Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-1YSEM
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika stac. sem.letni
1 rok 2st. Pedagogika stac. sem.zimowy
Moduł dyplomowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Rodzaj pracy: prace empiryczne.

Preferowane podejście badawcze w pracy dyplomowej: jakościowe.

Słowa kluczowe:

RODZINA, OJCIEC, OJCOSTWO, RELACJE RODZINNE, MODELE OJCOSTWA, RODZICIELSTWA.

Literatura:

1) Pilch T., Encyklopedia Pedagogiczna, Wyd. Akademickie ,,Żak”, Warszawa 2003.

2) Pilch T., Bauman T., Zasady badan pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001, Wydawnictwo Akademickie Żak.

3) Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

4) Kubinowski Dariusz, Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

5) Miles Mathew B., Huberman A. Michael, Analiza danych jakościowych, przeł. Stanisław Zabielski, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2000.

6) Metody badań jakościowych, t. 1 i 2, red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

7) Danilewicz W. (red.), Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Warszawa 2009.

8) T. Sosnowski, Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.

9) T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.

10) T. Pilch, T. Sosnowski, Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

11) M. Sobecki, W. Danilewicz, T. Sosnowski, Szkoła – Kultura – Tożsamość. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

12) W. Danilewicz, M. Sobecki, T. Sosnowski, Środowisko – Zasoby- Profesjonalizacja. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

13) W. Danilewicz, Rodzina ponad granicami : transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok 2010.

14) Arcimowicz K., Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda, Fałsz, Stereotyp, Gdańsk 2003.

15) Augustyn J., Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 2003.

16) Badinter E., XY: tożsamość mężczyzny, Warszawa 1993.

17) Bielat A., Ojcostwo po komunizmie, „Więź” 1996, nr 6.

18) Bly R., Żelazny Jan: rzecz o mężczyznach, Poznań 1993.

19) Dodziuk A., Ojcostwo, które boli, Warszawa 2002.

20) Dudak A., Samotne ojcostwo, Kraków 2006.

21) Eichelberger W., Zdradzony przez ojca, Warszawa 1998.

22) Jankowska A., Ojcostwo końca wieku, „Forum Oświatowe” 2000, nr 1.

23) Kłys J., Jak rozumiem ojcostwo, „Studia nad Rodziną” 1999, nr 2.

24) MacDonald G., Wzorowy ojciec, Kraków 1995.

25) McDowell J., Wakefield N., Zadziwiający wpływ tatusia, Warszawa 1993.

26) Mierzwiński B., Mężczyzna – istota nieznana, Warszawa 1999.

27) Olchanowski T., Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza, Białystok 2001.

28) Pospiszyl K., Ojciec a wychowanie dziecka, Warszawa 2007

29) Pulikowski J., Warto być ojcem: najważniejsza kariera mężczyzny, Poznań 1999.

30) Ruszkiewicz D., Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie samotnego ojca, Toruń 2005.

31) Schon L., Synowie i ojcowie. Tęsknota za nieobecnym ojcem, Gdańsk 2002.

32) Selby J., Ojcowie, Warszawa 1999.

33) Sitarczyk M., Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców, Lublin 2002.

34) Śledzianowski J., Ach! Ten tata…, Kielce 2000.

35) Śledzianowski J., Zranione ojcostwo…, Kielce 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Po pierwszym roku ocena sumaryczna, wynika z:

• Obecności oraz aktywności na zajęciach,

• Wyboru tematu pracy,

• Analizy danych,

• Opracowania spisu treści pracy,

• Opracowania literatury przedmiotu (min. 30 pozycji z zakresu badanej problematyki oraz metodologii),

• Opracowania części metodologicznej pracy,

• Przygotowania narzędzia badawczego.

Po drugim roku ocena sumaryczna, wynika z:

• Obecności oraz aktywności na zajęciach,

• Analizy i syntezy zebranego materiału empirycznego,

• Opracowania ostatecznej wersji pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kowalczuk-Walędziak
Prowadzący grup: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Andrei Harbatski, Anna Karpińska, Anna Krajewska, Elwira Kryńska, Jolanta Muszyńska, Małgorzata Niesiobędzka, Jerzy Nikitorowicz, Krzysztof Sawicki, Mirosław Sobecki, Bożena Tołwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Treści programowe realizowane w trakcie seminarium są zróżnicowane w zależności od zainteresowań badawczych. Wymagania stawiane publikacji naukowej (pracy dyplomowej) – struktura, język, zawartość merytoryczna, strona formalna i etyczna pracy. Dobór i wykorzystanie źródeł. Przypisy bibliograficzne. Przygotowanie i analiza indywidualnych metodologicznych koncepcji badawczych. Opracowanie narzędzi badawczych i przygotowanie do badań terenowych. Przygotowanie i analiza rozdziału teoretycznego, zawierającego prezentację badanej problematyki w świetle literatury przedmiotu. Charakterystyka wyników własnych badań w kontekście problemów badawczych. Przygotowanie empirycznej części pracy zawierającej charakterystykę terenu badań, badanej próby, instytucji, dyskusję wyników analizy danych, wnioski z badań oraz aneksy. Przygotowywanie wniosków z badań i formułowanie wypowiedzi na temat realizacji celów teoretycznych (poznawczych). Przygotowanie projektów, programów, propozycji konkretnych działań w odpowiedzi na cel praktyczny własnych badań. Przygotowanie i przedstawienie do oceny pierwszej wersji pracy magisterskiej. Poprawianie i przygotowanie ostatecznej wersji pracy.

Literatura:

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Tłum. W. Betkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Denzin, N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2010). Metody badań jakościowych, Tom 1, Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (red.). (2010). Metody badań jakościowych, t. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna. Warszawa: WSiP.

Krajewska A. (2001). Statystyka dla pedagogów: wybrane zagadnienia. Białystok: Trans Humana.

Krajewska A. (2010). Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.) Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko.

Kruger, H. H. (2005). Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Tł. D. Sztobryn. Gdańsk: GWP.

Kubinowski, D. (2011). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-Metodyka-Ewaluacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Łobocki M. (1999). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa.

Łobocki M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych, Warszawa.

Miles M. B, Huberman A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. tłum. S. Zabielski, Białystok: Trans Humana.

Palka S. (2018). Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badan pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Silverman D. (2012). Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

oraz literatura polecana przez Osobę prowadzącą seminarium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bajkowski, Agata Cudowska, Wioleta Danilewicz, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Małgorzata Halicka, Elżbieta Jaszczyszyn, Anna Karpińska, Marta Kowalczuk-Walędziak, Elwira Kryńska, Dorota Misiejuk, Jerzy Nikitorowicz, Krzysztof Sawicki, Halina Wróblewska
Prowadzący grup: Tomasz Bajkowski, Agata Cudowska, Wioleta Danilewicz, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Małgorzata Halicka, Elżbieta Jaszczyszyn, Anna Karpińska, Elwira Kryńska, Dorota Misiejuk, Jerzy Nikitorowicz, Krzysztof Sawicki, Halina Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)