukacyjnej i społecznej w odniesieniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością;

KA7_UO4 - potrafi posługiwać się podstawowymi zasadami projektowania uniwersalnego w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w zakresie zwiększania dostępności i funkcjonalności przestrzeni edukacyjnej i społecznej dla osób o zróżnicowanych potrzebach; potrafi generować uniwersalne rozwiązania konkretnych problemów oraz przewidywać skutki planowanych działań;

KA7_KK2 - jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań w kierunku poprawy dostępności środowiska edukacyjnego i społecznego z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz, Dorota Wyrzykowska-Koda
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz, Dorota Wyrzykowska-Koda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.