Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy socjologii dewiacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-2GUG
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy socjologii dewiacji
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie (m.in. z wykorzystaniem teorii naukowych) różnych zjawisk społecznych mających znamiona dewiacji społecznej - wskazanie ich przyczyn, przebiegu i skutków.

Zajęcia mają przygotować studentów do lepszego rozpoznawania czynników ryzyka, które mogą sprzyjać pojawianiu się dewiacji społecznych, jak też wyposażyć ich w wiedzę dotyczącą mechanizmów kontroli społecznej jako sposobów przeciwdziałania zrachowaniom dewiacyjnym i rozwiązywania wynikających z nich skutków.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 2_podstawowy

Dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki społeczne, socjologia

Rok studiów/semestr: II rok, semestr III

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiedzę z zakresu socjologii ogólnej tj. główne kategorie pojęciowe: grupa społeczna, interakcja, więzi społeczne, wpływ społeczny, struktura społeczna, klasa społeczna; Powinien potrafić dokonać analizy świata otaczającego z wykorzystaniem w/w kategorii pojęciowych, a także rozumieć specyfikę dziedziny naukowej oraz dostrzegać powiązania pomiędzy pracą socjalna a innymi naukami społecznymi.

Liczba godzin zajęć: 15h wykładów, 15h ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, film, praca w grupach, prezentacja

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do egzaminu – 10 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 5godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 8 godzin

Przygotowanie prezentacji - 2 godzin

Razem : 25 godzin

Łącznie: 75 godzin

Wskaźniki ilościowe: Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 15 godzin

Udział w ćwiczeniach – 15 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 20 godzin

Razem: 50 godzin

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Becker H. S., Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, PWN, Warszawa 2009

2. Dziewanowska H. Przejawy dewiacji społecznej i postępowanie z dewiantami, Warszawa 1980,

3. B. Łukaszewski, Subkultury młodzieżowe- dewiacja, czy kapitał społeczny? Eksploracja i aplikacja wyników badań na przykładzie warszawskiej subkultury hip-hopowej, (w:) Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW, Warszawa 2014

4. Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańska 2005

5. Hołyst B., Zagrożenia ładu społecznego, t. 1, PWN, Warszawa 2013

6. J.I. Klingemann , Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce, Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW, Warszawa 2010

7. Perzanowski A., Odmieńcy: antropologiczne studium dewiacji, Warszawa 2009

8. Prokosz M., (red.) Dewiacyjne aspekty współczesnego świata, Toruń 2004

9. Siemaszko A., Granice tolerancji, PWN, Warszawa1993

10. M. Sosnowska, Programy interwencyjne realizowane w środowisku osób świadczących usługi seksualne w Polsce(w:) Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1997

2. Merton R. K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa1982

3. Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000

4. Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2004

5. Marshall Gordon (red.) Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

KA6_WG3 - ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych, psychologicznych i pedagogicznych; zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, pedagogiczne, psychologiczne, społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej - sposób weryfikacji: dyskusja, test;

KA6_WG6 - zna definicję podstawowych problemów społecznych; posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów - sposób weryfikacji: dyskusja, test;

KA6_WG8 - zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi; rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania jednostki - sposób weryfikacji: dyskusja, test;

KA6_WK4 - jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań - sposób weryfikacji: dyskusja, test;

KA6_UW3 - potrafi korzystać z wiedzy z dziedziny nauk społecznych w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych; posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu tych dyscyplin naukowych - sposób weryfikacji: dyskusja,

KA6_KO3 - posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań socjalnych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej - sposób weryfikacji: dyskusja,

Metody i kryteria oceniania:

wykłady - egzamin w formie testu (51% - ocena pozytywna)

ćwiczenia - zaliczenie pisemne

Dopuszcza się prowadzenie zajęć i konsultacji oraz zaliczenia w formie zdalnej. Podstawową platformą, na która prowadzi się zajęcia jest platforma rekomendowana w danym czasie przez UwB. Student przystępujący do zajęć zdalnych powinien mieć dostęp do komputera z podłączeniem do Internetu.

Studenci posiadający specjalne potrzeby dydaktyczno-edukacyjne mogą zgłaszać się do osoby prowadzącej zajęcia w celu dostosowania metod i wymogów zaliczenia do ich potrzeb. Zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Winiecka
Prowadzący grup: Agnieszka Filipek, Katarzyna Winiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Winiecka
Prowadzący grup: Joanna Gregorczuk-Prosicka, Katarzyna Winiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)