Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SN2-1AKU Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 2st. PS niestac.
Moduł ogólnouczelniany - nstac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest pogłębiona analiza zagadnień z zakresu wiedzy o kulturze, jej elementach oraz miejscu i funkcji człowieka w kulturze.

Pełny opis:

Nazwa kierunku: Praca Socjalna

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil kształcenia: ogólnouczelniany

Forma studiów: niestacjonarna

Rok studiów: I rok

Liczba godzin dydaktycznych: 8 godz. wykładów i 7 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, praca zespołowa, warsztat

Punkty ECTS: 5 w tym:

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 2,5

- o charakterze praktycznym 2,5

1) Wykład ma za zadanie przedstawić podstawowe treści związane z problematyką jaką zajmuje się teoria wychowania:

- metodologiczne zagadnienia antropologii kulturowej

- rozumienie kultury i rodzaje kultur

- małżeństwo i rodzina w ujęciu antropologii kulturowej

2) Ćwiczenia poświęcone są min. następującym zagadnieniom:

- komunikacja w kulturze – język symboliczny

- polskie zwyczaje i obyczaje

- korzenie rodziny (drzewo genealogiczne)

Literatura:

Obowiązująca studentów:

Antropologia kultury: zagadnienia i wybór tekstów, [red.] A. Mencwel, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Burszta W.J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Wydawnictwo: ZYSK I S-KA, Poznań 2009.

Chwalba A. (red.), Obyczaje w Polsce: od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa 2006.

Gajda J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Nowicka E., Świat człowieka - świat kultury, PWN, Warszawa 2009.

Rzymiełka J., W poszukiwaniu własnych korzeni, Sonia Droga, Katowice 2020.

Uzupełniająca:

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, M. Bloch, A.P. Cohen, i inni (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, F. Barth, A. Beteille, i inni (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Barnard A., Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2006.

Brocki M., Antropologia społeczna i kulturowa w przestrzeni publicznej. Problemy, dylematy, kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Burszta W.J., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004.

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K., Pleć kulturowa nauczycieli: funkcjonowanie w roli zawodowej, Impuls, Kraków 2007.

Deliege R., Historia antropologii: szkoły, autorzy, teorie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.

Eller J. D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, WUJ, Kraków 2012.

Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, A. Barnard, J. Spencer (red.), Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2018.

Gajda J., Antropologia kulturowa, Część 1 i 2, Wydawnictwo Adam Marszałek ,Toruń, 2003.

Głażewska E., Płeć i antropologia: kulturowa koncepcja płci w ujęciu Margaret Mead, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.

Kalka K., Filozoficzna antropologia tomistyczna, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2000.

Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 2007.

Kordys J., Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna: szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.

Kruszelnicki W., Zwrot refleksyjny w antropologii kulturowej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012.

Kultura -Tradycja – Kontynuacja, J. Szadura, D. Gocół (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018.

Levi-Strauss C., Antropologia wobec problemów współczesnego świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Nobil A., Zmiana kulturowa: między historią a ewolucją, Wydawnictwo: Arboretum, Wrocław2006.

Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2002.

Steward K., Mosty zamiast murów, PWN, Warszawa 2005.

Trzcińska I., Religia, system, ewolucja, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2006.

Żurawski S., Obyczaje, języki, ludy świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

KA7_WG1 - rozumie źródła pracy socjalnej; zna terminologię używaną w pracy socjalnej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

KA7_UW2 - potrafi wykorzystywać i integrować interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych.

KA7_UW3 - posiada pogłębione umiejętności obserwowania i interpretowania zjawisk społecznych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia mechanizmów rządzących zjawiskami społecznymi; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działań w pracy socjalne

KA7_KR2 - jest przekonany o konieczności i doniosłości profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków. Poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu: egzamin pisemny w formie testu, zalicz 51% pełnych prawidłowych odpowiedzi na pytania testu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń:75% obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach oraz pozytywnie napisane kolokwium. Ocenę pozytywną z kolokwium gwarantuje uzyskanie przez studenta 51% punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Dakowicz
Prowadzący grup: Lidia Dakowicz, Sylwia Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Dakowicz
Prowadzący grup: Lidia Dakowicz, Sylwia Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.