Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-1TIN Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł ogólnouczelniany - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Rok studiów /semestr

I rok / I semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Podstawowa znajomość obsługi komputera i Pakietu MS OFFICE 2007-2019 lub LibreOffice / OpenOffice

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

30 godzin (laboratoria) – zajęcia w pracowni komputerowej

Założenia i cele przedmiotu

Uczestnik po ukończeniu przedmiotu :

• świadomie posługuje się komputerem w społeczeństwie informacyjnym;

• zna potencjalne zagrożenia związane z używaniem komputera i wykorzystuje go zgodnie z zasadami ergonomii i higieny pracy;

• potrafi praktycznie i efektywnie wykorzystać wybrane oprogramowanie komputerowe w ramach korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji

(np. opracowywanie dokumentu zgodnie z zasadami edycji tekstu, wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego do obliczeń i graficznej prezentacji danych liczbowych, przygotowywania efektywnych prezentacji multimedialnych, przetwarzania obrazu, tekstu i dźwięku);

• wykorzystuje komputer do projektowania, planowania i samodzielnego opracowania zagadnień;

• wykorzystuje komputer w pracy;

• zna zasady etyki w korzystaniu z mediów oraz potrafi zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze i tworzeniu komunikatów medialnych;

• potrafi wyszukiwać i weryfikować treści w internecie (zna strategie wyszukiwania informacji);

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

pogadanka, dyskusja, praca online, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, projekt;

Zaliczenie na ocenę (sprawdzenie praktycznych umiejętności posługiwania się ICT)

Punkty ECTS - 3,00

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w laboratoriach - 30h;

Przygotowanie się do zajęć - 15h;

Konsultacje - 10h;

Przygotowanie do zaliczeń cząstkowych i końcowego - 20h.

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40h

o charakterze praktycznym 65h

Literatura:

1.Filiciak M., Ptaszek G., Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2017.

2.Levinson P., Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010, s. 35-97 (blogowanie), 98-132 (YouTube), 174-187 (MySpace), 189-204 (Facebook), 207-218 (Twitter), 236-256 (podcast, videocast)

3. Carr N., The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains

Tłumaczenie: Katarzyna Rojek Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg Gliwice 2012, Wydawnictwo Helion

4. Schneier, B., Click Here to Kill Everybody: Security and Survival in a Hyper-connected World Tłumaczenie: Joanna Zatorska Kliknij tutaj, aby zabić wszystkich. Bezpieczeństwo i przetrwanie w hiperpołączonym świecie Gliwice 2019, Wydawnictwo Helion

5. Curtis Frye Lambert Joan, Microsoft Office 2019 Krok po kroku, Promice 2019

6. Paweł Wimmer: Akademickie narzędzia Microsoft Word. e-book 2012

7. John Pierce, MOS 2016 Study Guide for Microsoft Word Expert, Microsoft Press 2016

8. Grzegorz Kowalczyk, Word 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne Gliwice 2016, Wydawnictwo Helion

9. Witold Wrotek, Excel 2019 PL. Kurs, Gliwice 2019, Wydawnictwo Helion

10. Joan Lambert, MOS 2016 Study Guide for Microsoft Excel, Microsoft Press 2016

11. Joan Lambert, MOS 2016 Study Guide for Microsoft PowerPoint (Mos Study Guide), Microsoft Press 2016

12. Doug Lowe, PowerPoint 2019 For Dummies 2018

13. Cendrowska D.: Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego składania tekstu, Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN

14. Blackboard - http:// blackboard.uwb.edu.pl/

15. Microsoft - http://www.microsoft.com/

16. https://excelszkolenie.pl/2016/index_2016eng.htm

17. Excel - http://excel.info.pl/

18. PowerPoint - http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/powerpoint/

Efekty uczenia się:

KA6_WG9 - zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i przetwarzania danych oraz nowoczesne technologie (ICT) stosowane w pracy socjalnej do opisu i diagnozowania problemów, instytucji i struktur w obszarze pomocy społecznej

KA6_WK6 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności intelektualnej i ochrony prawa autorskiego

KA6_UW7 - posiada umiejętności sporządzania podstawowych dokumentów i analiz oraz interpretacji konkretnych problemów z zakresy pracy socjalnej z wykorzystaniem podstawowych narzędzi i programów informatycznych

KA6_UK2 - ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej,

potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w dziedzinie nauk społecznych

KA6_UK5 - jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach społecznych; jest w stanie porozumiewać się zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

KA6_UU1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę przy minimum 80% obecności na zajęciach. Student ponadwymiarowe nieobecności odpracowuje na konsultacjach.

Ocena końcowa jest wyliczana na podstawie średniej uzyskanej z wszystkich ocen z zadań praktycznych realizowanych podczas zajęć, przy czym do uzyskania przez studenta zaliczenia wymaganych jest zdobycie minimum 51% punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Kowalczuk
Prowadzący grup: Karol Kowalczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Kowalczuk
Prowadzący grup: Karol Kowalczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.