Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-1YHCD
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika stac. sem.letni
Moduł ogólnouczelniany - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu przyswojenie przez studenta wiedzy związanej z zarządzaniem zasobami własności intelektualnej.

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy omówienia istniejących aktów prawnych i możliwości ochrony na ich podstawie szeroko rozumianej własności intelektualnej.

Pełny opis:

W trakcie wykładu przewidziane jest omówienie poniższych zagadnień:

Istota i zakres własności intelektualnej.

Znaczenie zarządzania własnością intelektualną.

Podmioty związane z ochroną własności intelektualnej.

Zarządzanie prawami autorskimi. Ochrona praw autorskich osobistych i majątkowych. Umowy autorsko-prawne.

Pojęcie utworu, rodzaje utworów, utwory pracownicze, dozwolony użytek.

Zarządzanie i ochrona praw własności przemysłowej.

Postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Pełnomocnicy

w postępowaniach z zakresu prawa własności przemysłowej.

Prawo znaków towarowych.

Prawo patentowe.

Literatura:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018

2. A. Dereń, Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii, Warszawa 2014.

3. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 7, Warszawa 2017.

4. E. Nowińska, U. Promińska, K Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014.

5. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

K_W14 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.

K_U12 Posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań.

K_K03 Jest przekonany o konieczności i doniosłości profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków. Poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu składającego się z pytań zamkniętych.

Poprawa przewidziana dla osób, które nie uzyskają liczby punktów wymaganej do zaliczenia przedmiotu w pierwszym terminie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Prymak
Prowadzący grup: Tomasz Prymak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)