Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-3AGT
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot skupia się na problematyce warsztatu Pracy Socjalnej.

Pełny opis:

Ćwiczenia- 60 godzin zajęciowych 3 punkty ECTS

Ćwiczenia odnosi się nie tylko do teoretycznych zagadnień z tego obszaru Pracy socjalnej. ale także praktycznych zachowań w zawodzie a szczególnie w kontakcie z klientem.

Literatura:

Literatura:

1. Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, Katowice 1999.

2. Kantowicz E., Pedagogika (w) pracy socjalnej, Olsztyn 2013.

3. Kantowicz E., Koncepcja i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Olsztyn 2011.

4. Kubacka Jasiecka D., Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Warszawa 2010.

5. Murgatroyd S., Poradnictwo i pomoc, Poznań 2000.

6. Nocuń A. W., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Katowice 1998.

7. Pawlas-Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007.

8. Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2009.

9. Robertis C., Pascal H., Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, Katowice 1999.

10. Trawkowska D., Dylematy i trudności związane z pełnionymi rolami zawodowymi, (w:) Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Katowice 2006.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji:

Wiedza:

K_W04– student ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej w Polsce i Unii Europejskiej.

Sposób weryfikacji: aktywny udział w zajęciach, praca w małych grupach, praca zaliczeniowa.

Umiejętności:

K_U04 - student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania.

Sposób weryfikacji: aktywny udział w zajęciach, praca w małych grupach, praca zaliczeniowa.

Kompetencje:

K_K06 – student potrafi nawiązać kontakt z klientem oraz skutecznie motywować go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów.

Sposób weryfikacji: aktywny udział w zajęciach, praca w małych grupach,

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie:

--kolokwium zaliczeniowego w formie testu

--Aktywności (max 4 punkty)

Procentowa skala ocen

Poniżej 51%. – ocena niedostateczna (2,0)

- od 51 do 60 %. - ocena dostateczna (3,0),

- od 61 do 70 %. - ocena dostateczna plus (3,5),

- od 71 do 80 %. - ocena dobra (4,0),

- od 81 do 90 %. - ocena dobra plus (4,5),

- od 91 do 100 %. - ocena bardzo dobra (5,0)

-obecności (dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona)

Zadania (dodatkowe) wykonane przez studentów w określonym terminie, wpływają na ocenę końcową.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Głódź
Prowadzący grup: Natalia Głódź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Głódź
Prowadzący grup: Natalia Głódź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Głódź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)