Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-2GSZ Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł podstawowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest omówienie zagadnienia obecności osób niepełnosprawnych na rynku pracy – wskazanie faktycznego stanu rzeczy, jego przyczyn i konsekwencji. Przedstawione treści powinny pomóc studentom w dobrym rozpoznawaniu sytuacji ich potencjalnych podopiecznych (osób niepełnosprawnych) ze szczególnym uwzględnieniem różnych możliwości poprawy (rehabilitacji) ich funkcjonowania.

Treści przekazywane podczas zajęć mają pomóc studentom w przygotowaniu dobrego planu pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym realizować się zawodowo (rehabilitacja zawodowa) oraz w podejmowaniu działań mających na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnej realizacji różnych ról społecznych (rehabilitacja społeczna).


Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr: II rok Iº; semestr 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): student powinien posiadać podstawowe informacje z zakresu pedagogiki specjalnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:15 godzin wykładów

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: Podczas wykładów omawiane są treści przedmiotowe z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny

Bilans nakładu pracy studenta:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Udział w wykładach – 15h

Udział w konsultacjach – 2h

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 13h

Razem: 30h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17h/ 0,6 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym: 13h/ 0,4 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Boguszewska K, Dunaj M, Dziurla R. i wsp. Zatrudnienie wspomagane. Materiały konferencyjne. Biuro Pełnomocnika Rządu d.s. Osób niepełnosprawnych, Warszawa 2011.

Kiwerski J., Ostrowska A.: Stan rehabilitacji i potrzeby rehabilitacyjne osób o poszczególnych rodzajach niepełnosprawności. PAN, Warszawa 1994.

Kowalik S. Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Warszawa 1999.

Pańko W. Zatrudnienie i praca osób niepełnosprawnych. Kształt instytucjonalny i efekty działania.[ w:] System rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych red. J. Mikulski, i A. Kurzynowski, PWE, Warszawa 1994.

Literatura uzupełniająca :

Bąkowska M, Dembe A, Iwaniak A , Sekutowicz: K. Wspieranie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy-podręcznik dobrych praktyk. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa, 2009.

Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Rycielski, P. Obszary i modele badań nad zjawiskami wykluczania i inkluzji osób z ograniczeniami sprawności. Numer monograficzny Polityki Społecznej pt.: Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności, 2010, 58-62.

Kotlarska-Michalska: A. Człowiek niepełnosprawny jako „inny” w ujęciu koncepcji socjologicznych i badań socjologiczno-psychologicznych. Roczniki Socjologii Rodzinnej, 1999, s. 87-100.

Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Zasada równego traktowania. Prawo i Praktyka., 2012, nr 5. Chłoń-Domińczak, A., D. Poznańska: Promocja zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Proponowane działania w Polsce. Budapeszt, Międzynarodowa Organizacja Pracy, 2007, ISBN 978-92-2-820390-5, ISBN 978-92-2-820391-2 (web pdf).

Strony internetowe:

Biura Pełnomocnika Rządu d.s Osób Niepełnosprawnych : http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

Vademecum zatrudnienia osób niepełnosprawnych . Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, www.popon.pl

Efekty uczenia się:

KA6_WG4 – jest wyposażony w wiedzę na temat potrzeb, możliwości i ograniczeń funkcjonowania społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością

KA6_WK1 - zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością; ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą założeń w oparciu o aktualne ustawodawstwo

KA6_WK2 - ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu kompleksowego modelu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością w Polsce

KA6_WK5 - ma wiedzę o działaniach w zakresie poradnictwa zawodowego, zapobiegania bierności zawodowej osób z niepełnosprawnością

KA6_UW1 - potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji

KA6_UO6 - posiada umiejętność analizowania i oceny skuteczności działań wspierających aktywność zawodową osób z niepełnosprawnością

KA6_KK2 - jest wolny od uprzedzeń i stereotypów społecznych dotyczących postrzegania i rozumienia zatrudnienia i możliwości zawodowych osób z niepełnosprawnością

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.