Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy wsparcia środowiskowego dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SPW-1JHI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy wsparcia środowiskowego dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wsparcie Rodziny
WWR_rozkład_1rok
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Systemy wsparcia środowiskowego dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny

- Prawne aspekty organizowania wsparcia środowiskowego w ramach społeczności lokalnej.

Regulacje prawne dotyczące dziecka, rodziny, pieczy zastępczej.

Rola i zadania Instytucji koordynacyjnej Centrum Dziecka i Rodziny w organizacji i moderowaniu sieci wparcia WWR.

Metodyka opracowywania i prezentacji wyników badań dotyczących sytuacji dziecka oraz rodziny w nawiązaniu do zasobów środowiskowych.

- Studium przypadku – wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny oraz wsparcie środowiska, w którym funkcjonuje, planowanie pracy terapeutycznej w domu i placówce opiekuńczo-wychowawczej, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, aranżacji przestrzeni, kształtowania postaw społecznych umożliwiających inkluzję społeczną, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ewaluacja.

Strategie i metodyka działań środowiskowych

Zasady organizacji wsparcia środowiskowego (rola samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, placówek zdrowia i edukacji, organizacji pozarządowych) oraz możliwości ich wykorzystania w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny.

Modele pracy środowiskowej i ich wykorzystanie w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia rodziny.

Metody, techniki oraz narzędzia służące do diagnozowania zasobów społeczności lokalnej oraz gwarantowania dostępności dla dziecka i rodziny.

Praktyka i strategia działań środowiskowych.

Etapy pracy metodą środowiskową.

Procedury postępowania badawczego dotyczące analizy sytuacji dziecka i rodziny w środowisku rodzinnym i pozarodzinnym.

Elementy superwizji i ewaluacji

Aranżacja przestrzeni dziecka i rodziców.

Ewaluacja, superwizja i interwizja w pracy zespołowej i środowiskowej.

Efekty uczenia się:

E.2.WW.W1. Zna założenia społecznego modelu wsparcia rodziny i pracy środowiskowej.

E.2.WW.W1. Zna regulacje prawne dotyczące możliwości wsparcia oraz ochrony dziecka i rodziny w polskim systemie prawnym.

E.2.WW.W1. Zna podstawowe elementy systemu wsparcia dziecka i rodziny.

E.2.WW.W1. Zna metody, techniki i narzędzia służące określeniu potrzeb i zasobów rodziny i środowiska pozarodzinnego w zakresie rodzaju wsparcia jakiego potrzebuje dziecko i rodzina.

E.2.WW.W1. Wie w jaki sposób wspierać rodzinę, by zachować jej intymność i zdolność do samoregulacji.

E.2.WW.W1. Zna możliwości wsparcia dziecka i rodziny uwzględniając założenia biopsychospołecznego modelu niepełnosprawności, modelu skoncentrowanego na rodzinie i modelu pracy środowiskowej.

E.2.WW.W1. Zna zakres zadań i kompetencji osób współdziałających z dzieckiem i rodziną w sektorach: zdrowia, edukacji, pomocy społecznej , w tym asystenta rodziny, asystenta osoby z niepełnosprawnością, opiekuna osoby z niepełnosprawnością i innych jednostek zaangażowanych w proces wsparcia dziecka i rodziny.

E.2.WW.W1. Zna prawa i obowiązki rodziców, w tym aspekty prawne związane z opieką kuratorską, ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich.

E.2.WW.W1. Zna zakres obowiązków w przypadku podejrzenia przestępstwa lub łamania prawa przeciwko dzieciom i młodzieży, np. w sytuacji zaniedbywania, wykorzystania seksualnego, przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej.

E.2.WW.W1. Zna zakres obowiązków w ramach współpracy z koordynatorem WWR oraz specjalistą wiodącym WWR na rzecz dziecka i rodziny.

E.2.WW.W1. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstawowych mechanizmów zarządzania i organizacji sieci wsparcia WWR w nawiązaniu do społeczno-środowiskowego modelu wsparcia dziecka i rodziny.

E.2.WW.W1. Zna rolę środowiska społecznego w włączeniu dziecka rodziny do aktywności uczestnictwa i współdziałania społeczności lokalnej.

E.2.WW.W1. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat procedury postępowania badawczego w zakresie analizy indywidualnych przypadków funkcjonowania dziecka i rodziny.

E.2.WW.W1. Zna podstawowe metody opracowywania i prezentacji wyników badań (obserwacji bezpośredniej, skal badawczych i szacunkowych, wywiadu).

E.2WW.U1. Potrafi nawiązać i utrzymać kontakt z rodziną i środowiskiem.

E.2WW.U1. Potrafi wykorzystywać założenia społecznego modelu wsparcia rodziny, modelu skoncentrowanego na rodzinie w pracy środowiskowej.

E.2WW.U1. Potrafi w jak najszerszym ujęciu wykorzystać regulacje prawne dotyczące wsparcia oraz ochrony dziecka.

E.2WW.U1. Potrafi współpracować ze specjalistami z zespołu WWR, rodziną dziecka oraz środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym w zakresie realizacji WWR, w tym z koordynatorem WWR oraz specjalistą wiodącym WWR.

E.2WW.U1. Potrafi przyjąć odpowiedzialność za przygotowane i prowadzone działania z dzieckiem i rodziną.

E.2WW.U1. Potrafi wykorzystać w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny wiedzę z zakresu organizacji pomocy środowiskowej w środowisku społecznym dziecka i rodziny.

E.2WW.U1. Potrafi w postaci jasnych i klarownych wniosków przedstawić sytuację dziecka i jego rodziny, ekomapę.

E.2WW.U1. Potrafi dokonać opis przypadku dziecka i rodziny (w postaci zanonimizowanej), który zawiera istotne informacje dotyczące dziecka, opis głównego problemu rodziny i dziecka dotyczącego funkcjonowania w obszarach jakości życia rodziny.

E.2WW.U1.Potrafi omówić i przekazać zebrane informacje na temat zrealizowanego studium przypadku.

E.2WW.U1.Potrafi dokonać interpretacji rozpoznania klinicznego, profilu funkcjonalnego dziecka, oceny funkcjonalnej dziecka (przygotowanej przez siebie i we współpracy z innymi specjalistami zespołu WWR oraz rodziną) oraz ekomapy, która pozwala ustalić instrumenty wsparcia rodziny i środowiska pozarodzinnego dziecka.

E.2WW.U1.Potrafi wskazać propozycje wsparcia dla dziecka i rodziny wraz ze wskazaniem możliwych działań innych specjalistów i podmiotów.

E.2WW.U1.Potrafi opracować w zespole plan i opis udzielanej przez siebie pomocy lub możliwej do otrzymania w danym systemie/środowisku.

E.2WW.U1.Potrafi dokonać ewaluacji podjętych działań wykonywanych osobiście oraz przez innych specjalistów, którzy byli zaangażowani w WWR.

E.2WW.U1. Potrafi pracować w zespole WWR: obserwuje, rozumie i interpretuje zachowania i postawy członków zespołu, rodziny wobec siebie oraz dziecka z niepełnosprawnością, lepiej rozumie samego siebie oraz rozmówców przez poszerzenie wiedzy i świadomości na temat umiejętności miękkich niezbędnych w komunikacji, wyjaśnia i przekazuje w sposób zrozumiały informacje dotyczące oceny funkcjonalnej, założeń indywidualnego planu wczesnego wspomagania rozwoju i wsparcia rodziny (IPWWR), potrafi świadomie wykorzystać wiedzę w zakresie negocjacji, rozwiązywania problemów, zachowania w sytuacji kryzysowej.

E.2WW.U1. Potrafi czynnie uczestniczyć w badaniach zespołowych w charakterze współtwórcy postępowania badawczego i realizatora powierzonych mu zadań szczegółowych.

E.2.WW.K1.Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy sytuacji wewnątrz rodziny oraz jej miejsca w środowisku, okazywania empatii dziecku potrzebującemu wsparcia oraz jego rodzinie.

E.2.WW.K2.Ma świadomość o wartości podejmowania działań na rzecz zadań rodziny w zakresie kształtowania jej profilaktycznej i ochronnej funkcji wobec dziecka, umiejętności rozwiązywania problemów we współpracy z członkami zespołu WWR.

E.2.WW.K3.Ma przekonanie o sensie zdobywania wiedzy, wartości i potrzebie podejmowania działań wspomagających rozwój małego dziecka i rodziny.

E.2.WW.K4.Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej specjalisty WWR, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka, świadomego znaczenia profesjonalizmu w pracy zawodowej, współpracy z nauczycielami i specjalistami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kasprzak
Prowadzący grup: Tomasz Kasprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)