Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-1SOC Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy socjologii
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł podstawowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia prowadzone w ramach przedmiotu mają przyczynić się do wyposażenia studentów w nich uczestniczących w tzw. wyobraźnię socjologiczną, niezbędną do rzetelnej i właściwej oceny otaczającej nas rzeczywistości.

Skrócony opis:

• Przedstawienie zasadniczych pojęć używanych na gruncie socjologii.

• Zapoznanie się z problemami będącymi przedmiotem analizy socjologicznej.

• Wskazanie możliwości zastosowania wiedzy socjologicznej w życiu codziennym.

• Kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji otaczającej rzeczywistości

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 380-SS1-1SOC

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr I rok studiów; semestr I

Dziedzina nauki i dyscyplina: dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: socjologia

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń prowadzonych w formie konwersatoriów

Punkty ECTS 4 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

obecność na wykładach i ćwiczeniach – 30 godz. – 1 pkt ECTS

przygotowanie do egzaminu – 25 godz. – 1 pkt ECTS

przygotowywanie się studenta na każde ćwiczenia + przygotowanie na kolokwium – 25 godz. – 1 pkt ECTS

konsultacje indywidualne - 25 godz. - 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 55 godz.

(30 godz. zajęć + 25 godz. konsultacji)- 2 pkt ECTS

Liczba godzin niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (zajęcia o charakterze praktycznym) - 50 godz. - 2 pkt ECTS

Literatura:

1. J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

2. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997.

3. Z. Ziembiński, Elementy socjologii, Poznań: Wydawnictwo: Ars Boni et Aequi 1994

4. P.Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2012

5. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003

6. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001

7. E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

8. C. M. Renzetti, D. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

9. A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych. Zna wybrane koncepcje człowieka – przede wszystkim społeczne stanowiące teoretyczne podstawę pracy socjalnej. KA6_WG3

2. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami. KA6_WG5

3. Zna definicję podstawowych problemów społecznych: posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania. KA6_WG6

4. Jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań. KA6_WK4

4. Umiejętności: potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działań w pracy socjalnej w Polsce i w Unii Europejskiej. KA6_UW4

5. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania KA6_UW5

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu- Podczas wykładów osoba je prowadząca omawia przygotowane treści z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wykorzystuje filmy i prowadzi dyskusję.

Metody nauczania wykorzystywane w czasie ćwiczeń:

• praca w grupach,

• prowadzący ćwiczenia kieruje dyskusją poruszającą kwestie omówione w zadanej wcześniej literaturze,

• przygotowywanie przez studentów referatu na zadany wcześniej temat

• prowadzenie konsultacji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Kramkowska
Prowadzący grup: Emilia Kramkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w zakres wiedzy socjologicznej, aby potrafił interpretować zjawiska społeczne i rozumiał otaczającą go rzeczywistość.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 380-SS1-1SOC

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr I rok studiów; semestr I

Dziedzina nauki socjologia

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - student powinien posiadać podstawowe informacje omawiane podczas zajęć z takich przedmiotów jak: wiedza o społeczeństwie, pedagogika społeczna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń prowadzonych w formie konwersatoriów

Punkty ECTS 3 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

obecność na wykładach i ćwiczeniach – 30 h – 1 pkt ECTS

przygotowanie do egzaminu – 25 h – 1 pkt ECTS

przygotowywanie się studenta na każde ćwiczenia + przygotowanie na kolokwium – 25 h – 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 55 h

(30 h – zajęcia + 25h konsultacje) 2 pkt

- o charakterze praktycznym 30 h 1 pkt

Literatura:

a) J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

b) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997.

c) Z. Ziembiński, Elementy socjologii, Poznań: Wydawnictwo: Ars Boni et Aequi 1994

d) P.Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2012

e) M. Piłat-Borcuch, Socjologia designu, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu 2014

f) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003

g) E. Kramkowska, Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra 2016

h) J. A.Vincent, Ageing Contested: Anti-ageing Science and the Cultural Construction of Old Age, Sociology, Volume 40(4), 2006: 681–

698.

i) F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001

j) B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska (red.), Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRAJR 2006.

k) A. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu

Warmińsko-Mazurskiego 2005

l) E. Trafiałek, Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej. Wszechnica Świętokrzyska Kielce 2006.

ł) E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

m) C. M. Renzetti, D. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

n) A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Kramkowska
Prowadzący grup: Joanna Gregorczuk-Prosicka, Emilia Kramkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

• Przedstawienie zasadniczych pojęć używanych na gruncie socjologii.

• Zapoznanie się z problemami będącymi przedmiotem analizy socjologicznej.

• Wskazanie możliwości zastosowania wiedzy socjologicznej w życiu codziennym.

• Kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji otaczającej rzeczywistości

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 380-SS1-1SOC

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr I rok studiów; semestr I

Dziedzina nauki i dyscyplina: dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: socjologia

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń prowadzonych w formie konwersatoriów

Punkty ECTS 4 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

obecność na wykładach i ćwiczeniach – 30 godz. – 1 pkt ECTS

przygotowanie do egzaminu – 25 godz. – 1 pkt ECTS

przygotowywanie się studenta na każde ćwiczenia + przygotowanie na kolokwium – 25 godz. – 1 pkt ECTS

konsultacje indywidualne - 25 godz. - 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 55 godz.

(30 godz. zajęć + 25 godz. konsultacji)- 2 pkt ECTS

Liczba godzin niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (zajęcia o charakterze praktycznym) - 50 godz. - 2 pkt ECTS

Literatura:

1. J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

2. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997.

3. Z. Ziembiński, Elementy socjologii, Poznań: Wydawnictwo: Ars Boni et Aequi 1994

4. P.Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2012

5. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003

6. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001

7. E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

8. C. M. Renzetti, D. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

9. A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.